Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 12.12.2017
  Czy jesteś gotowy do nowych zasad opłacania składek
  W nowym stanie prawnym wystarczy jeden zwykły przelew (z podaniem nazwy płatnika i łącznej kwoty do zapłaty) dokonany na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Numer ten każdy płatnik powinien otrzymać od ZUS listem poleconym. Jak wskazano w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zamieszczonym 29 września 2017 r. na stronie internetowej www.mpisp.gov.p, jeśli do ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku
  Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wskaźników związanych z podniesieniem płacy minimalnej.Od 1 stycznia 2018 r. pracownik pełnoetatowy, za przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym miesiącu nie może zarobić mniej niż 2.100 ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Co z 30-krotnością w 2018 roku
  Polski rząd postanowił zlikwidować limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, powyżej którego nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu przygotowano ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami ww. składki mają być opłacane od całości podlegającego ...

  Składki ZUS 18.10.2017
  Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  Mimo że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spoczywa na pracowniku, to pracodawca w praktyce wykonuje wszystkie czynności z tym związane. Jest to o tyle trudne, że członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego i tylko z jednego tytułu.Do zgłoszenia członka rodziny służy formularz ZUS ZCNA, za którego ...

  Składki ZUS 17.05.2017
  Składki ZUS twórców i artystów
  Opłacanie przez przedsiębiorców składek zusowskich na preferencyjnych zasadach przynosi spore oszczędności w skali roku. Przywilejem tym nie są jednak objęci m.in. twórcy i artyści.Podstawę wymiaru składek twórców i artystów stanowi: w przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego – zadeklarowana kwota dochodu, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego ...

  Składki ZUS 08.05.2017
  Świadczenia dla pracowników bez składek ZUS i podatku
  W ostatnim czasie rynek pracy sprzyja pracownikom. Pracodawcy zatem poszukują różnych form dodatkowych gratyfikacji, mających na celu podniesienie atrakcyjności zatrudnienia. Jedną z nich jest oczywiście podnoszenie płac, które jednak wiąże się ze sporymi kosztami. Stąd pracodawcy coraz chętniej skłaniają się ku wprowadzaniu pozapłacowych świadczeń, które są wyłączone z oskładkowania ...

  Składki ZUS 21.04.2017
  Uwaga! Zmiany w przekazywaniu składek na ubezpieczenia do ZUS
  Trwają prace nad projektem zgodnie z którym każdy przedsiębiorca zostanie wyposażony w indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do ZUS. Czytaj więcej o nowych przepisach.Przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek, ...

  Składki ZUS 06.02.2017
  Jakie są konsekwencje składkowe przywrócenia do pracy?
  Zwalniany pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy, który może: orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócić do pracy do pracy albo zasądzić wypłatę odszkodowanie. Pracodawca, rozwiązując umowę o pracę, musi liczyć się z konsekwencjami wyroku sądu. Nie każdy z wymienionych skutków postępowania sądowego oznacza określone obowiązki wobec ZUS. Różnice dotyczą m.in. ...

  Składki ZUS 02.12.2016
  Ważne informacje dla pracodawców, którzy delegują pracowników
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom płatników składek i zapowiada na swoich stronach internetowych szczegółowe poradniki i specjalnych doradców. Chodzi o ułatwienia w obsłudze zaświadczeń A1, dotyczących m.in. delegowania pracowników. Wprowadzono też dodatkowo elektroniczny rejestr dla całego kraju.W dzisiejszym wydaniu warto sprawdzić szczegóły ułatwień ...

  Składki ZUS 19.10.2016
  Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - co ze składkami
  W praktyce często występuje sytuacja, że pracownicy sami piorą otrzymaną od pracodawcy odzież roboczą i otrzymują z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Pozwala na to art. 2379 § 3 kp, który wyjaśnia, że w przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej we własnym zakresie, czynności te może wykonać pracownik, pod warunkiem że pracodawca wypłaci ekwiwalent pieniężny ...