Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 24.03.2014
  Praca na zlecenie na rzecz własnego pracodawcy jest oskładkowana
  Praca na zlecenie lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej prowadzona na rzecz firmy powiązanej osobowo, kapitałowo oraz ściśle współpracującej z pracodawcą skutkuje uznaniem zleceniobiorców lub wykonawców usług bądź dzieł za pracowników w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych. To zaś oznacza obowiązek odprowadzania składek od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 10.03.2014
  Uznanie zlecenia za pracę nadliczbową ma konsekwencje finansowe
  Zawarcie dodatkowo umowy zlecenia z własnym pracownikiem, z punktu widzenia prawa pracy, nie jest zabronione, o ile świadczenie usług zleconych różni się rodzajowo od pracy wykonywanej na etacie. Innymi słowy, przedmiot umowy zlecenia jest odmienny od umowy o pracę.Zwykle pracodawcy decydują się na skorzystanie z pomocy pracownika, bo jest to łatwiejsze. Nie trzeba szukać kandydata do ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 20.11.2013
  Brak wypłaty wynagrodzenia nie wyłącza podlegania ubezpieczeniom
  Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpie­czeniom emerytalnemu i rentowym, a obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia oznaczonego w umo­wie jako dzień rozpoczęcia wykonywania umowy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Za zleceniobiorcę należy również opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Dobrowolne jest na­tomiast ubezpieczenie chorobowe.Zgłoszenie na druku ZUS ZUA do ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 15.11.2013
  Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń a termin realizacji zadania
  Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a osoby z nimi współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy. Do dnia zakończenia współpracy każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 13.09.2013
  Spółka zapłaci składki za kontrakt menedżerski członka zarządu
  Jeśli członek zarządu w momencie zawarcia kontraktu menedżerskiego nie będzie miał innych tytułów do ubezpieczeń, to na spółce zaciąży obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Osoba zarządzająca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, tak wynika z interpretacji ZUS z 18 czerwca 2013 r. (246/2013).Zgodnie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 10.09.2013
  Opłaca się zatrudnić pracownika innej firmy na umowę cywilnoprawną
  Przedsiębiorca może zyskać zatrudniając na podstawie umowy zlecenia osobę, która w innej firmie wykonuje umowę o pracę za co najmniej minimalne wynagrodzenie. Wówczas obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Taka sama umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem powoduje, że trzeba od niej opłacić wszystkie składki. Inaczej jest, gdy podpisuje się ją w czasie urlopu wychowawczego, ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 09.09.2013
  Przekroczenie limitu kosztów autorskich – koszty uzyskania przychodu
  W sytuacji gdy płatnik wypłaca wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, do limitu wynoszącego w roku podatkowym 42.764 zł przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu. Inaczej jest po przekroczeniu tego limitu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 sierpnia 2013 r. (IBPBII/1/415-548/13/MK).Za ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 29.07.2013
  Wysokość wynagrodzenia należy ustalić w treści umowy zlecenia
  Co prawda przepisy przewidują możliwość wykonania umowy zlecenia bez wynagrodzenia, ale w praktyce taka sytuacja występuje bardzo rzadko. Z reguły umowa zlecenia jest umową odpłatną.Najczęściej wynagrodzenie zleceniobiorców ustalane jest kwotowo (poprzez podanie konkretnej sumy) lub prowizyjnie (poprzez podanie stawki procentowej, według której naliczana będzie prowizja). Istotny z ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 08.07.2013
  Ubezpieczenie zleceniobiorcy zależy od jego pensji ze stosunku pracy
  Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która równocześnie w innej firmie wykonuje umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z umowy o pracę. Z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne. Od tej zasady jest wyjątek.Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia są obowiązkowe, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 08.07.2013
  Umowę zlecenia na urlopie wychowawczym rozlicza się z ZUS
  Podpisując zlecenie z pracownikiem na urlopie wychowawczym, trzeba go zgłosić w ZUS jako zleceniobiorcę. Urlop wychowawczy stanowi bowiem odrębny od stosunku pracy tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, a także ubezpieczenia zdrowotnego.Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli ...