Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 30.11.2014
  Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP przysługuje jednemu pracodawcy
  Uprawnienie do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje wyłącznie jednemu pracodawcy (zatrudniającemu jedno z rodziców lub opiekunów). Prawo do takiego zwolnienia nabywa ten pracodawca, który jako pierwszy udzielił pracownikowi (opiekunowi) jednego z urlopów z tytułu rodzicielstwa i kontynuuje zatrudnienie ...

  Składki ZUS 31.10.2014
  Od stycznia 2015 roku zwiększą się obciążenia składkowe
  Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa nie tylko na podwyżkę składek ZUS, ale również na obowiązek ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Rosną nie tylko obciążenia składkowe za niektóre grupy ubezpieczonych, ale także minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom. Płatnicy składek, a także płatnicy świadczeń chorobowych muszą przeliczyć ...

  Składki ZUS 03.10.2014
  Składki od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  W przypadku, gdy pracodawca np. na podstawie ugody zawartej przed sądem pracy będzie wypłacać byłemu pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, musi od wypłaconej kwoty naliczyć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Jeżeli należności pracownicze dochodzone są na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie z jakim pracownik wystąpił do sądu. ...

  Składki ZUS 20.09.2014
  Nienależnie opłacone składki podlegają przedawnieniu
  Termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek wynosi 5 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek, a w przypadku braku zawiadomienia – w dniu opłacenia składek. Upływ terminu przedawnienia powoduje, że wykluczone jest dochodzenie przez płatnika składek ich zwrotu.Bieg terminu przedawnienia nienależnie opłaconych ...

  Składki ZUS 11.09.2014
  Pracownika młodocianego trzeba zgłosić do ZUS
  Uczeń realizujący praktyczną naukę zawodu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy i tym samym musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, ponieważ posiada swój własny tytuł do ubezpieczenia.Wobec młodocianych zawierających umowy o pracę mają zastosowanie przepisy prawa pracy. Uczniowie zawierający umowę o pracę w ...

  Składki ZUS 11.09.2014
  Usługi na rzecz byłego pracodawcy a prawo do niższych składek ZUS
  Z ulgi w opłacaniu składek nie może skorzystać osoba wykonująca działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.Inaczej pod ...

  Składki ZUS 08.09.2014
  Przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń wypełnia się ZUS ZWUA i ZUS ZCNA
  Bez względu na przyczynę oraz sposób rozwiązania stosunku pracy płatnik składek zobowiązany jest do wywiązania się z kilku dodatkowych obowiązków. Przede wszystkim chodzi o wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracownika członków jego rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.Ustanie stosunku pracy oznacza ustanie tytułu do ubezpieczeń pracowniczych, a każda osoba, w stosunku do ...

  Składki ZUS 20.08.2014
  Niższa podstawa wymiaru składek na ZUS za pracownika młodocianego
  Od 1 września 2014 r. pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych będzie obliczał składki na ZUS od niższej podstawy. Związane jest to z podaną przez GUS wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.Zgodnie z ogłoszonymi przez GUS danymi, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r. wyniosło 3.739,97 zł. Było ono niższe o 155,34 zł od przeciętnego ...

  Składki ZUS 12.08.2014
  Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę wolne od składek ZUS
  Z tytułu rozwiązania umowy o pracę pracownikom mogą być wypłacone różnego rodzaju świadczenia pieniężne, jak np. odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu tzw. zwolnień grupowych albo odszkodowanie z tytułu skrócenia obowiązującego okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 Kodeksu pracy. Świadczenia te zwolnione są z obciążeń składkowych.Prawo do wymienionych świadczeń ...

  Składki ZUS 12.08.2014
  Z ubezpieczeń należy wyrejestrować nie tylko ubezpieczonego
  Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jako płatnika składek po rozwiązaniu umowy o pracę jest wyrejestrowanie byłego pracownika z ubezpieczeń. Ustanie stosunku pracy oznacza bowiem ustanie tytułu do ubezpieczeń pracowniczych, a każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, musi być z nich wyrejestrowana.Aby wyrejestrować ...