Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 06.06.2013
  Na urlopie bezpłatnym można pracować na umowę zlecenia
  Pracownik w okresie urlopu bezpłatnego nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę. Pozostaje on w stosunku pracy, jednak nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia.Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym nie posiada statusu „własnego pracownika”. W czasie takiej przerwy stosunek pracy ulega zawieszeniu. ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 03.06.2013
  Obowiązek ubezpieczeń maturzysty – zleceniobiorcy zależy od jego dalszej edukacji
  Gdy umowę zlecenia wykonuje uczeń gimnazjum, szkoły gimnazjalnej, ponadpodstawowej lub student, który nie ukończył 26 lat, to z umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnik nie zgłasza takiej osoby do ubezpieczeń oraz od wypłaconego jej wynagrodzenia nie nalicza żadnych składek.Należy przyjąć, że w zakresie ubezpieczeń społecznych maturzysta ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 03.06.2013
  Zapis o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa można zawrzeć w umowie cywilnoprawnej
  Przepisy dotyczące umów zleceń nie regulują kwestii ochrony tajemnic w zakresie działalności prowadzonej przez zleceniobiorcę. Wpisanie zatem do umowy zlecenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa jest możliwe.Warto określić o jakie tajemnice chodzi – np. dotyczące wielkości produkcji, danych kontrahentów, technologii, wielkości sprzedaży itp. Oznacza to, iż w umowie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 24.05.2013
  Wynagrodzenie za umowę o dzieło można wypłacać etapami
  Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, należy się ono z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Regułę tę można w umowie wyłączyć lub ograniczyć.Prawidłowy jest następujący zapis umowny: Strony nie dopuszczają wypłaty wynagrodzenia częściowego za każdą część dzieła z osobna.Przepisy prawa ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 26.04.2013
  Przy umowie o dzieło nie ma składek ZUS
  Umowa o dzieło w większości przypadków nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, dlatego jest coraz chętniej zawierana. Jeśli ZUS stwierdzi jednak, że w danym przypadku mamy do czynienia w istocie z umową zlecenia, a nie z umową o dzieło niezawartą z pracodawcą, obciąży zleceniodawcę składkami.Zaległe składki ZUS trzeba będzie zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 07.03.2013
  Umowa zlecenie różni się od umowy o prace pod wieloma względami
  Wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy nie jest roszczeniem i nie ulega przedawnieniu – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 października 2006 r. Przedawniają się tylko roszczenia z ustalonego stosunku pracy, np. roszczenie o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Warto o tym pamiętać, zawierając niezgodnie z prawem umowę zlecenia zamiast umowy ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 23.11.2012
  Umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcą a składki ZUS
  Umowa zlecenia może być wykonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. To, czy będziemy mieć do czynienia ze zbiegiem tytułu do ubezpieczeń społecznych, zależy od tego, czy przedmiot umowy cywilnoprawnej jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności.Jak postępować, gdy przedmiot prowadzonej działalności jest taki sam jak przedmiot umowy cywilnoprawnej Jeżeli ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.11.2012
  Składki ZUS od umowy zlecenia ze studentem, który ukończył 26 lat
  Umowa zlecenie dla studenta, który ukończył 26 lat podlega składkom ZUS jak u wszystkich zleceniobiorców. Jeżeli jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zatrudniona osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenia zdrowotne też są obowiązkowe.Firma A zawarła umowę zlecenia z panem Krzysztofem, który jest studentem. Umowa została zawarta ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.11.2012
  Kilka umów zlecenia a składki ZUS
  W sytuacji równoczesnego wykonywana dwóch lub więcej umów zleceń zleceniobiorca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z pierwszej wykonywanej umowy. Natomiast z pozostałych umów cywilnoprawnych składki ZUS są dobrowolne. Zleceniobiorca może także zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.Przykładowo, pani Aneta od 1 marca do 31 grudnia 2012 r. została zatrudniona ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.11.2012
  Składki ZUS od umowy zlecenia na zasiłku macierzyńskim i na emeryturze
  Zawierając umowę zlecenia, płatnik składek ZUS często wybiera takiego zleceniobiorcę, aby odprowadzić od jego pracy jak najmniejsze składki. Powszechna opinia jest taka, że pod względem składkowym warto podpisywać umowy cywilnoprawne z emerytami. Tymczasem bardziej opłaca się podpisać umowę zlecenia z osobą na urlopie macierzyńskim.Umowa zlecenia na urlopie macierzyńskim Pracownica ...