Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 30.07.2014
  Dodatek stażowy wypłacany za okres urlopu ojcowskiego - składki ZUS
  Zwolnione ze składek na ZUS są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.Należy ...

  Składki ZUS 30.07.2014
  Bilety dla pracownika i jego rodziny bez składki ZUS
  Składek na ubezpieczenia społeczne nie należy naliczać od przychodu, który pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych przejazdów na podstawie udostępnionych przez pracodawcę biletów, gdy ich przyznanie następuje na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przekazania tych biletów członkom rodziny pracownika.Takie wnioski zaprezentował ...

  Składki ZUS 29.07.2014
  Umowa zlecenia na urlopie rodzicielskim - druk ZUS ZUA albo ZUS ZZA
  Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych w przypadku pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego stanowi kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Przypomnijmy, że pracodawca będący płatnikiem zasiłku jedynie wykazuje należne składki, ale ich nie opłaca. Są one bowiem w całości finansowane z budżetu państwa.Podstawa składek zdrowotnych ustalana ...

  Składki ZUS 29.07.2014
  Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej w trakcie urlopu macierzyńskiego
  Podpisanie umowy zlecenia przez pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nie zmienia zakresu i charakteru ubezpieczeń z tytułu urlopu – dana osoba nadal jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Natomiast z tytułu umowy zlecenia zainteresowany może przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie.Przystąpienie do ubezpieczeń spowoduje objęcie ...

  Składki ZUS 24.07.2014
  Ryczałt za pranie odzieży roboczej wypłacany w jednakowej wysokości – składki ZUS
  Do przychodów wolnych od składek nie należy ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłacany wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości. Ze składek wyłączony jest natomiast ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki ...

  Składki ZUS 17.07.2014
  Nagroda wypłacona częściej niż co 5 lat może nie podlegać składkom ZUS
  Jeżeli na skutek zmian w obowiązujących w firmie przepisach płacowych pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, wypłacona mu gratyfikacja może być zwolniona od składek w sytuacji, gdy zarówno poprzednie, jak i nowe przepisy przewidują możliwość ich przyznawania nie częściej niż co 5 lat.W tej sprawie wydał opinię ZUS w interpretacji indywidualnej ...

  Składki ZUS 17.07.2014
  Bonusy dla pracowników mogą być wolne od składek
  Z podstawy wymiaru składek wyłączone są także korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.Przychód, ...

  Składki ZUS 17.07.2014
  Odprawy przy zwolnieniach grupowych lub indywidualnych bez składek
  Ze składek zwolnione są odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym zm.in. tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, niewydania w terminie świadectwa pracy.Pracownikowi, ...

  Składki ZUS 09.07.2014
  Składka na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę nie zawsze jest należna
  Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy, do kwoty 30-krotności, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in.: pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy ...

  Składki ZUS 02.07.2014
  Uregulowanie zaległych składek to obowiązek płatnika
  Zleceniodawca musi skorygować dokumenty, gdy zleceniobiorca złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o wysokości swoich przychodów i nie były za niego opłacane składki.Niekiedy zleceniodawcy popełniają niezawinione błędy dotyczące zgłaszania do ubezpieczeń i rozliczania zleceniobiorców. Dowiadują się o nich często od ZUS.Zakład powiadamia bowiem o wszczęciu postępowania dotyczącego ...