Wszystkie artykuły

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 17.07.2014
  Zapomoga z ZFŚS nie podlega egzekucji komorniczej
  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 kpc nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę,Przepisy ustawy z 4 marca 1994 ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 10.07.2014
  Potrącenie z ekwiwalentu za pranie odzieży – potrzebna zgoda pracownika
  Pracodawca powinien uzyskać pisemną zgodę pracownika na potrącenie nadpłaty wynagrodzenia z należności za pranie lub używanie własnej odzieży roboczej oraz ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu pracownika do celów służbowych.Ekwiwalent za odzież roboczą oraz ryczałt samochodowy nie stanowią wynagrodzenia za pracę. Tak wynika z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 24.06.2014
  Nieobecność pracownika nie wpływa na wysokość kwot wolnych od potrąceń
  Nie ma podstaw prawnych do zmniejszania kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do przepracowanej części miesiąca w razie absencji pracownika w pracy. Proporcjonalne zmniejszanie kwot wolnych jest przewidziane tylko w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.Następujące stanowisko w sprawie prezentuje Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GPP-306-4560-457/08/PE), ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 23.06.2014
  Świadczenie niepieniężne przy egzekucji komorniczej
  Przychód osiągany przez pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych jest świadczeniem niepieniężnym i nie podlega egzekucji komorniczej. Niemniej jednak, nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych zwiększa jego przychód ze stosunku pracy.Przychód ten podlega opodatkowaniu oraz – poza wyjątkowymi sytuacjami – oskładkowaniu. ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 25.03.2014
  Do potrącenia składki związkowej potrzebna jest pisemna zgoda pracownika
  Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika składek na rzecz związków zawodowych bez posiadania pisemnej zgody zainteresowanego. Obowiązek potrącania składek związkowych nakłada na pracodawców ustawa związkowa. Żeby potrącenie takie było możliwe, pracodawca musi posiadać pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej oraz pisemną zgodę pracownika określającą ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 24.03.2014
  Niższy wymiar etatu to mniejsza kwota wolna od potrąceń
  Gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dobrowolnych (niewymagających zgody pracownika).Stanowisko dotyczące kwot wolnych od potrąceń przy niepełnym wymiarze potwierdził Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 22 lutego 2011 r. (GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP).Przepisy, interpretacje ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 19.02.2014
  Maksymalna wysokość kary pieniężnej jest ściśle określona
  Jednodniowe wynagrodzenie pracownika dla potrzeb ustalenia wysokości kary pieniężnej oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przy nakładaniu kary pieniężnej obowiązują dwa limity jej wysokości.Obliczając wysokość takiego wynagrodzenia należy przede wszystkim obliczyć średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika. Oblicza się je ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 27.01.2014
  Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia - wymagana zgoda na piśmie
  Oprócz potrąceń przymusowych, wymienionych w art. 87 kp można dokonywać dobrowolnych potrąceń. Są one dopuszczalne tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Jakakolwiek inna forma przyzwolenia jest nieważna. Bezprawne potrącanie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.Zgoda na piśmie powinna dotyczyć określonego ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 20.11.2013
  Za zgodą pracownika potrąceń z zasiłku można dokonać bez ograniczeń
  W razie wyrażenia przez pracownika dobrowolnej zgody brak jest granicy potrąceń. Dotyczy to m.in. potrąceń z tytułu składek na ubezpieczenie grupowe, raty związanej ze spłatą pożyczki do kasy zapomogowo-pożyczkowej czy też składki członkowskiej związanej z przynależnością do organizacji związkowej, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę na piśmie.Przystąpienie do ubezpieczenia ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 28.09.2013
  Zaliczkę pieniężną należy potrącać z wynagrodzenia
  Pieniądze przekazane pracownikowi stanowią mienie powierzone, z którego pracownik ma obowiązek rozliczyć się na podstawie rachunków za wykonanie zadania (zakup). Pracodawcy natomiast przysługuje prawo do potrącenia tej zaliczki, jeżeli upłynął termin, w którym miał obowiązek ją rozliczyć bądź zwrócić.Kwotę wolną przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi ...