Wszystkie artykuły

  Świadczenia medyczne 18.09.2014
  Jak przekazywać pracownikom okulary i soczewki kontaktowe
  Wśród świadczeń na rzecz pracowników zwolnieniem od podatku objęto m.in. te z nich, które przysługują na podstawie przepisów BHP. Dotyczy to także okularów i soczewek kontaktowych, jeśli pracodawca ma obowiązek ich zapewnienia pracownikowi.Wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o BHP, jeśli zasady ich przyznawania ...

  Świadczenia medyczne 15.11.2013
  Warunkiem zwolnienia z oskładkowania jest częściowa odpłatność szczepień
  Wartość pieniężną świadczeń w naturze do celów składkowych ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy.Każde świadczenie, które zostało ...

  Świadczenia medyczne 29.08.2013
  Wydatki na szczepienia ochronne są kosztem uzyskania przychodów
  Świadczenia w postaci szczepień ochronnych zasadniczo stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych. Przychód ten, jeśli nie korzysta ze zwolnienia od podatku, należy doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym dokonano świadczenia, tj. wtedy, gdy pracownik uzyskał przychód. Co istotne, wydatki tego rodzaju będą dla pracodawcy stanowiły koszty uzyskania ...

  Świadczenia medyczne 30.12.2012
  Każdy płatnik składek ZUS powinien sprawdzić dane ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ. Dlatego też w bazie NFZ powinny być umieszczone aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin. Pozwoli to uniknąć niemiłych niespodzianek podczas wizyty u lekarza w ...

  Świadczenia medyczne 23.11.2012
  Zameldowanie nie decyduje o prawie do leczenia i opieki medycznej
  Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby przebywającej w szpitalu, to potwierdzenie jej prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej wydaje ten organ samorządowy, na terenie którego powstało zdarzenie prawne inicjujące postępowanie w sprawie. Tak w sprawie dotyczącej opieki medycznej stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 4 września 2012 r. (I OW 100/12). Naczelny ...