Wysokość wynagrodzenia z umowy zlecenia należy ustalić w umowie

Data: 11-06-2013 r.

Przepisy przewidują możliwość wykonania umowy zlecenia bez wynagrodzenia, jednak w praktyce taka sytuacja występuje bardzo rzadko. Z reguły umowa zlecenia jest umową odpłatną. Jej wysokość ustala się w treści umowy zlecenia albo na rachunku.

Istotny z punktu widzenia zleceniodawcy jest fakt, że w przypadku umów zlecenia nie obowiązuje, tak jak przy umowach o pracę, pojęcie wynagrodzenia minimalnego. Umowa zlecenia może więc być zawarta praktycznie na każdą kwotę.

Generalną zasadą jest to, że wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zleconych prac, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych albo z umowy. Jeżeli więc w umowie nie będzie określonego terminu wypłaty wynagrodzenia, zleceniobiorca nabędzie do niego prawo dopiero po wykonaniu zlecenia – oczywiście pod warunkiem że inne zasady nie będą wynikać z przepisów szczególnych.

Ustalając terminy wypłat dla zleceniobiorców, nie trzeba kierować się obowiązującymi w firmie terminami wypłat dla pracowników. Niemniej jednak wygodne będzie przyjęcie jednego wspólnego terminu.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia może być odpowiedni zapis w umowie zlecenia albo oddzielny rachunek wypełniany i składany przez zleceniobiorcę. Częściej stosowany jest ten drugi sposób, przy czym wówczas w umowie powinien znajdować się zapis, że wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu rachunku przez przyjmującego zlecenie wraz z określeniem terminu, w którym to nastąpi. Termin ten liczony jest od dnia otrzymania rachunku przez zleceniodawcę.

 

Wzór rachunku stanowiącego podstawę do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Gdańsk, 31 stycznia 2013 r.

Jan Malinowski

ul. Hellera 2

80-876 Gdańsk

Rachunek nr 1/2013

dla Agencji Reklamowej „Świt” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętego Ducha 3 za zebrane w styczniu 2013 r. zamówienia na usługi reklamowe świadczone przez Agencję.

Wartość zebranych w styczniu 2013 r. zamówień wynosi 34.120 zł. Prowizja należna, zgodnie z § 9 umowy zlecenia z 1 października 2012 r., wynosi 682,40 zł brutto, tj. 2% × 34.120 zł.

Jan Malinowski

(podpis zleceniobiorcy)

Potwierdzam wartość zebranych zamówień:

Katarzyna Nowak

(kierownik działu zamówień)

Zatwierdzam do wypłaty kwotę 682,40 zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt dwa 4/100)

Dorota Kmiecik Grzegorz Milewski

(główna księgowa) (prezes)

Podstawa prawna: art. 735 § 2, art. 744 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33006 )
Array ( [docId] => 33006 )