Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.12.2015
  Jak choroba wpływa na czas pracy
  W przypadku nagłej nieobecności któregokolwiek z pracowników pracodawca - mając na uwadze konieczność zapewnienia normalnego toku pracy - na ogół będzie zmuszony od odpowiedniego skorygowania harmonogramów czasu pracy. Może to spowodować konieczność pracy w godzinach nadliczbowych przez innych pracowników. Zmiana harmonogramu nie ma jednak wpływu na rozliczenie czasu pracy nieobecnego ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.12.2015
  Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych
  Są przynajmniej 4 sytuacje, gdy mimo stałej stawki miesięcznej przysługującej pracownikowi, sprawa się komplikuje. Są to zmiana wymiaru etatu i wysokości pensji w trakcie miesiąca, podwyżka wynagrodzenia w trakcie miesiąca, w którym pracownik chorował, choroba przypadająca na wszystkie dni robocze w miesiącu, pierwszy, niepełny miesiąc zatrudnienia.Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 03.12.2015
  Jak ustalić wynagrodzenie za czas dyżuru, gdy nie został on zrekompensowany czasem wolnym
  Sposób obliczenia wynagrodzenia za dyżur zależy od tego, czy w pensji pracownika jest wyodrębniona stawka osobistego zaszeregowania. Jest to tylko i wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej stawce miesięcznej bądź ustalone stawką za jedną godzinę pracy, bez żadnych dodatków, nawet stałych. Wyjątkiem jest dodatek funkcyjny, który może być wliczony przez pracodawcę ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 03.12.2015
  Odsunięcie od pracy na wypowiedzeniu – naliczanie pensji w 2016 r.
  Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, wypłacając mu w zamian wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy wynagrodzeniu urlopowym. Wyraźną podstawą dla dokonania tej czynności staną się przepisy Kodeksu pracy.Jak założono w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.10.2015
  Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną – środki odwoławcze
  ZUS może uznać umowę o pracę za pozorną i wyłączyć daną osobę z ubezpieczeń. Środki odwoławcze uzależnione będą od tego, czy płatnik otrzymał dopiero protokół pokontrolny, czy też już decyzję o wyłączeniu.W ramach prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy ZUS mogą sprawdzać, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę faktycznie świadczy pracę, czy też umowa ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2015
  Czy klauzula ograniczająca konkurencję obowiązuje także w okresie wypowiedzenia
  W przypadku, gdy pracownik u obecnego pracodawcy jest w okresie wypowiedzenia zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, nie może podjąć zatrudnienia w innej firmie. Umowa o pracę nadal obowiązuje.Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 21.08.2015
  „Niedopracowane” godziny - sposób rozliczenia zależy od systemu wynagradzania
  W przypadku gdy w trakcie okresu rozliczeniowego dojdzie do ustania stosunku pracy z pracownikiem, pracodawca powinien zweryfikować liczbę godzin do przepracowania przypadających od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy, tj. ustalić wymiar czasu pracy pracownika, którego stosunek pracy ustaje, w okresie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.07.2015
  Przychód zagraniczny uzyskany podczas oddelegowania
  Pracownik najemny, jako osoba wykonująca pracę na terytorium państwa członkowskiego, np. w Polsce, w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi swą działalność w tym państwie, a która jest wysyłana przez tego pracodawcę do innego państwa unijnego, aby wykonywać tam pracę dla niego, nadal podlega ustawodawstwu państwa delegującego (Polski). Muszą być jednak spełnione warunki, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 10.07.2015
  Rozliczenie wynagrodzenia i premii w razie zakończenia zatrudnienia
  W razie zakończenia pracy przestają obowiązywać terminy wypłaty wynagrodzenia wskazane w regulacjach wewnętrznych, a rozliczenie zasadniczo powinno być dokonane w ostatnim dniu zatrudnienia. Wynagrodzenie powinno być wypłacane w stałym, z góry ustalonym terminie. Pensję miesięczną, jak również wszystkie inne składniki wynagrodzenia należne za okresy miesięczne, wypłaca się co ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 15.05.2015
  Samozatrudnienie i umowa o pracę u jednego pracodawcy
  Pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) dla tego samego pracodawcy. Jednak, aby takie działanie było zgodne z przepisami muszą być spełnione pewne warunki. Czy zatem osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę na cały etat jako blacharz może również świadczyć usługi blacharskie jako ...