Wszystkie artykuły

  Podróże służbowe 02.09.2013
  Późne zakończenie podróży służbowej usprawiedliwia nieobecność w pracy
  W sytuacji gdy pracownik nie wypracuje części lub całego dnia pracy z uwagi na wykorzystanie prawa do odpoczynku po podróży nocnej, powstanie problem rozliczenia wynagrodzenia pracownika. Podróż służbowa odbywana przez pracownika w godzinach nocnych mogłaby bowiem skutkować brakiem należytego odpoczynku przez pracownika.Aby uniknąć problem z rozliczeniami, w rozporządzeniu rozporządzenia ...

  Podróże służbowe 05.08.2013
  Koszty noclegu w podróży służbowej są limitowane
  Wprawdzie pracodawca ma prawo dowolnie ustalić zasady zwrotu kosztów podróży służbowej, jednak bardziej opłaca się mu stosować zasady wynikające z obowiązujących przepisów. Jeśli jednak zdecyduje się na ustalanie własnych zasad zwrotu kosztów podróży, to powinny być one określone w polityce rachunkowości, regulaminie wynagradzania, umowie o pracę lub innym dokumencie wewnętrznym ...

  Podróże służbowe 05.08.2013
  Zniszczenia w hotelu w trakcie podróży służbowej trzeba naprawić
  W trakcie delegacji pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe. Może się zdarzyć, że w trakcie ich wykonywania pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej, np. dokona zniszczeń w hotelu, w którym nocuje. Powstaje wówczas wątpliwość, kto ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji. Zasadą jest, że za szkodę powstałą w taki sposób odpowiada wobec poszkodowanego wyłącznie pracodawca.W ...

  Podróże służbowe 05.08.2013
  Koszty szkoleń wyjazdowych rozlicza się jak należności z tytułu podróży służbowych
  Pracodawca może skierować swoich pracowników na szkolenia zawodowe, które mają na celu poprawę wizerunku pracodawcy jako podmiotu zatrudniającego wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Podwładny nie zapłaci podatku, jeśli otrzyma zwrot kosztów wyjazdu i uczestnictwa w takim szkoleniu do pewnej wysokości - interpretacja indywidualna dyrektora IS w Łodzi z 5 lipca 2013 r. (IPTPB1/415-220/13-6/KO).Od ...

  Podróże służbowe 11.06.2013
  Przekazanie pracownikowi karty kredytowej to forma zaliczki
  Zaliczka pieniężna jest najczęściej udzielona w gotówce, ale może być udzielona też poprzez karty płatnicze, w tym karty kredytowe. Jeśli pracownik przy pomocy powierzonej karty kredytowej np. dokona zakupów na inne cele niż służbowe i nie będzie w stanie się z tego prawidłowo rozliczyć – pracodawca będzie mógł nierozliczoną kwotę zaliczki potrącić z jego wynagrodzenia, ...

  Podróże służbowe 11.06.2013
  Równowartość diety jest wolna od składek ZUS
  Pracownik zatrudniony za granicą u polskiego pracodawcy nie odbywa podróży służbowej, wobec czego nie przysługują mu należności z tym związane, ale jego sytuacja faktyczna wykazuje podobieństwo do przebywania w takiej podróży. Jego przychód stanowiący równowartość diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju nie jest zatem oskładkowany.Jeśli pracodawca wysyła pracownika ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Warto zrównać kwoty diet w podróży służbowej zagranicznej
  Zasadą jest, że dieta za czas delegacji zagranicznej przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Może jednak powstać problem przy kilku państwach docelowych. Chodzi o zaokrąglenia diet w sytuacji, gdy w ciągu jednej doby pracownik będzie w kilku państwach. Odnosząc się do zasady, zgodnie z którą za pełną dobę pobytu należy się pełna dieta – w przedstawionym ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Należności z tytułu podróży służbowych nie można obniżać bez końca
  Przepisy prawa dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych przyznają pracownikom stosunkowo duże kwoty. Dlatego też pracodawcy prywatni chętnie obniżają wysokość świadczeń. Nie można jednak przerzucać na pracownika kosztów prowadzenia działalności przez pracodawcę.Obniżając koszty delegacji poprzez wprowadzenie do przepisów wewnątrzzakładowych (najczęściej – do ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Nowe przepisy o podróżach służbowych obowiązują wszystkich pracodawców
  Firmy prywatne mogą (z pewnymi ograniczeniami) wprowadzić własne regulacje dotyczące rozliczania podróży służbowych np. w regulaminie wynagradzania. Dzięki temu można nie tylko ograniczyć koszty delegacji, ale też doprecyzować niektóre kwestie związane z ich rozliczaniem. Natomiast pracodawcy ze sfery budżetowej mogą w przepisach wewnętrznych pewne kwestie wyjaśnić, co ułatwi ...

  Podróże służbowe 10.06.2013
  Wydatki w podróży służbowej można dokumentować oświadczeniem
  Do rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownik powinien załączyć dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki, z wyjątkiem diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli nie jest to możliwe, pracownik ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.Wydatki związane z odbywaniem ...