Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 15.04.2015
  Zleceniodawca musi opłacić zaległe składki za zleceniobiorcę
  Przepisy nie zwalniają płatnika z obowiązku opłacenia do ZUS należnych składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę. Płatnik po uregulowaniu składek do ZUS za zleceniobiorcę powinien wystąpić do zleceniobiorcy o ich zwrot.Należy podkreślić, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia jest uzależniony ...

  Składki ZUS 15.04.2015
  Wysokość składki wypadkowej wspólnika spółki osobowej
  Jeśli spółka osobowa zatrudnia pracowników i opłaca określoną składkę wypadkową, jest ona różna od składki wypadkowej opłacanej przez współwłaścicieli firmy.To zagadnienie warto prześledzić na poniższym przykładzie.Przykład:Spółka cywilna (3 współwłaścicieli) zatrudnia kilku pracowników i opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe, którą ustalił ZUS. Współwłaściciele, ...

  Składki ZUS 15.04.2015
  Składki na FEP również za pracownika na łączonym stanowisku pracy
  Jeżeli pracownik wykonuje swe obowiązki służbowe na łączonym stanowisku pracy np. kierowcy cysterny/magazyniera/kierowcy autobusu, pracodawca ma obowiązek określić wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony wykonuje prace w warunkach szczególnych. Od wynagrodzenia przysługującego za wykonywanie tego rodzaju prac należy odprowadzić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.Przypomnijmy, ...

  Składki ZUS 15.04.2015
  Ponowne otwarcie firmy oznacza utratę preferencji w opłacaniu składek
  Jeżeli przedsiębiorca korzystający z preferencji składkowych zamknie prowadzoną działalność gospodarczą, a po kilku tygodniach ponownie ją otworzy, nie będzie mógł skorzystać z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru. Wyjaśnijmy, że osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ...

  Składki ZUS 15.04.2015
  Udział pracownika w kosztach wynajmu mieszkania a zwolnienie ze składek
  Z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenie niższej niż detaliczna niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Pracodawca, odpowiednio ...

  Składki ZUS 01.04.2015
  Oskładkowanie ryczałtów za prywatne używanie służbowych aut
  Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy sposób wyceny nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników w postaci udostępnienia im samochodów służbowych na prywatne potrzeby. Jednak metoda wyceny nie ma wpływu na kwestię oskładkowania takiego przychodu. Zarówno przed zmianą, jak i teraz świadczenie z tego tytułu podlega wliczeniu do podstawy składkowej w pełnym zakresie i – według ...

  Składki ZUS 30.11.2014
  Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP przysługuje jednemu pracodawcy
  Uprawnienie do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje wyłącznie jednemu pracodawcy (zatrudniającemu jedno z rodziców lub opiekunów). Prawo do takiego zwolnienia nabywa ten pracodawca, który jako pierwszy udzielił pracownikowi (opiekunowi) jednego z urlopów z tytułu rodzicielstwa i kontynuuje zatrudnienie ...

  Składki ZUS 31.10.2014
  Od stycznia 2015 roku zwiększą się obciążenia składkowe
  Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa nie tylko na podwyżkę składek ZUS, ale również na obowiązek ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Rosną nie tylko obciążenia składkowe za niektóre grupy ubezpieczonych, ale także minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom. Płatnicy składek, a także płatnicy świadczeń chorobowych muszą przeliczyć ...

  Składki ZUS 03.10.2014
  Składki od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  W przypadku, gdy pracodawca np. na podstawie ugody zawartej przed sądem pracy będzie wypłacać byłemu pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, musi od wypłaconej kwoty naliczyć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Jeżeli należności pracownicze dochodzone są na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie z jakim pracownik wystąpił do sądu. ...

  Składki ZUS 20.09.2014
  Nienależnie opłacone składki podlegają przedawnieniu
  Termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek wynosi 5 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek, a w przypadku braku zawiadomienia – w dniu opłacenia składek. Upływ terminu przedawnienia powoduje, że wykluczone jest dochodzenie przez płatnika składek ich zwrotu.Bieg terminu przedawnienia nienależnie opłaconych ...