Wszystkie artykuły

  Świadczenia ZUS 24.03.2020
  Koronawirus: dodatkowy zasiłek opiekuńczy – 7 różnych sytuacji losowych
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przesądza ona o prawie ubezpieczonego sprawującego opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8. roku życia do dodatkowego świadczenia opiekuńczego w przypadku ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Dodatki stażowe i nagroda w podstawie wymiaru świadczeń
  W podstawie wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należnych w razie choroby, macierzyństwa, opieki czy wypadku uwzględniamy wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika, osiągnięte za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do świadczenia chorobowego lub pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, gdy trwało ono krócej niż rok.Kalkulując ww. ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego
  Pracownik nabywa prawo do zasiłku / wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, tj. od 31. dnia tego ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania, do którego zalicza się m.in. poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Zasiłek macierzyński – nie dla każdej zleceniobiorczyni
  Po urodzeniu dziecka osobie wykonującej umowę zlecenia przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w dniu porodu podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłku nie otrzyma więc zleceniobiorczyni, która nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Wysokość zasiłku macierzyńskiego odpowiada 100% podstawy jego wymiaru. Co prawda zleceniobiorcy nie mają prawa do urlopów macierzyńskich, ...

  Świadczenia ZUS 18.10.2017
  Jak liczyć świadczenia chorobowe przy stałej stawce miesięcznej i umowie zlecenia
  Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, ale tylko w przypadku, gdy umowa zlecenia trwa w okresie, za który należne jest wynagrodzenie chorobowe.Wynagrodzenie z tego tytułu należy przyjmować w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce oraz zawarta umowa zlecenia ...

  Świadczenia ZUS 25.09.2017
  Jak korygować ZUS ZLA do 1 lipca 2018 r.
  Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać zwolnienia lekarskie wystawiane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie, pracownik nie będzie musiał go już osobiście dostarczać pracodawcy. Nie będzie więc już sytuacji, w których ubezpieczony będzie musiał w czasie choroby osobiście je dostarczać, prosić o to swoich bliskich bądź przesyłać ...

  Świadczenia ZUS 30.05.2017
  Zasiłek chorobowy a zakwaterowanie podczas oddelegowania
  Pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech można sfinansować koszty zakwaterowania. Wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionych przychód i wchodzi do podstawy składek zusowskich. Powinno ono być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego.W przypadku osób pracujących za granicą nie mają zastosowania zasady dotyczące wyłączania z podstawy świadczeń ...

  Świadczenia ZUS 13.03.2017
  Wynagrodzenie za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru zasiłków
  Do bazy obliczeniowej świadczeń chorobowych wlicza się m.in. wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu choroby i trwającej nadal w czasie tej choroby. Do wspomnianego wynagrodzenia stosujemy bowiem art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej, na mocy którego składniki płacy należne tylko do określonego terminu, nie są uwzględniane ...

  Świadczenia ZUS 06.02.2017
  Pracodawca przyznał nagrodę uznaniową – czy uwzględniać ją w podstawie zasiłkowej
  Dość często zdarza się w firmach, że pracodawca przyznaje premie lub nagrody pracownikom, mimo że zasady wynagradzania nie przewidują wypłaty takiego składnika wynagrodzenia. Trzeba tu podkreślić, że w odniesieniu do takich składników wynagrodzenia przyznawanych uznaniowo w zależności od oceny wyników pracy pracowników nie można uznać, że pracownicy zachowują do nich prawo za ...

  Świadczenia ZUS 02.12.2016
  Zasiłek opiekuńczy na dziecko uczące się w innej miejscowości
  Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym członkiem rodziny. Zgodnie z ustawą chorobową za członka rodziny uważa się tu małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej ...