Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 20.09.2014
  Nienależnie opłacone składki podlegają przedawnieniu
  Termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek wynosi 5 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek, a w przypadku braku zawiadomienia – w dniu opłacenia składek. Upływ terminu przedawnienia powoduje, że wykluczone jest dochodzenie przez płatnika składek ich zwrotu.Bieg terminu przedawnienia nienależnie opłaconych ...

  Składki ZUS 11.09.2014
  Pracownika młodocianego trzeba zgłosić do ZUS
  Uczeń realizujący praktyczną naukę zawodu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy i tym samym musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, ponieważ posiada swój własny tytuł do ubezpieczenia.Wobec młodocianych zawierających umowy o pracę mają zastosowanie przepisy prawa pracy. Uczniowie zawierający umowę o pracę w ...

  Składki ZUS 11.09.2014
  Usługi na rzecz byłego pracodawcy a prawo do niższych składek ZUS
  Z ulgi w opłacaniu składek nie może skorzystać osoba wykonująca działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.Inaczej pod ...

  Składki ZUS 08.09.2014
  Przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń wypełnia się ZUS ZWUA i ZUS ZCNA
  Bez względu na przyczynę oraz sposób rozwiązania stosunku pracy płatnik składek zobowiązany jest do wywiązania się z kilku dodatkowych obowiązków. Przede wszystkim chodzi o wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracownika członków jego rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.Ustanie stosunku pracy oznacza ustanie tytułu do ubezpieczeń pracowniczych, a każda osoba, w stosunku do ...

  Składki ZUS 20.08.2014
  Niższa podstawa wymiaru składek na ZUS za pracownika młodocianego
  Od 1 września 2014 r. pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych będzie obliczał składki na ZUS od niższej podstawy. Związane jest to z podaną przez GUS wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.Zgodnie z ogłoszonymi przez GUS danymi, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r. wyniosło 3.739,97 zł. Było ono niższe o 155,34 zł od przeciętnego ...

  Składki ZUS 12.08.2014
  Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę wolne od składek ZUS
  Z tytułu rozwiązania umowy o pracę pracownikom mogą być wypłacone różnego rodzaju świadczenia pieniężne, jak np. odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu tzw. zwolnień grupowych albo odszkodowanie z tytułu skrócenia obowiązującego okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 Kodeksu pracy. Świadczenia te zwolnione są z obciążeń składkowych.Prawo do wymienionych świadczeń ...

  Składki ZUS 12.08.2014
  Z ubezpieczeń należy wyrejestrować nie tylko ubezpieczonego
  Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jako płatnika składek po rozwiązaniu umowy o pracę jest wyrejestrowanie byłego pracownika z ubezpieczeń. Ustanie stosunku pracy oznacza bowiem ustanie tytułu do ubezpieczeń pracowniczych, a każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, musi być z nich wyrejestrowana.Aby wyrejestrować ...

  Składki ZUS 07.08.2014
  Dodatkowa umowa o dzieło wykonywana przez zleceniobiorcę – składki ZUS
  Umowa o dzieło zawarta z osobą, która jednocześnie wykonuje w tej samej firmie umowę zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Od przychodu otrzymanego z tytułu umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do objęcia osoby wykonującej ...

  Składki ZUS 07.08.2014
  Rekompensata z tytułu rozwiązania stosunku pracy jest wolna od składek
  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pomimo, że nie wynika to wprost z przepisów, nie wyklucza wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń mających charakter kompensacyjny, bezpośrednio związanych z ustaniem stosunku pracy.Takie stanowisko prezentuje ZUS w decyzji z 19 marca 2014 r. (DI/100000/43/161/2014).Pracodawca, który wystąpił do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji, ...

  Składki ZUS 07.08.2014
  Niektórzy studenci - zleceniobiorcy podlegają ubezpieczeniom społecznym
  Zleceniobiorcy - uczestnicy studiów podyplomowych i doktoranckich nie są traktowani jako studenci na potrzeby przepisów za zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Podlegają zatem obowiązkowym ubezpieczeniom. Podobnie obowiązkiem ubezpieczeń objęci są studenci do 26. roku życia, w przypadku gdy zawrą umowę cywilnoprawną ze swoim pracodawcą.Studentem jest osoba kształcąca ...