Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 13.07.2015
  Karta paliwowa dla pracowników ze składkami
  Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom dojazd do pracy, to przychód ten jest zwolniony ze składek, pod warunkiem że świadczenie wynika z obowiązujących w firmie przepisów płacowych. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2015 r. świadczenie polegające na zapewnieniu pracownikom bezpłatnego dowozu zorganizowanego przez pracodawcę środkami transportu jest przychodem zwolnionym z podatku. ...

  Składki ZUS 13.07.2015
  Od 1 grudnia korzystne zmiany w ulgach w spłacie należności wobec ZUS
  Płatnicy składek będą mogli wnioskować o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozłożenie należności na raty także tych finansowanych przez ubezpieczonego dzięki przepisom nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 9 kwietnia br.Obecnie ZUS ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ...

  Składki ZUS 13.07.2015
  Częściowa odpłatność za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  W praktyce dość często występują sytuacja, że pracownik ponosi częściową odpłatność za możliwość wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych. Niektórzy pracodawcy wychodzą z założenia, że w takim przypadku ma zastosowanie wyłączenie z podstawy wymiaru składek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego i nie oskładkowują przyznanego pracownikom ...

  Składki ZUS 15.05.2015
  Od 2015 r. mniej obowiązków dla płatników składek
  Jeszcze do niedawna płatnicy składek do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego mieli obowiązek sprawdzenia prawidłowości danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS. W tym roku, nie ma już takiego obowiązku.Zmiany te wynikają z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, której przepisy wprowadziły zmiany m.in. do ustawy o systemie ubezpieczeń ...

  Składki ZUS 13.05.2015
  Prywatny użytek powierzonego samochodu - co ze składkami
  Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych - wskazuje ZUS. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy w celu dojazdu do pracy pracownik korzysta z mienia mu powierzonego.Od stycznia 2015 r. wycena nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do ...

  Składki ZUS 17.04.2015
  Jak obniżać składkę zdrowotną
  Sporządzając listy płac pracodawca uwzględnia fakt, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, ale tylko część składki ubezpieczenia zdrowotnego finansowana jest faktycznie ze środków pracownika.Wynika to z faktu iż 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku. Jest to wartość maksymalna, jaka może być odliczona od ...

  Składki ZUS 17.04.2015
  Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
  Sposób ustalania stopy procentowej składki ubezpieczenia wypadkowego ustawa wypadkowa uzależnia m.in. od liczby osób zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego.Pod pojęciem ubezpieczonego należy rozumieć osobę fizyczną podlegającą ubezpieczeniu wypadkowemu, a także osobę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo zaopatrzeniu emerytalnemu, ...

  Składki ZUS 17.04.2015
  Składki na Fundusz Pracy za przedsiębiorcę na urlopie ojcowskim
  Pracownik, który dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega ze stosunku pracy, a ubezpieczenia społeczne z działalności są dla niego dobrowolne. Obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są obowiązkowe tylko wówczas gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego. ...

  Składki ZUS 15.04.2015
  Zleceniodawca musi opłacić zaległe składki za zleceniobiorcę
  Przepisy nie zwalniają płatnika z obowiązku opłacenia do ZUS należnych składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę. Płatnik po uregulowaniu składek do ZUS za zleceniobiorcę powinien wystąpić do zleceniobiorcy o ich zwrot.Należy podkreślić, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia jest uzależniony ...

  Składki ZUS 15.04.2015
  Wysokość składki wypadkowej wspólnika spółki osobowej
  Jeśli spółka osobowa zatrudnia pracowników i opłaca określoną składkę wypadkową, jest ona różna od składki wypadkowej opłacanej przez współwłaścicieli firmy.To zagadnienie warto prześledzić na poniższym przykładzie.Przykład:Spółka cywilna (3 współwłaścicieli) zatrudnia kilku pracowników i opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe, którą ustalił ZUS. Współwłaściciele, ...