Wszystkie artykuły

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.06.2013
  Komornik może zabrać całe wynagrodzenie z umowy zlecenia
  Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest stałym i głównym źródłem utrzymania zleceniobiorcy, to dla potrąceń stosuje się limit określony w Kodeksie pracy dla umów o pracę. Jeśli natomiast pracownik jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i umowy o dzieło, limity dotyczą umowy o pracę natomiast wysokość potrąceń z umowy o dzieło nie jest ograniczona.Ogólną ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.06.2013
  Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami
  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia uprawnień pracowniczych przez pracodawcę. Jeśli otrzyma odszkodowanie za okres wypowiedzenia, będzie można mu dokonać potrąceń z tego świadczenia w pełnej wysokości. Brak ochrony przed potrąceniami odszkodowań pracowniczych skutkuje tym, że z jednej strony pracodawca może być zobowiązywany ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 11.06.2013
  Wynagrodzenie pracownika może zająć komornik i dyrektor ZUS
  W związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę pracodawca musi przekazać jego część odpowiedniemu organowi, np. komornikowi albo ZUS. Sprawa się komplikuje, gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną.W sytuacji gdy do jednego wynagrodzenia roszczą sobie prawo komornik oraz np. dyrektor ZUS, naczelnik urzędu skarbowego lub gmina administracyjny organ egzekucyjny i komornik ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 06.06.2013
  Suma potrąceń nie może przekraczać kwoty wolnej od potrąceń
  Kwota wolna dla zajęć dobrowolnych na rzecz pracodawcy jest taka sama jak dla tytułów wykonawczych. Dlatego też nie można dokonać tych potrąceń, w sytuacji gdy dopuszczalną kwotę potrącenia przy zachowaniu kwoty wolnej wyczerpało zajęcie komornicze.Przykład: Pracownik zatrudniony na pełny etat zarabia miesięcznie 2.277,60 zł brutto (ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 31.05.2013
  Dłużnik zawsze zapłaci komornikowi
  Pomimo umorzenia egzekucji to dłużnik powinien ponieść jej koszty. Dlatego komornik ma prawo pobrać wynagrodzenie nawet wtedy, gdy postępowanie zostało umorzone z tego powodu, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utracił moc. Taki wniosek wypływa z orzeczenia Sądu Najwyższego. Kosztem egzekucyjnym jest opłata w wysokości ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 11.03.2013
  Umowa zlecenia a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją
  Dla umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia) ustawodawca przewidział odpowiednik kwoty wolnej od potrąceń uregulowanej w Kodeksie pracy. Jest to tzw. „minimum egzystencji dłużnika”, które w odróżnieniu od kwoty wolnej od potrąceń, jest jednorazowe.Kodeks cywilny regulujący kwestie umów cywilnoprawnych nie wprowadza żadnych ograniczeń i ochrony wynagrodzenia z tych umów przed egzekucją. ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 22.02.2013
  Od 1 marca 2013 r. zmieniają się niektóre kwoty potrąceń
  Pracodawca na mocy tytułu egzekucyjnego otrzymanego od komornika może dokonać potrąceń z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wypłacanego pracownikowi. Musi się jednak postępować zgodnie z określonymi zasadami.Z przysługującego pracownikowi zasiłku, w tym z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, mogą być potrącane: kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (np. zasiłku ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 10.01.2013
  W 2013 r. rośnie kwota wolna od potrąceń
  Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych – na pokrycie należności innych niż alimenty – pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 30.12.2012
  Stanowisko GIP w sprawie potrąceń dobrowolnych
  W przypadku potrąceń dobrowolnych kwotę wolną od potrąceń należy pomniejszać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W tej sprawie zajął stanowisko Główny Inspektor Pracy, który w piśmie z 22 lutego 2011 r. (GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP) stwierdził, że nie ma dostatecznych przesłanek, aby w przypadku potrąceń dobrowolnych stosować inne zasady niż ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 21.12.2012
  Komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia
  Jeżeli umowa zlecenia została zawarta na dłuższy okres, a otrzymywane na jej podstawie przez zleceniobiorcę wynagrodzenie ma charakter periodyczny (powtarzający się) i jest dla niego źródłem utrzymania, to przy dokonywaniu potrąceń obowiązują takie same zasady jak w przypadku potrąceń z wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że należności regularnie ...