Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 11.05.2022
  Podstawa wyliczenia składek od wynagrodzenia kierowcy międzynarodowego
  Jeżeli przychód do opodatkowania jest niższy od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to ustalając podstawę należy ją pomniejszyć o kwotę składek ZUS obliczoną od przychodu do opodatkowania.Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Odliczenie nie dotyczy składek, których ...

  Składki ZUS 13.04.2022
  Od 13 kwietnia nowe zasady ustalania składki zdrowotnej
  Od 13 kwietnia obowiązują nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczą one osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się według skali, podatkiem liniowym albo wybrały podatek zryczałtowany. Osoby rozliczające się podatkiem zryczałtowanym Co do zasady ustalając przychód na potrzeby obliczania wysokości składki zdrowotnej, ...

  Składki ZUS 05.04.2022
  Zmiana zasad wyliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
  Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Wśród licznych zmian, właśnie w kontekście tych innych ustaw - znalazła się także modyfikacja zasad obliczania składki zdrowotnej. O zmianach w ustawie - Kodeks spółek handlowych pisaliśmy już wcześniej w artykule: Zmiana kodeksu spółek handlowych przyjęta przez Sejm Tym razem skupimy się jedynie ...

  Składki ZUS 05.03.2022
  Emeryt zapłaci podwójną składkę zdrowotną
  W obecnym stanie prawnym, nawet jeśli emeryt nie osiągnie przychodów z działalności gospodarczej, to i tak będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną. Mimo, że składka taka jest już potrącana przez ZUS z jego emerytury.  Zgodnie z nowymi przepisami osoba pobierająca świadczenie emerytalne i jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą, będzie płaciła składkę zdrowotną ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Czy jesteś gotowy do nowych zasad opłacania składek
  W nowym stanie prawnym wystarczy jeden zwykły przelew (z podaniem nazwy płatnika i łącznej kwoty do zapłaty) dokonany na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Numer ten każdy płatnik powinien otrzymać od ZUS listem poleconym. Jak wskazano w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zamieszczonym 29 września 2017 r. na stronie internetowej www.mpisp.gov.p, jeśli do ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku
  Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wskaźników związanych z podniesieniem płacy minimalnej.Od 1 stycznia 2018 r. pracownik pełnoetatowy, za przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym miesiącu nie może zarobić mniej niż 2.100 ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Co z 30-krotnością w 2018 roku
  Polski rząd postanowił zlikwidować limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, powyżej którego nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu przygotowano ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami ww. składki mają być opłacane od całości podlegającego ...

  Składki ZUS 18.10.2017
  Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  Mimo że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spoczywa na pracowniku, to pracodawca w praktyce wykonuje wszystkie czynności z tym związane. Jest to o tyle trudne, że członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego i tylko z jednego tytułu.Do zgłoszenia członka rodziny służy formularz ZUS ZCNA, za którego ...

  Składki ZUS 17.05.2017
  Składki ZUS twórców i artystów
  Opłacanie przez przedsiębiorców składek zusowskich na preferencyjnych zasadach przynosi spore oszczędności w skali roku. Przywilejem tym nie są jednak objęci m.in. twórcy i artyści.Podstawę wymiaru składek twórców i artystów stanowi: w przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego – zadeklarowana kwota dochodu, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego ...

  Składki ZUS 08.05.2017
  Świadczenia dla pracowników bez składek ZUS i podatku
  W ostatnim czasie rynek pracy sprzyja pracownikom. Pracodawcy zatem poszukują różnych form dodatkowych gratyfikacji, mających na celu podniesienie atrakcyjności zatrudnienia. Jedną z nich jest oczywiście podnoszenie płac, które jednak wiąże się ze sporymi kosztami. Stąd pracodawcy coraz chętniej skłaniają się ku wprowadzaniu pozapłacowych świadczeń, które są wyłączone z oskładkowania ...