Od wypłaty ekwiwalentu po terminie dolicza się odsetki

Data: 11-06-2013 r.

W sytuacji gdy ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony po terminie, pracownik ma prawo żądać wypłaty odsetek za zwłokę. Wynoszą one obecnie 13% rocznie Roszczenie o zapłatę ekwiwalentu przedawnia się dopiero z upływem 3 lat od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14) prawo pracownika do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w całości lub w części urlop wypoczynkowy powstaje w dniu rozwiązania umowy o pracę – zdarzenia uniemożliwiającego realizację prawa do urlopu wypoczynkowego w naturze.

Przykład: pracownik pełnoetatowy, z 10-letnim stażem pracy, z dniem 28 lutego 2013 r. rozwiązał umowę o pracę. Do rozliczenia ma 12 dni urlopu zaległego oraz urlop bieżący w liczbie 5 dni, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Na jego miesięczne wynagrodzenie brutto składało się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.200 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 650 zł oraz prowizje, które wypłacone w miesiącach poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy wynosiły odpowiednio: w styczniu 300 zł, w grudniu 400 zł, w listopadzie 200 zł. W lutym prowizja wyniosła 110 zł, a wynagrodzenie całościowo zostało wypłacone 10 marca 2013 r. Wynagrodzenie za pracę, zgodnie z regulaminem, wypłacane jest 10. następnego miesiąca.

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

3.200,00 zł

2.

Dodatek stażowy

650,00 zł

3.

Suma prowizji

300,00 zł + 400,00 zł + 200,00 zł

900,00 zł

4.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 16 rozporządzenia urlopowego

poz. 3 : 3 miesiące

300,00 zł

5.

Suma składników wynagrodzenia = podstawa

poz. 1 + poz. 2 + poz. 4

4.150,00 zł

6.

Współczynnik urlopowy w 2013 r. (w roku wypłaty ekwiwalentu)

20,92

7.

Ekwiwalent za 1 dzień urlopu

poz. 5 : poz.6

198,37 zł

8.

Norma czasu pracy

8 godz.

9.

Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu

poz. 7 : poz. 8

24,80 zł

10.

Liczba dni niewykorzystanego urlopu

17 dni

11.

Liczba godzin niewykorzystanego urlopu

poz. 8 × poz. 10

136 godz.

12.

Kwota ekwiwalentu brutto

poz. 9 × poz. 11

3.372,80 zł

Z racji wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy łącznie z wynagrodzeniem za pracę 10 marca 2013 r. należy naliczyć odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe). Oblicza się je zgodnie ze wzorem (Kz × L × O)/365 = On = Opz, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Kz – kwotę zaległości,
L – liczbę dni zwłoki,
O – stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczbę dni w roku,
On – kwotę odsetek,
Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu

Wyliczenie odsetek za zwłokę

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

3.372,80 zł

Wynagrodzenie brutto za luty

3.200,00 zł + 650,00 zł + 110,00 zł = 3.960,00 zł

Kwota zaległości

3.372,80 zł

Stopa procentowa odsetek za okres

0,13

Termin wymagalności (dzień rozwiązania umowy o pracę)

28.02.2013

Termin zapłaty ekwiwalentu

10.03.2013

Okres odsetek za zwłokę

01.03.2013 – 10.03.2013

Liczba dni

10

Razem odsetki

12,01 zł

Obliczenie wynagrodzenia netto

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto za luty wraz z ekwiwalentem

3.960,00 zł + 3.372,80 zł

7.332,80 zł

2.

Składka emerytalna finansowana przez pracownika

poz. 1 × 9,76%

715,68 zł

3.

Składka rentowa finansowana przez pracownika

poz. 1 × 1,5%

109,99 zł

4.

Składka chorobowa

poz. 1 × 2,45%

179,65 zł

5.

Razem składki ZUS finansowane przez pracownika

poz. 2 + poz. 3 + poz. 4

1.005,32 zł

6.

Podstawa składki zdrowotnej

poz. 1 – poz. 5

6.327,48 zł

7.

Składka zdrowotna

poz. 6 × 9%

569,47 zł

8.

Koszty uzyskania przychodu

111,25 zł

9.

Przychód do opodatkowania

poz. 1 – poz. 5 – poz. 8,

gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

6.216,00 zł

10.

Kwota zmniejszająca podatek

46,33 zł

11.

Podatek

poz. 9 × 18% – poz.10

1.118,88 zł – 46,33 zł = 1.072,55 zł

12.

Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy

poz. 6 × 7,75%

490,38 zł

13.

Zaliczka na podatek

poz. 11 – poz. 12,

gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

582,00 zł

14.

Odsetki za zwłokę

12,01zł

15.

Wynagrodzenie netto

poz. 1 – poz. 5 – poz. 7 – poz. 13 + poz. 14

5.188,02 zł

Podstawa prawna:

  • art. 171 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółow zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33084 )
Array ( [docId] => 33084 )