Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 15.05.2015
  Samozatrudnienie i umowa o pracę u jednego pracodawcy
  Pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) dla tego samego pracodawcy. Jednak, aby takie działanie było zgodne z przepisami muszą być spełnione pewne warunki. Czy zatem osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę na cały etat jako blacharz może również świadczyć usługi blacharskie jako ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 13.05.2015
  Sposób zwiększania odpisu na ZFŚS na pracownika niepełnosprawnego
  Pracowników niepełnosprawnych uwzględnia się w przeciętnej liczbie zatrudnionych i dokonuje na nich odpisu w wysokości podstawowej (37,5%). Natomiast zwiększając odpis na osoby niepełnosprawne, należy zwiększyć go o odpis w wysokości 6,25% na każdą osobę (bez względu na wymiar czasu pracy oraz bez przeliczania na pełny wymiar czasu pracy) z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 11.05.2015
  I ratę odpisu na ZFŚS należy przekazać do 1 czerwca 2015 r.
  Ponieważ w tym roku ostatni dzień maja przypada w niedzielę, fakt ten wpływa na przesunięcie terminu wpłaty I raty na konto ZFŚS do 1 czerwca. Tak wynika z art. 115 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.Pracodawcy, którzy w 2015 r. są obowiązani do utworzenia ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 19.04.2015
  Za czas zwolnienia - wynagrodzenie jak za urlop albo przestój
  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, choć nie zostało uregulowane w Kodeksie pracy, jest dopuszczalne. Mimo zwolnienia pracodawca musi wypłacić pracownikowi za ten okres wynagrodzenie.Wynagrodzenie za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy oblicza się najczęściej według zasad określonych przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, o ile tak ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 17.04.2015
  Dopłata do biletu nie musi być przychodem dla pracownika
  Świadczeń związanych z organizacją dojazdów do pracy nie przewiduje się wprost w umowie o pracę. Nie wynikają one z istoty stosunku pracy. Nie mają tak bezpośredniego związku z wykonywaną pracą, jak np. świadczenia bhp, chociaż służą podniesieniu jakości pracy i jej wydajności. W konsekwencji leżą też w interesie pracodawcy.Aby uznać świadczenie za przychód po stronie pracownika, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 31.10.2014
  Przy spóźnionej wypłacie pensji można wytoczyć proces o same odsetki
  Brak płynności finansowej pracodawców skłania ich często do szukania prób rozwiązania tej sytuacji poprzez opóźnianie wypłacania świadczeń pracownikom. Postępowanie takie może jednak zwiększyć jeszcze koszty pracy, ponieważ zatrudnieni mają w takiej sytuacji pełne prawo do zażądania wypłaty odsetek od każdego z opóźnionych świadczeń.Przyjmuje się, że odsetki pełnią funkcję ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Ekwiwalentu za pranie odzieży nie pomniejsza się za okresy nieobecności
  Pracodawca powinien zadbać o czyszczenie, pranie i konserwację odzieży roboczej, a jeśli nie jest w stanie tego zapewniać, wykonywanie tych czynności może scedować na pracownika, pod warunkiem wypłacania mu ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Ekwiwalent powinien więc odzwierciedlać faktyczne wydatki na pranie ponoszone przez pracownika.Jeżeli ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Składki umów ubezpieczeniowych mogą być kosztem podatkowym
  Pracodawcy mogą zdecydować o zakupie ubezpieczenia grupowego dla nie tylko dla swoich pracowników, ale także i współpracowników. Ubezpieczeni uzyskują z tego tytułu przychód, jeśli zostaną spełnione określone warunki. W ustaleniu faktu powstania przychodu pomoże z pewnością niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale też wydane interpretacje podatkowe.W wyroku z 18 lipca 2014 ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Jak rozliczyć średniotygodniowe godziny nadliczbowe 
  Pracodawca może mieć do czynienia z przekroczeniem normy średniotygodniowej, której rozliczenie ze strony pracodawcy możliwe jest dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W praktyce rozróżniamy bowiem godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych. O ile te pierwsze są „widoczne” od razu, po upływie każdej kolejnej doby, tak ze stwierdzeniem ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.09.2014
  Należy precyzyjnie ustalić prawo do składników wynagrodzenia
  Niewłaściwe określenie prawa do rodzaju składników wynagradzania w regulaminie wynagradzania może doprowadzić do wystąpienia roszczeń ze strony pracowników, a w konsekwencji – do konieczności ich wypłaty wraz z odsetkami za zwłokę.Jeżeli pracodawca nie chce wprowadzać jakichś szczególnych zasad wypłaty premii, można zaproponować wprowadzenie do regulaminu wynagradzania następującego ...