Wszystkie artykuły

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 26.06.2013
  Ubezpieczenie pracownika na urlopie wypoczynkowym
  W czasie urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ubezpieczeniom pracowniczym, w tym chorobowemu, na ogólnych zasadach. Oznacza to, że gdy w trakcie urlopu pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. Inaczej będzie z zasiłkiem opiekuńczym.Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z uwagi na konieczność ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 11.06.2013
  Od wypłaty ekwiwalentu po terminie dolicza się odsetki
  W sytuacji gdy ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony po terminie, pracownik ma prawo żądać wypłaty odsetek za zwłokę. Wynoszą one obecnie 13% rocznie Roszczenie o zapłatę ekwiwalentu przedawnia się dopiero z upływem 3 lat od dnia rozwiązania stosunku pracy.Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14) prawo pracownika do ekwiwalentu ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 11.06.2013
  Przed wypłatą ekwiwalentu należy ustalić rodzaj wynagrodzenia
  Niezależnie od tego, czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie stałej czy zmiennej, czy też tylko niektóre składniki płacowe są stałe, a inne – zmienne samo obliczanie ekwiwalentu urlopowego przebiega na podobnych zasadach. Zasadnicza różnica polega na ustalaniu samej podstawy wymiaru ekwiwalentu. Często pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej. W takim przypadku ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 11.06.2013
  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest obowiązkowy
  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest świadczeniem niezależnym od odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Fakt wypłacenia takiej odprawy nie pozbawia więc pracownika prawa do ekwiwalentu za urlop. Strony w żaden sposób „nie mogą się umówić”, że pracownik nie otrzyma świadczenia. Świadczenie to należy wypłacić również wtedy, gdy sąd prawomocnym wyrokiem uzna, że ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 08.06.2013
  Na wynagrodzenie urlopowe wpływają składniki stałe i zmienne
  Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wobec tego przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie można brać pod uwagę tych składników, które pracownikowi już nie przysługują. W przypadku zmiany wysokości składnika wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru urlopu należy dokonać ponownego obliczenia podstawy wymiaru z uwzględnieniem ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 08.06.2013
  Pracodawca może zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych nawet w czerwcu
  W firmie, która nie zalicza się do budżetówki, można zrezygnować zarówno z utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i wypłacania świadczeń urlopowych. Można również nie rezygnować ze świadczeń, ale przeznaczyć na ten cel mniejsze środki.  Pracodawcy niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania decyzję o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczeń ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 08.06.2013
  Niepełnoetatowiec otrzyma mniejszy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  W 2013 r. współczynnik dla pracownika pełnoetatowego wynosi 20,92. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ekwiwalentowy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru obowiązującego go czasu pracy.Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się corocznie za każdy dzień niewykorzystanego urlopu w danym roku kalendarzowym. Oblicza się go ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 06.06.2013
  Urlop w miesiącu zmiany wymiaru czasu pracy można różnie liczyć
  Przepisy prawa pracy nie regulują, jak należy obliczyć przysługujący wymiar urlopu w sytuacji, gdy wymiar czasu pracy pracownika ulega zmianie w trakcie miesiąca, za który ustalany jest urlop. Metod jest co najmniej cztery. Wszystkie mają swoje plusy i minusy. Zasada nabycia prawa do urlopu Prawo do urlopu pracownik nabywa pierwszego dnia pracy w danym miesiącu, z wyjątkiem urlopu w pierwszym ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 05.06.2013
  Wynagrodzenie za urlop w długi weekend trzeba oddzielnie ustalić dla kwietnia i maja
  Jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie dwóch miesięcy bez dnia przerwy – przy czym sobota czy niedziela nie stanowią przerwy – do ustalenia wynagrodzenia za urlop w jednym i drugim miesiącu przyjmuje się tę samą podstawę wymiaru. Dla ustalenia podstawy decydujący jest moment rozpoczęcia urlopu.Od wielu lat powszechne jest korzystanie z wolnych dni w okresie weekendu ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 22.05.2013
  Przepisy prawa pracy nie określają terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop
  Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. W praktyce realizacja tego obowiązku bywa utrudniona z wielu powodów. W sytuacji gdy z jakichś przyczyn nie było możliwe wypłacenie ekwiwa­lentu za urlop w dniu rozwiązania umowy o pracę należy naliczyć i wypłacić pracownikowi odsetki za zwłokę.Najczęstszymi przyczynami opóźnienia w wypłacie pracownikowi ...