Kontrakt menadżerski w działalności gospodarczej – składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 20-11-2013 r.

Jeżeli kontrakt menedżerski nie jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej, podlega on ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach właściwych dla zleceniobiorców. W takim przypadku kontrakt menedżerski zawarty po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez menedżera stanowi tytuł tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tej umowy jest niższa od podstawy wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej.

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosu­je się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia (np. kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzenie przedsiębiorstwem), oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej stanowią odrębne tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i obowiąz­kowego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy przedmiot umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług mieści się w zakresie prowadzonej przez ubez­pieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji jedynym tytułem do obowiązko­wych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest bowiem pozarol­nicza działalność gospodarcza.

Należy jednak zastrzec, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ZUS zasada ta nie dotyczy umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakte­rze, wykonywanej w ramach pozarolniczej działalno­ści gospodarczej. W ocenie ZUS wyżej wymienione umowy stanowią odrębny tytuł do ubezpieczeń spo­łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, nawet jeżeli są wykonywane w ramach pozarolniczej działalno­ści gospodarczej. W konsekwencji, jeżeli menedżer w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej osiąga jedynie przychody z wyżej wymienionych umów – zgodnie ze stanowiskiem ZUS – na potrzeby ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowot­nego traktowany jest tylko jako zleceniobiorca.

Odmienny pogląd wyraził jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 9 grudnia 2008 r., (I UK 138/08), orzekając, że umowa o zarządzanie przedsiębior­stwem (spółką) lub kontrakt menedżerski, wskaza­ne w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródła przychodu z dzia­łalności wykonywanej osobiście, nie stanowią sa­modzielnej podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej, jeżeli są realizowane w ramach pozarolniczej dzia­łalności gospodarczej.

W przypadku gdy kontrakt menedżerski nie jest wykonywany w ramach prowadzonej przez menedżera pozarolniczej działalności gospo­darczej, mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch tytułów ubezpieczeniowych. O tym, który z nich jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń spo­łecznych, rozstrzyga przede wszystkim art. 9 ust. 2a ustawy systemowej.

Zgodnie z tym przepisem zleceniobiorca, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega z tytułu tej działalności obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tyl­ko wówczas, gdy jego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług jest niższa od obowiązującej tego zlecenio­biorcy najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodze­nia miesięcznego albo 30% minimalnego wyna­grodzenia). Jeżeli zaś podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świad­czenie usług jest co najmniej równa najniższej podstawie wymiaru składek z tytułu pozarolni­czej działalności gospodarczej, znajduje zastoso­wanie art. 9 ust. 2 ustawy systemowej, a co za tym idzie – co do zasady – tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest ten tytuł, który po­wstał najwcześniej. Taki ubezpieczony podlega obowiązkowo ubez­pieczeniu zdrowotnemu zarówno z tytułu kon­traktu menedżerskiego, jak i z tytułu pozarol­niczej działalności gospodarczej (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c i e w związku z art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Osiągany przez zleceniobiorcę przychód w po­staci diet i innych należności z tytułu podróży służbowej jest wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko do wysokości określonej w przepisach rozpo­rządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi za­trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ­bowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32843 )
Array ( [docId] => 32843 )