Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.09.2014
  Jak rozliczać z fiskusem ubezpieczenia grupowe dla pracowników
  Pracodawcy mogą zdecydować o zakupie ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników, ale też współpracowników. Ubezpieczeni uzyskują z tego tytułu przychód, jeśli zostaną spełnione określone warunki.W wyroku z 18 lipca 2014 r. (K 7/13) TK uznał, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem dla pracownika, jeśli spełni następujące warunki: pracownik faktycznie otrzymał świadczenie, pracownik ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 11.09.2014
  Niższa pensja nie musi oznaczać dyskryminacji
  Wynagrodzenie zasadnicze, jak i jego podwyżka oraz procentowe progi prowizyjne pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach mogą być różne, jeżeli jest to uzasadnione np. ich doświadczeniem, wiedzą czy stażem pracy. Uzasadnione różnice w wysokości wynagrodzenia nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownicy mają prawo ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 11.09.2014
  Termin rozliczenia płac z odchodzącym pracownikiem
  Wypłata wynagrodzenia i innych należnych pracownikowi świadczeń w terminie przyjętym u pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy pokrywa się on z ostatnim dniem trwania stosunku pracy.W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ostatnie wynagrodzenie za pracę oraz ewentualnie inne świadczenia, przysługujące pracownikowi ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.09.2014
  Przy wypłacie dla byłego pracownika nie stosuje się podwyższonych kosztów
  Ekwiwalent za urlop jest przychodem ze stosunku pracy nawet po jego wygaśnięciu. W związku z tym w razie wypłaty tego świadczenia byłemu już pracownikowi należy odprowadzić zaliczkę na podatek. Obliczając tę daninę, stosuje się zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, ale nie potrąca się kwoty wolnej od podatku.Przychodami ze stosunku pracy są ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 26.08.2014
  Obliczanie odsetek za zwłokę od podatku wpłaconego po terminie
  Swoistą „karą” za zaległości w odprowadzaniu podatków są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Jest to dość dolegliwy skutek uchybienia w terminowym wpłacaniu podatków do budżetu państwa z uwagi na to, że stanowią dodatkowy obowiązek płatniczy i zależą od wysokości spowodowanej przez płatnika zaległości podatkowej.Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, stawka ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 20.08.2014
  Za czas wolny w zamian za dyżur poza domem trzeba wypłacić wynagrodzenie
  Możliwe są dwie formy rekompensaty dyżuru pełnionego przez pracownika poza domem – czas wolny w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru lub wynagrodzenie. Choć żaden przepis tego nie stanowi, za czas wolny udzielony w zamian za dyżur pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie.Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy, polegającym ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 08.08.2014
  Nieterminowe wpłacanie podatku nie zawsze będzie ukarane
  W sytuacji gdy pracodawca spóźnia się z wystawieniem i przekazaniem PIT-8C czy PIT-11 albo nie odprowadza w terminie zaliczek na podatek, naraża się na wysokie kary finansowe określone w Kodeksie karnym skarbowym. Odpowiedzialności karnej podlega nie tylko sam płatnik, ale także osoba upoważniona na podstawie umowy m.in. do naliczania i wpłacania zaliczek. Kary mogą być dotkliwe, jednak ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 29.07.2014
  Dofinansowanie kosztów kształcenia niezbędnego do wykonywania pracy
  W przypadku gdy charakter działalności wymusza konieczność zorganizowania i sfinansowania pracownikom szkoleń, które są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych nie powstaje przychód ze stosunku pracy. Natomiast w przypadku zleceniobiorców wartość tego świadczenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście. Przychód nie powstanie jednak, gdy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 29.07.2014
  Indywidualne zdarzenia losowe - zapomogi wolne od podatku do 2.280 zł
  Zapomogi związane z indywidualnym zdarzeniem losowym są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Natomiast dla możliwości skorzystania z tego zwolnienia nie ma znaczenia źródło finansowania tego typu zapomóg.Zwolnieniem od podatku objęto m.in. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 29.07.2014
  Zapomogi z ZFŚS na wydatki szkolne korzystają ze zwolnienia od podatku
  Zapomogę na wydatki szkolne dla dzieci, np. zakup podręczników, zeszytów i innych artykułów szkolnych można sfinansować ze środków ZFŚS. Korzysta ona ze zwolnienia od podatku na określonych warunkach, ale nie jest kosztem podatkowym dla pracodawcy.Działalność socjalna, która może być finansowana ze środków ZFŚS, obejmuje m.in. udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. ...