Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 14.07.2015
  Skierowanie pracowników na kurs prawa jazdy kategorii C bez składek ZUS
  Jeżeli pracodawca wyśle swoich pracowników na kurs, który wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania nowych obowiązków pracowniczych, koszt kursu będzie przychodem ze stosunku pracy ale wolnym od składek.Taki pogląd wyraził ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2015 r. , znak DI/100000/43/406/2015, decyzja nr 162.Treść wniosku pracodawcyWnioskodawca ...

  Składki ZUS 14.07.2015
  Dodatek ,,dojazdowy" dla pracowników należy oskładkować
  Jeśli pracodawca ze środków obrotowych firmy finansuje pracownikom prozdrowotne formy dotarcia do pracy – np.na rowerze lub biegiem, świadczenia te są przychodem zatrudnionych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość dodatków podlega również składkom ZUS.Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby pracodawca – w ramach dodatkowych składników wynagrodzenia ...

  Składki ZUS 14.07.2015
  Świadczenie pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  Jeżeli wypłacane należności nie stanowią rekompensaty, odszkodowania czy też odprawy, od wypłaconego przychodu należy naliczyć składki. Takie stanowisko prezentuje ZUS w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2015 r., WPI/200000/43/1505/2014, decyzja nr 1505.Pracodawca w listopadzie 2014 roku wręczył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem ...

  Składki ZUS 14.07.2015
  Opłaty za hotel pracownika w imiennej karcie wypłacanego wynagrodzenia
  Według ZUS do karty wypłacanego wynagrodzenia powinna być wpisana wartość świadczeń rzeczowych z tytułu bezpłatnego zakwaterowania pracownika. Ich wartość do celów ubezpieczeń społecznych powinna zostać ustalona w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagrodzeniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego ...

  Składki ZUS 13.07.2015
  Karta paliwowa dla pracowników ze składkami
  Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom dojazd do pracy, to przychód ten jest zwolniony ze składek, pod warunkiem że świadczenie wynika z obowiązujących w firmie przepisów płacowych. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2015 r. świadczenie polegające na zapewnieniu pracownikom bezpłatnego dowozu zorganizowanego przez pracodawcę środkami transportu jest przychodem zwolnionym z podatku. ...

  Składki ZUS 13.07.2015
  Od 1 grudnia korzystne zmiany w ulgach w spłacie należności wobec ZUS
  Płatnicy składek będą mogli wnioskować o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozłożenie należności na raty także tych finansowanych przez ubezpieczonego dzięki przepisom nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 9 kwietnia br.Obecnie ZUS ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ...

  Składki ZUS 13.07.2015
  Częściowa odpłatność za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  W praktyce dość często występują sytuacja, że pracownik ponosi częściową odpłatność za możliwość wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych. Niektórzy pracodawcy wychodzą z założenia, że w takim przypadku ma zastosowanie wyłączenie z podstawy wymiaru składek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego i nie oskładkowują przyznanego pracownikom ...

  Składki ZUS 15.05.2015
  Od 2015 r. mniej obowiązków dla płatników składek
  Jeszcze do niedawna płatnicy składek do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego mieli obowiązek sprawdzenia prawidłowości danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS. W tym roku, nie ma już takiego obowiązku.Zmiany te wynikają z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, której przepisy wprowadziły zmiany m.in. do ustawy o systemie ubezpieczeń ...

  Składki ZUS 13.05.2015
  Prywatny użytek powierzonego samochodu - co ze składkami
  Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych - wskazuje ZUS. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy w celu dojazdu do pracy pracownik korzysta z mienia mu powierzonego.Od stycznia 2015 r. wycena nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do ...

  Składki ZUS 17.04.2015
  Jak obniżać składkę zdrowotną
  Sporządzając listy płac pracodawca uwzględnia fakt, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, ale tylko część składki ubezpieczenia zdrowotnego finansowana jest faktycznie ze środków pracownika.Wynika to z faktu iż 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku. Jest to wartość maksymalna, jaka może być odliczona od ...