Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 15.04.2015
  Ponowne otwarcie firmy oznacza utratę preferencji w opłacaniu składek
  Jeżeli przedsiębiorca korzystający z preferencji składkowych zamknie prowadzoną działalność gospodarczą, a po kilku tygodniach ponownie ją otworzy, nie będzie mógł skorzystać z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru. Wyjaśnijmy, że osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ...

  Składki ZUS 15.04.2015
  Udział pracownika w kosztach wynajmu mieszkania a zwolnienie ze składek
  Z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenie niższej niż detaliczna niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Pracodawca, odpowiednio ...

  Składki ZUS 01.04.2015
  Oskładkowanie ryczałtów za prywatne używanie służbowych aut
  Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy sposób wyceny nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników w postaci udostępnienia im samochodów służbowych na prywatne potrzeby. Jednak metoda wyceny nie ma wpływu na kwestię oskładkowania takiego przychodu. Zarówno przed zmianą, jak i teraz świadczenie z tego tytułu podlega wliczeniu do podstawy składkowej w pełnym zakresie i – według ...

  Składki ZUS 30.11.2014
  Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP przysługuje jednemu pracodawcy
  Uprawnienie do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje wyłącznie jednemu pracodawcy (zatrudniającemu jedno z rodziców lub opiekunów). Prawo do takiego zwolnienia nabywa ten pracodawca, który jako pierwszy udzielił pracownikowi (opiekunowi) jednego z urlopów z tytułu rodzicielstwa i kontynuuje zatrudnienie ...

  Składki ZUS 31.10.2014
  Od stycznia 2015 roku zwiększą się obciążenia składkowe
  Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa nie tylko na podwyżkę składek ZUS, ale również na obowiązek ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Rosną nie tylko obciążenia składkowe za niektóre grupy ubezpieczonych, ale także minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom. Płatnicy składek, a także płatnicy świadczeń chorobowych muszą przeliczyć ...

  Składki ZUS 03.10.2014
  Składki od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  W przypadku, gdy pracodawca np. na podstawie ugody zawartej przed sądem pracy będzie wypłacać byłemu pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, musi od wypłaconej kwoty naliczyć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Jeżeli należności pracownicze dochodzone są na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie z jakim pracownik wystąpił do sądu. ...

  Składki ZUS 20.09.2014
  Nienależnie opłacone składki podlegają przedawnieniu
  Termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek wynosi 5 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek, a w przypadku braku zawiadomienia – w dniu opłacenia składek. Upływ terminu przedawnienia powoduje, że wykluczone jest dochodzenie przez płatnika składek ich zwrotu.Bieg terminu przedawnienia nienależnie opłaconych ...

  Składki ZUS 11.09.2014
  Pracownika młodocianego trzeba zgłosić do ZUS
  Uczeń realizujący praktyczną naukę zawodu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy i tym samym musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, ponieważ posiada swój własny tytuł do ubezpieczenia.Wobec młodocianych zawierających umowy o pracę mają zastosowanie przepisy prawa pracy. Uczniowie zawierający umowę o pracę w ...

  Składki ZUS 11.09.2014
  Usługi na rzecz byłego pracodawcy a prawo do niższych składek ZUS
  Z ulgi w opłacaniu składek nie może skorzystać osoba wykonująca działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.Inaczej pod ...

  Składki ZUS 08.09.2014
  Przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń wypełnia się ZUS ZWUA i ZUS ZCNA
  Bez względu na przyczynę oraz sposób rozwiązania stosunku pracy płatnik składek zobowiązany jest do wywiązania się z kilku dodatkowych obowiązków. Przede wszystkim chodzi o wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracownika członków jego rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.Ustanie stosunku pracy oznacza ustanie tytułu do ubezpieczeń pracowniczych, a każda osoba, w stosunku do ...