Dokumentowanie uprawnień do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-08-2013 r.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA jest dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Jeżeli pracownik nie złoży zaświadczenia lekarskiego pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, to zasiłek opiekuńczy zostanie obniżony.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko – jest oświadczenie ubezpieczonego w tej sprawie;
  • izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej – decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwego inspektora sanitarnego albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia małżonkowi sprawowanie opieki, albo pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej – zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie przez lekarza upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich, stwierdzające okres niemożności sprawowania opieki.

Dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA przez lekarza upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Pracownik jest zobowiązany złożyć to zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. W razie niedotrzymania tego terminu zasiłek opiekuńczy jest obniżany o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. W przypadku ubiegania się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym jest potwierdzane oświadczeniem ubezpieczonego zawartym w treści formularza ZUS Z-15.

W przypadku niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki orzeczonej za granicą dokumentem do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Nie wymaga się od ubezpieczonego przetłumaczenia na język polski zaświadczenia lekarskiego wystawionego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw-stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których strona jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw. Oprócz wymienionych wymaganych dokumentów do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego niezbędne jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia na formularzu ZUS Z-15. Formularz ten powinien być złożony przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy. Wyjątkiem są jedynie przypadki nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub tym samym członkiem rodziny. Dokumentami do wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu – ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, w przypadku pobytu matki dziecka pobierającej zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie w szpitalu, są:

  • zaświadczenie wystawione przez szpital o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,
  • oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32924 )
Array ( [docId] => 32924 )