Wszystkie artykuły

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 15.05.2015
  Podstawa wynagrodzenia urlopowego - wynagrodzenie za 3 miesiące
  Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada w firmie zawsze na 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, to do wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w miesiącach przyjmowanych do ustalenia tej podstawy. Jak w takim przypadku obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracownika, który w marcu pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym.W ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 17.04.2015
  Ekwiwalentu za wypoczynek nie włączamy do stawki minimalnej
  Nie ma wyraźnej gwarancji przysługiwania za urlop wypoczynkowy przynajmniej minimalnej stawki. Wręcz przeciwnie, ze względu na zmianę obowiązującą od początku listopada 2009 roku, kwoty wyrównania do płacy minimalnej zostały wyraźnie wyłączne z pensji urlopowej.Nie można wyrównywać godzin przypadających na urlop wypoczynkowy do poziomu płacy minimalnej.Przykład:W przypadku kiedy ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 12.09.2014
  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie wynagrodzenia za urlop
  Za każdą godzinę ponadwymiarowej pracy pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy przysługuje normalne wynagrodzenie, które powinno być wypłacone i traktowane jak miesięczne. To z kolei oznacza, że jako składnik miesięczny stanowi podstawę wynagrodzenia urlopowego.Wynagrodzenie urlopowe ustala się ze składników zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 12.09.2014
  Jak dopełniać podstawę ekwiwalentu za urlop
  Uzupełnienia podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego dokonuje się bez względu na rodzaj nieobecności pracownika w pracy. Przepisy nie przewidują w tym względzie żadnych wyjątków.Do wyznaczenia kwoty, jaką pracownik powinien otrzymać tytułem urlopu, którego nie udało mu się wykorzystać do dni ustania stosunku pracy, niezbędne jest ustalenie właściwej bazy obliczeniowej.Składniki ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 25.08.2014
  Świadczenia urlopowe przysługują bez okresu wyczekiwania
  Przepisy nie przewidują minimalnego okresu zatrudniania, po jakim pracownik nabywa prawo do świadczenia urlopowego. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia urlopowego jest skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze kolejnych 14 dni kalendarzowych.Świadczenie urlopowe wypłacają pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 20 pracowników ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 25.06.2014
  Dopłaty do wypoczynku ze środków socjalnych – składki ZUS
  Aby wydatek na wypoczynek pracowników mógł być objęty zwolnieniem składkowym, nie wystarczy samo sfinansowanie go ze środków funduszu socjalnego. Musi być jeszcze dokonany zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pierwszym wymogiem jest to, aby dofinansowanie przeznaczone było na działalność socjalną w rozumieniu ustawy o ZFŚS.Pod ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 02.06.2014
  Świadczenie urlopowe nie zależy od stażu pracy w danym roku
  Dla nabycia uprawnienia do świadczenia urlopowego nie ma znaczenia długość okresu przepracowanego w danym roku u danego pracodawcy. Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje ono w pełnej wysokości, o ile przebywał na urlopie wypoczynkowym wymagane 14 dni kalendarzowych.Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 06.05.2014
  Obliczanie ekwiwalentu  urlopowego - wynagrodzenie czasami trzeba uzupełnić
  W przeciwieństwie do wynagrodzenia urlopowego w przypadku ekwiwalentu za urlop uzupełnia się wynagrodzenia zmienne, jeśli w przyjmowanym do obliczeń okresie (3 albo 12 miesięcy) pracownik nie otrzymał ich w pełnej wysokości, ale jego absencje nie obejmowały pełnego miesiąca kalendarzowego.Wynagrodzenie faktycznie wypłacone pracownikowi w danym okresie (3 lub 12 miesięcy) dzieli się ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 06.05.2014
  Choroba obejmująca niepełny miesiąc a wynagrodzenie urlopowe
  Zasadę pomijania przy obliczeniach miesięcy, w których pracownik nie otrzymał składników zmiennych uwzględnianych w podstawie wynagrodzenia urlopowego stosujemy tylko wówczas, gdy dany składnik nie przysługiwał za cały miesiąc kalendarzowy.Zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pracownik otrzymał taki składnik, ale w zmniejszonej wysokości z uwagi na to, że przez część miesiąca ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 06.05.2014
  Ekwiwalent urlopowy a niewypłacone zmienne składniki wynagrodzenia
  Zdarza się, że pracodawca nie wypłaca pracownikowi określonego składnika wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez niego warunków wymaganych do otrzymania takiej wypłaty. W takiej sytuacji powstaje problem z wyliczaniem chociażby ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy należności liczonych według tych samych zasad co ekwiwalent.Dylemat, czy w podstawie obliczeniowej ...