Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 07.08.2014
  Zwrot nienależnych składek ubezpieczonemu
  Zasadą jest, że zwrotu nienależnie opłaconych składek może dochodzić płatnik składek. Przewidziany został jednak wyjątek od tej zasady, gdy brak jest płatnika składek i jego następcy prawnego.W takim przypadku przepisy ustawy systemowej nakładają na ZUS obowiązek zawiadomienia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez ubezpieczonego i ...

  Składki ZUS 07.08.2014
  Badania lekarskie zleceniobiorcy opodatkowane i oskładkowane
  Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Pracownik podlega również okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.Pracodawca ponosi ...

  Składki ZUS 30.07.2014
  Refundacja składek za osoby przed 30. rokiem życia
  Starosta może refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie. Istnieje górny limit refundacji. Jest to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę ...

  Składki ZUS 30.07.2014
  ZUS może podważyć nieodpłatną umowę zlecenia
  Dopuszczalne jest zawarcie ze współmałżonkiem nieodpłatnej umowy zlecenia, ale zapis o braku wynagrodzenia musi wynikać wprost z umowy. Taka umowa może być jednak zakwestionowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie ...

  Składki ZUS 30.07.2014
  Dodatek stażowy wypłacany za okres urlopu ojcowskiego - składki ZUS
  Zwolnione ze składek na ZUS są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.Należy ...

  Składki ZUS 30.07.2014
  Bilety dla pracownika i jego rodziny bez składki ZUS
  Składek na ubezpieczenia społeczne nie należy naliczać od przychodu, który pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych przejazdów na podstawie udostępnionych przez pracodawcę biletów, gdy ich przyznanie następuje na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przekazania tych biletów członkom rodziny pracownika.Takie wnioski zaprezentował ...

  Składki ZUS 29.07.2014
  Umowa zlecenia na urlopie rodzicielskim - druk ZUS ZUA albo ZUS ZZA
  Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych w przypadku pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego stanowi kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Przypomnijmy, że pracodawca będący płatnikiem zasiłku jedynie wykazuje należne składki, ale ich nie opłaca. Są one bowiem w całości finansowane z budżetu państwa.Podstawa składek zdrowotnych ustalana ...

  Składki ZUS 29.07.2014
  Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej w trakcie urlopu macierzyńskiego
  Podpisanie umowy zlecenia przez pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nie zmienia zakresu i charakteru ubezpieczeń z tytułu urlopu – dana osoba nadal jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Natomiast z tytułu umowy zlecenia zainteresowany może przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie.Przystąpienie do ubezpieczeń spowoduje objęcie ...

  Składki ZUS 24.07.2014
  Ryczałt za pranie odzieży roboczej wypłacany w jednakowej wysokości – składki ZUS
  Do przychodów wolnych od składek nie należy ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłacany wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości. Ze składek wyłączony jest natomiast ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki ...

  Składki ZUS 17.07.2014
  Nagroda wypłacona częściej niż co 5 lat może nie podlegać składkom ZUS
  Jeżeli na skutek zmian w obowiązujących w firmie przepisach płacowych pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, wypłacona mu gratyfikacja może być zwolniona od składek w sytuacji, gdy zarówno poprzednie, jak i nowe przepisy przewidują możliwość ich przyznawania nie częściej niż co 5 lat.W tej sprawie wydał opinię ZUS w interpretacji indywidualnej ...