Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Ekwiwalentu za pranie odzieży nie pomniejsza się za okresy nieobecności
  Pracodawca powinien zadbać o czyszczenie, pranie i konserwację odzieży roboczej, a jeśli nie jest w stanie tego zapewniać, wykonywanie tych czynności może scedować na pracownika, pod warunkiem wypłacania mu ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Ekwiwalent powinien więc odzwierciedlać faktyczne wydatki na pranie ponoszone przez pracownika.Jeżeli ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Składki umów ubezpieczeniowych mogą być kosztem podatkowym
  Pracodawcy mogą zdecydować o zakupie ubezpieczenia grupowego dla nie tylko dla swoich pracowników, ale także i współpracowników. Ubezpieczeni uzyskują z tego tytułu przychód, jeśli zostaną spełnione określone warunki. W ustaleniu faktu powstania przychodu pomoże z pewnością niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale też wydane interpretacje podatkowe.W wyroku z 18 lipca 2014 ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Jak rozliczyć średniotygodniowe godziny nadliczbowe 
  Pracodawca może mieć do czynienia z przekroczeniem normy średniotygodniowej, której rozliczenie ze strony pracodawcy możliwe jest dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W praktyce rozróżniamy bowiem godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych. O ile te pierwsze są „widoczne” od razu, po upływie każdej kolejnej doby, tak ze stwierdzeniem ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Należy precyzyjnie ustalić prawo do składników wynagrodzenia
  Niewłaściwe określenie prawa do rodzaju składników wynagradzania w regulaminie wynagradzania może doprowadzić do wystąpienia roszczeń ze strony pracowników, a w konsekwencji – do konieczności ich wypłaty wraz z odsetkami za zwłokę.Jeżeli pracodawca nie chce wprowadzać jakichś szczególnych zasad wypłaty premii, można zaproponować wprowadzenie do regulaminu wynagradzania następującego ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.09.2014
  Odszkodowań i zadośćuczynień dla pracowników nie trzeba opodatkowywać
  Wprowadzono korzystną dla pracowników zmianę. Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym są wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień dokonane na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Nowe zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.W efekcie rozstrzygnięcia Trybunału ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.09.2014
  Jak rozliczać z fiskusem ubezpieczenia grupowe dla pracowników
  Pracodawcy mogą zdecydować o zakupie ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników, ale też współpracowników. Ubezpieczeni uzyskują z tego tytułu przychód, jeśli zostaną spełnione określone warunki.W wyroku z 18 lipca 2014 r. (K 7/13) TK uznał, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem dla pracownika, jeśli spełni następujące warunki: pracownik faktycznie otrzymał świadczenie, pracownik ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 11.09.2014
  Niższa pensja nie musi oznaczać dyskryminacji
  Wynagrodzenie zasadnicze, jak i jego podwyżka oraz procentowe progi prowizyjne pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach mogą być różne, jeżeli jest to uzasadnione np. ich doświadczeniem, wiedzą czy stażem pracy. Uzasadnione różnice w wysokości wynagrodzenia nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownicy mają prawo ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 11.09.2014
  Termin rozliczenia płac z odchodzącym pracownikiem
  Wypłata wynagrodzenia i innych należnych pracownikowi świadczeń w terminie przyjętym u pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy pokrywa się on z ostatnim dniem trwania stosunku pracy.W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ostatnie wynagrodzenie za pracę oraz ewentualnie inne świadczenia, przysługujące pracownikowi ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.09.2014
  Przy wypłacie dla byłego pracownika nie stosuje się podwyższonych kosztów
  Ekwiwalent za urlop jest przychodem ze stosunku pracy nawet po jego wygaśnięciu. W związku z tym w razie wypłaty tego świadczenia byłemu już pracownikowi należy odprowadzić zaliczkę na podatek. Obliczając tę daninę, stosuje się zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, ale nie potrąca się kwoty wolnej od podatku.Przychodami ze stosunku pracy są ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 26.08.2014
  Obliczanie odsetek za zwłokę od podatku wpłaconego po terminie
  Swoistą „karą” za zaległości w odprowadzaniu podatków są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Jest to dość dolegliwy skutek uchybienia w terminowym wpłacaniu podatków do budżetu państwa z uwagi na to, że stanowią dodatkowy obowiązek płatniczy i zależą od wysokości spowodowanej przez płatnika zaległości podatkowej.Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, stawka ...