Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 09.07.2014
  Godziny nadliczbowe można częściowo zrekompensować czasem wolnym
  Każdą pracę nadliczbową, z wyłączeniem pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, można zrekompensować czasem wolnym w wymiarze godzinowym. Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych pracownik powinien złożyć w tym samym miesiącu, przed terminem wypłaty.Jeśli rekompensata odbywa się na wniosek pracownika, czasu wolnego należy udzielić w wymiarze 1:1. Jeżeli ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 09.07.2014
  Nowe normy czasu pracy - pracownik niepełnosprawny nie zarobi mniej
  Od 16 lipca osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte 7-godzinną dobową i 35-godzinną tygodniową normą czasu pracy z mocy przepisów prawa. Pracodawca nie może już żądać od takiego zatrudnionego orzeczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.Skrócone normy czasu pracy w stosunku do pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 30.06.2014
  Urlop rodzicielski lub macierzyński pracownika nie wyklucza pracy na etacie
  Przepisy Kodeksu pracy wprost zezwalają na wykonywanie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub dodatkowego urlopu na prawach macierzyńskiego) i urlopu rodzicielskiego. Nie odnoszą się natomiast do zatrudnienia w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego.Uznaje się, że nie można łączyć tego typu urlopu z pracą na etacie u pracodawcy, który go udzielił (takie działania ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 09.06.2014
  Sposób rozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia
  Pracownik może zwrócić się do pracodawcy o wypłatę części wynagrodzenia na poczet przyszłego wynagrodzenia. Taka przedterminowa wypłata zwyczajowo nazywana jest zaliczką, jednak nie jest ona tożsama z zaliczką pieniężną, o której mowa w Kodeksie pracy.Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lipca 2001 r. (I PKN 552/00) stwierdził, że wynagrodzenie zaliczkowe nie jest zaliczką w rozumieniu ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 08.06.2014
  Zaliczka na podatek pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości
  Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę osiąga przychody ze źródła, jakim jest stosunek pracy. Wynagrodzenie za świadczoną pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w trakcie roku podatkowego pracownik nie rozlicza się z zarobków samodzielnie z urzędem skarbowym, lecz robi to za pośrednictwem płatnika.Płatnikiem jest zakład pracy, a ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.06.2014
  Koszty dojazdu do pracy a możliwość sfinansowania ich z ZFŚS
  Koszty dojazdów do pracy obciążają pracowników. Takich świadczeń nie można sfinansować ze środków funduszu socjalnego. Pracodawca dokonując wypłat z funduszu na inne cele niż działalność socjalna, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie, zagrożone karą grzywny.Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrywania kosztów dojazdów pracowników do ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 30.05.2014
  Rozliczenie wynagrodzenia przy składce zdrowotnej wyższej od zaliczki na podatek
  Podstawą opodatkowania w przypadku osiągania przychodów ze stosunku pracy jest zawsze dochód, a więc pozycja ustalona jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zdarza się, że jedna osoba pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy – obojętnie, czy z tym samym podmiotem, czy innym.Czasem pada pomysł, że pracownik złoży pisemne oświadczenie, iż rezygnuje z ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 30.05.2014
  Jak liczyć wynagrodzenie pracownika po przywróceniu do pracy przez sąd
  Pracownik, który na mocy wyroku sądowego został przywrócony do pracy, ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. O konkretnej wysokości tego wynagrodzenia decyduje sąd pracy – wskazując ją w wyroku. Wynagrodzenie określone w wyroku jest obliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla ekwiwalentu urlopowego, uwzględniając ewentualne podwyżki lub obniżenia wynagrodzenia, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 26.05.2014
  Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego rezerwistę
  Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza.Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.05.2014
  Wyliczenie dodatku wyrównawczego ze składników zmiennych wynagrodzenia
  Dodatek wyrównawczy jest świadczeniem w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika do tej pory a nową wysokością wynagrodzenia wynikającą z przeniesienia pracownika na inne stanowisko lub podjęcia innych działań dozwolonych przepisami.Obliczanie dodatku wyrównawczego następuje na zasadach określonych w § 7–10 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ...