Skierowanie pracowników na kurs prawa jazdy kategorii C bez składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-07-2015 r.

Jeżeli pracodawca wyśle swoich pracowników na kurs, który wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania nowych obowiązków pracowniczych, koszt kursu będzie przychodem ze stosunku pracy ale wolnym od składek.

Taki pogląd wyraził ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2015 r. , znak DI/10000/43/406/2015, decyzja nr 162.

Treść wniosku pracodawcy

 

Wnioskodawca planuje z własnej inicjatywyskierować 2 pracowników na kurs prawa jazdy kategorii C. Dotychczasowy zakres obowiązków pracowników zostanie poszerzony o przewóz materiałów produkcyjnych i handlowych pomiędzy dwoma odległymi od siebie o 4 km zakładami przedsiębiorstwa. Pracownicy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe wyłącznie z inicjatywy pracodawcy. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem czy przychód pracownika polegający na otrzymaniu nieodpłatnego świadczenia – pokrycia kosztów kursu jazdy kategorii C, stanowi przychód wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie §2 ust.1 pkt 29 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego rozporządzeniem składkowym.

Zdaniem wnioskodawcy na podstawie tego przepisy ten przychód jest zwolniony od składek.

Opinia i uzasadnienie ZUS

ZUS w wydanej interpretacji zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Zgodnie z §2 ust.1 pkt.29 rozporządzenia składkowego wyłączona z podstawy wymiaru składek jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Jako przepisy odrębne stanowiące podstawę przyznania świadczeń przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowy i wykształcenia ogólnego pracownika należy wskazać przepisy art.103[1] – 106[6] Kodeksu pracy. Stosownie do art.103[3] kp pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Jednocześnie art.103[1] ust.1 kp stanowi, iż przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Z wniosku złożonego przez wnioskodawcę wynika, iż będzie on kierował swoich pracowników na kurs, który wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych tych osób niezbędnych do wykonywania nowych obowiązków pracowniczych. Koszt kursu będzie przychodem ze stosunku pracy ale przychód ten na podstawie §2 ust.1 pkt.29 rozporządzenia składkowego będzie zwolniony od składek.

Stanowisko ZUS jest prawidłowe. Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne są naliczane od przychodów jakie pracownik uzyskuje w związku ze świadczeniem pracy. W przypadku świadczeń w naturze ich wartość ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego przewidzianego w przepisach o wynagrodzeniu, a w razie ich braku jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę według cen ich zakupu. Tak stanowi §3 pkt2 powołanego rozporządzenia. Z opisu stanu faktycznego jaki złożył przedsiębiorca nie wynika aby jego przepisy płacowe zawierały zapisy dotyczące wysokości ekwiwalentu.Nie od wszystkich przychodów jakie uzyskuje pracownik świadcząc pracę są należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Katalog przychodów zwolnionych od składek znajduje się w rozporządzeniu resortu pracy w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. Jedno z tych wyłączeń dotyczy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Gdy więc pracodawca kieruje swoich pracowników na kurs i ma on związek z przyszłą pracą jaką mają wykonywać przychód jaki uzyskują jest od składek zwolniony. Dodać należy, że to świadczenie będzie również zwolnione od podatku. Na podstawie art.21 ust.1 pkt.90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona od podatku jest bowiem wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37513 )
Array ( [docId] => 37513 )