Wszystkie artykuły

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 07.04.2014
  Świadczenie urlopowe zależy od 14 dni wypoczynku
  Warunkiem nabycia uprawnienia do świadczenia urlopowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jest wykorzystanie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego (wypoczynku) w danym roku kalendarzowym. Dla celów wypłaty tego świadczenia nie wlicza się okresów urlopu okolicznościowego i dni opieki nad dzieckiem.Zgodnie z przepisami ustawy ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 14.03.2014
  Ekwiwalent za urlop powinien być rozliczony w ostatnim dniu zatrudnienia
  Ekwiwalent za godzinę urlopu ustala się, dzieląc ekwiwalent urlopu za dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika (co do zasady przez 8).Z przepisów szczególnych może wynikać inna dobowa norma czasu pracy. Przykładowo czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 24.02.2014
  Przy wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się wszystkich wypłat
  Za okres pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie osiągnąłby, gdyby w tym czasie pracował. Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie bierze się pod uwagę m.in. nagród jubileuszowych.Wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących z tytułu stosunku pracy. Nie bierze się tu jednak pod uwagę: jednorazowych ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 24.02.2014
  W wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się zmienne składniki wynagrodzenia
  Wynagrodzenie urlopowe oblicza się w różny sposób – w zależności od tego, czy wynagrodzenie pracownika składa się ze składników stałych czy zmiennych. W przypadku składników zmiennych uwzględnia się je w wysokości 3 lub 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.Wynagrodzenie pracownika może się składać ze składników zmiennych przysługujących za okresy nie ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 07.01.2014
  Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego po zmianie zasad wynagradzania
  Kryzys gospodarczy wymusza na pracodawcach podejmowanie różnych kroków zmierzających do optymalizacji kosztów. Jednym z częstszych jest zmiana zasad wynagradzania, a także terminów wypłaty wynagrodzeń. W takich przypadkach często dochodzi do sytuacji, w których wynagrodzenie urlopowe, obliczane zgodnie z przepisami prawa, jest wyraźnie zaniżone i nie odpowiada faktycznym zarobkom pracownika.Przepisy ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 15.12.2013
  Odzyskanie świadczenia urlopowego od pracownika lub jego spadkobierców
  Pracownik może nie wykorzystać urlopu pomimo pozostawania w zatrudnieniu. Ten przypadek rodzi najmniejsze komplikacje, ponieważ najczęściej występuje w związku z przesunięciem wykorzystania urlopu na okres późniejszy. W takiej sytuacji świadczenie, które zostało wypłacone wcześniej w wyniku skorzystania przez pracownika z 14-dniowego wypoczynku, nawet w okresie późniejszym uzyskuje ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 15.12.2013
  Ekwiwalent urlopowy wypłacany w styczniu
  Na obowiązek wypłaty ekwiwalentu za należny a niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie wpływa ani rodzaj umowy o pracę ani staż pracy ani tryb czy przyczyna zakończenia stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oblicza się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ale z zachowaniem pewnych odrębności.Analizując składniki wynagrodzenia oraz ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 06.12.2013
  Warunki przyznania świadczenia urlopowego z ZFŚS
  Świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dlatego pracownik odpoczywający na przełomie roku nie otrzyma tego świadczenia, jeśli część urlopu wypoczynkowego przypada w grudniu, a część w styczniu.Pracodawca może pracownikowi wypłacić ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 30.11.2013
  Nie każdy składnik wynagrodzenia wlicza się do ekwiwalentu urlopowego
  Wypłata ekwiwalentu pieniężnego jest możliwa tylko w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu w całości lub w części urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ponieważ świadczenie to podlega takiej samej ochronie jak wynagrodzenie za pracę, zaniżenie jego wysokości może skutkować nałożeniem na pracodawcę grzywny.Jeżeli pracownik nie ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 02.10.2013
  Premia uznaniowa a podstawa ekwiwalentu za urlop
  Czasem uznaniowość premii wynika tylko z nazwy. O tym, czy należy ją wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop decyduje rzeczywisty charakter premii. Premia, o którą pracownik ma roszczenie, nie może być wyłączona z podstawy ekwiwalentu.Podstawę wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stanowią stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.Sposób postępowania ...