Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 20.04.2020
  Jak zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?
  Czy pracodawca może przesunąć termin wypłat z ostatniego dnia każdego miesiąca na 10. dzień każdego miesiąca dla jednego z działów w firmie? W jaki sposób należałoby taką zmianę przeprowadzić i od kiedy zaczęłaby ona obowiązywać?Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia powinna zostać dokonana zależnie od okoliczności – albo w drodze zmian do regulaminu pracy (wówczas wejdzie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 06.06.2017
  Pracownik z działalnością gospodarczą – co z podatkiem
  Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika wywołuje skutki w podatku dochodowym. Pracodawca potrąci mu zaliczkę na podatek bez kwoty zmniejszającej podatek.Dla obowiązków pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego fakt prowadzenia działalności przez pracownika nie ma znaczenia. Nie zwalnia go to obowiązku pobierania zaliczek na podatek od świadczeń ze stosunku pracy oraz ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 23.05.2017
  Doba pracownicza – nie opłaca się jej łamać
  Z punktu widzenia czasu pracy niemałą rolę odgrywa pojęcie doby pracowniczej, która obejmuje 24 godziny licząc od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z obowiązującym podwładnego rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 kp). W sytuacji, gdy strony stosunku pracy nie porozumiały się w zakresie stosowania tzw. ruchomego czasu pracy, wówczas tzw. „łamanie” doby pracowniczej (czyli np. ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.04.2017
  Wynagrodzenia – jak zaokrąglać kwoty
  Żadne przepisy prawne nie określają sposobu zaokrąglania wynagrodzeń, które wynikają z wewnętrznych uregulowań u pracodawcy. Wynagrodzenia, analogicznie do zasad obliczania kwot składek na ubezpieczenia społeczne, zaokrągla się do pełnych groszy: w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, lub w dół – jeżeli jest niższa od 0,5 grosza.Należy tu wskazać, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.01.2017
  Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie i wyższe odpisy na fundusz socjalny na 2017 rok
  Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z dniem rozwiązania umowy, czyli 31 grudnia 2016 r. Jednak jego wypłata z powodu trudności finansowych pracodawcy nastąpi dopiero na początku stycznia 2017 r. Z którego roku współczynnik ekwiwalentowy należy w tej sytuacji zastosować?O tym, w jakiej wysokości zastosować współczynnik przy kalkulowaniu ekwiwalentu urlopowego, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 05.12.2016
  Nowe zasady rozliczania kwoty wolnej od podatku w 2017 roku
  Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna od podatku zależy od wysokości dochodów podatnika. Jednak nowy mechanizm będziemy stosować dopiero w rocznych zeznaniach podatkowych, czyli na etapie kalkulowania rocznego zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że przywilej wynikający z wyższej kwoty wolnej od podatku będzie odczuwalny dopiero w 2018 roku.Skala podatkowa w 2017 roku Podstawa obliczenia ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 24.10.2016
  Godziny nadliczbowe źle zapłacone – korekty wynagrodzenia
  Utrwalona praktyka, poparta stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy wskazuje, że nadgodziny różnią się między sobą zasadami rekompensaty i terminem ich opłacenia. Przekroczenia dobowe rozlicza się bowiem po każdym miesiącu, a średniotygodniowe na zakończenie okresu rozliczeniowego, ponieważ dopiero wówczas możliwe jest ich stwierdzenie i rekompensata.Pracodawcy rozliczają dwa rodzaje ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.10.2016
  Resort pracy o umowach na czas określony
  Dnia 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zawierania umów na czas określony. Po niecałym roku od ich wprowadzenia PIP chce rozpocząć wzmożone kontrole prawidłowości zawierania i rozwiązywania tych umów. Dlatego warto się do tego odpowiednio przygotować i sprawdzić najnowsze stanowiska resortu pracy i wyroki Sądu Najwyższego na temat tych umów.Stanowisko MRPiPS dotyczące ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 29.08.2016
  Pracownica w ciąży i z małym dzieckiem – jakie obowiązki ma pracodawca
  Przepisy z zakresu prawa pracy przewidują dla pracowników wiele rozwiązań mających za zadanie pogodzenie macierzyństwa i rodzicielstwa z pozostawaniem w zatrudnieniu.Gwarantują one przede wszystkim: szczególną ochronę zdrowia kobiet ciężarnych oraz trwałości ich stosunku pracy, prawo do przerw od pracy na czas zleconych badań lekarskich i karmienia dziecka piersią, możliwość odmowy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 09.08.2016
  Brak wstępnych badań lekarskich a prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy
  Przy braku badań wstępnych w momencie przyjęcia pracownicy do pracy, otrzyma ona świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, czyli  zasiłek chorobowy a następnie zasiłek macierzyński.Zagadnienie to wyjaśnijmy na przykładzie.Przykład:Zatrudnienie pracownicy bez badań wstępnychPracodawca zatrudnił pracownicę nie dopełniając obowiązków  tzn. nie skierował jej na badania wstępne. ...