Wszystkie artykuły

  Świadczenia ZUS 18.10.2017
  Jak liczyć świadczenia chorobowe przy stałej stawce miesięcznej i umowie zlecenia
  Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, ale tylko w przypadku, gdy umowa zlecenia trwa w okresie, za który należne jest wynagrodzenie chorobowe.Wynagrodzenie z tego tytułu należy przyjmować w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce oraz zawarta umowa zlecenia ...

  Świadczenia ZUS 25.09.2017
  Jak korygować ZUS ZLA do 1 lipca 2018 r.
  Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać zwolnienia lekarskie wystawiane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie, pracownik nie będzie musiał go już osobiście dostarczać pracodawcy. Nie będzie więc już sytuacji, w których ubezpieczony będzie musiał w czasie choroby osobiście je dostarczać, prosić o to swoich bliskich bądź przesyłać ...

  Świadczenia ZUS 30.05.2017
  Zasiłek chorobowy a zakwaterowanie podczas oddelegowania
  Pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech można sfinansować koszty zakwaterowania. Wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionych przychód i wchodzi do podstawy składek zusowskich. Powinno ono być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego.W przypadku osób pracujących za granicą nie mają zastosowania zasady dotyczące wyłączania z podstawy świadczeń ...

  Świadczenia ZUS 13.03.2017
  Wynagrodzenie za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru zasiłków
  Do bazy obliczeniowej świadczeń chorobowych wlicza się m.in. wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu choroby i trwającej nadal w czasie tej choroby. Do wspomnianego wynagrodzenia stosujemy bowiem art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej, na mocy którego składniki płacy należne tylko do określonego terminu, nie są uwzględniane ...

  Świadczenia ZUS 06.02.2017
  Pracodawca przyznał nagrodę uznaniową – czy uwzględniać ją w podstawie zasiłkowej
  Dość często zdarza się w firmach, że pracodawca przyznaje premie lub nagrody pracownikom, mimo że zasady wynagradzania nie przewidują wypłaty takiego składnika wynagrodzenia. Trzeba tu podkreślić, że w odniesieniu do takich składników wynagrodzenia przyznawanych uznaniowo w zależności od oceny wyników pracy pracowników nie można uznać, że pracownicy zachowują do nich prawo za ...

  Świadczenia ZUS 02.12.2016
  Zasiłek opiekuńczy na dziecko uczące się w innej miejscowości
  Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym członkiem rodziny. Zgodnie z ustawą chorobową za członka rodziny uważa się tu małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej ...

  Świadczenia ZUS 02.12.2016
  Jak wykazać w dokumentach pracownicę po macierzyńskim?
  Osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tytuł ten nie rodzi obowiązku pozostałych ubezpieczeń społecznych (wypadkowego i chorobowego), a także ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawę wymiaru składek stanowi tu kwota otrzymywanego zasiłku. Przypomnijmy, że pracodawca tylko wykazuje składki należne za takie osoby, ale ich nie ...

  Świadczenia ZUS 19.10.2016
  Jak skontrolować e-ZLA?
  Wprowadzenie zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej spowodowało konieczność wprowadzenia nowych zasad dotyczących jego dostarczania płatnikowi zasiłków. Płatnicy składek, którzy rozliczają się z ZUS w formie elektronicznej, mają obowiązek założenia na swoim profilu informacyjnym PUE ZUS miejsca, na które zaświadczenia lekarskie e-ZLA będą im przekazywane. Lekarz wystawia ...

  Świadczenia ZUS 29.08.2016
  ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie
  ZUS opublikował na swoich stronach internetowych dane dotyczące skontrolowanych w pierwszej połowie 2016 roku zwolnień lekarskich. Wynika z nich, że kwota zmniejszonych świadczeń lub cofniętych po kontroli zwolnień lekarskich w drugim kwartale 2016 r. wyniosła  prawie 49,3 mln zł, a w pierwszym półroczu – 102,6 mln zł. Przypomnijmy, żeZakład ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrole ...

  Świadczenia ZUS 18.07.2016
  Jak rozliczać ZUS ZLA pracownika w 1. dniu pracy
  Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę chciałby, aby świadczył on pracę już od 1. dnia zatrudnienia. Niestety nie zawsze się to udaje. Pracodawcy zadają sobie wtedy pytanie: czy taki pracownik może chorować, skoro nie przepracował nawet jednego dnia. Otóż może, jednak nie zawsze będzie to świadczenie płatne.Prawo do zasiłku chorobowego (a tym samym do wynagrodzenia ...