Umowa o przeniesienie prawa autorskich z pracownikiem - co ze składkami

Kategoria: Składki ZUS
Data: 03-12-2015 r.

Jeżeli pracodawca z własnym pracownikiem zawarłby umowę o dzieło i w ramach tej umowy pracownik stworzyłby np. program komputerowy, to od wynagrodzenia za wykonanie tego dzieła istniałby obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli jednym z elementów wynagrodzenia byłoby przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonego dzieła, to od tego przychodu składki również powinny być wówczas opłacane. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, jeżeli pracownik stworzyłby dzieło poza stosunkiem pracy bez polecenia pracodawcy, które potem sprzedałby pracodawcy.

Stan faktyczny

Wnioskodawca do końca lipca 2015 r. zatrudniał pracownika na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty. Do jego obowiązków należała m.in. obsługa systemu informatycznego, opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie plików do druku, weryfikacja poprawności plików przesłanych przez klienta, modyfikacja projektów graficznych. Od sierpnia 2015 r. pracownik został zatrudniony na stanowisku programisty komputerowego. Do jego obowiązków należy m.in. koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem danych oraz wytycznych dla wdrożeń systemowych, tworzenie w wdrażanie oprogramowania, udział w projektowaniu oraz tworzeniu nowych funkcjonalności, rekomendowanie możliwych ulepszeń w oprogramowaniu. Pracownik, pracując jeszcze na pierwszym ze stanowisk, stworzył we własnym zakresie – poza miejscem pracy, poza obowiązkami pracowniczymi i bez niczyjego polecenia – program komputerowy, który jest obecnie użytkowany przez wnioskodawcę. W lipcu 2015 roku strony zawarły umowę  o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tego programu. Umowa ta uregulowana jest w przepisach ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie z umowy wypłacono autorowi programu w terminie do końca października 2015 roku. Wnioskodawca wskazał, że przychód z tytułu umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych należy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

 

Zdaniem wnioskodawcy umowa o przeniesienie praw autorskich nie jest wymieniona w katalogu umów, z tytułu których zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych pracownicy są obejmowani ubezpieczeniami społecznymi. W związku z tym, że program komputerowy został stworzony przez pracownika poza stosunkiem pracy, bez polecenia pracodawcy i bez zawierania odrębnej umowy o dzieło (zlecenie),  wypłacanego przychodu nie należy wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wyjaśnienie ZUS

ZUS w wydanej interpretacji zgodził się z wnioskodawcą (interpretacja z 29 października 2015 r., decyzja nr 1125/2015, znak: WPI/20000/43/1125/2015).

W art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wymienione są osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wśród wskazanych tam tytułów brak jest umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z treści wniosku wynika, że wnioskodawca nie zawarł z autorem żadnej dodatkowej umowy dotyczącej stworzenia przedmiotowego programu. W konsekwencji umowa ta nie stanowi odrębnego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i wypłaconego wynagrodzenia nie należy naliczać żadnych składek.

Pracownik sam stworzył program i po jego stworzeniu zaproponował jego nabycie pracodawcy. Okoliczność, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wypłacono w październiku, gdy między stronami była zawarta umowa o pracę, nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, że między stronami nie została zawarta umowa, na podstawie której miałby dopiero powstać program oraz wykonanie programu nie nastąpiło podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

Oprac. red.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38143 )
Array ( [docId] => 38143 )