Noclegi, leczenie i inne wydatki w zagranicznej podróży służbowej

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 20-09-2012 r.

Zgodnie z Kodeksem pracy, przez podróż służbową rozumiemy podróż podjętą przez pracownika na polecenie pracodawcy w celu wykonania zleconego zadania służbowego. Podróż musi się przy tym odbyć poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy.

Świadczenia przysługujące pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową oraz wytyczne w zakresie podróży zagranicznych zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość zwróconych pracownikom należności za czas podróży służbowych do wysokości limitu określonego w odrębnych przepisach zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na zapewnienie noclegu, w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu (określonego w załączniku do rozporządzenia).

W ust. 3 tego samego artykułu ustawodawca zawarł klauzulę o następującej treści: "W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1". Ustawodawca wprawdzie nie wyszczególnia uzasadnionych przypadków, lecz na względzie należy mieć sytuacje, gdy wskutek okoliczności wcześniej nieznanych lub niemożliwych do przewidzenia, bądź też wskutek istnienia określonego stanu faktycznego, nie jest możliwe zapewnienie pracownikowi w podróży służbowej noclegu za cenę nieprzewyższającą limitu.

 

Pracodawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu pracownikowi innych wydatków, o ile były one niezbędne do zrealizowania celu podróży służbowej. W praktyce wśród innych wydatków wymienić należy: bilety wstępu na targi, przejazdy taksówkami, koszty ubezpieczenia pracownika.

Pracownikowi przysługuje także zwrot kosztów leczenia i nabycia niezbędnych lekarstw nabytych w czasie odbywania podróży służbowej. Na pracowniku ciąży jednak obowiązek przedłożenia rachunków za leczenie. Nadmienić należy, iż nie wszystkie koszty leczenia podlegają refundacji. Nie podlegają zwrotowi koszty leczenia w zakresie: kosmetyki, zakupu okularów, protez ortopedycznych oraz usługi dentystyczne.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32646 )
Array ( [docId] => 32646 )