Wszystkie artykuły

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 21.05.2020
  Informacja o wynagrodzeniu urlopowym w zaświadczeniu ZUS Z-3
  Pytanie czytelnika: Mam pytanie dotyczące wypełnienia druku Z-3. Pracownik miał wypłaconą średnią urlopową, w której rubryce ją wykazujemy, wypełniając druk Z-3 do ZUS-u?Odpowiedź: Wynagrodzenie urlopowe (obliczone przy zastosowaniu średniej urlopowej) należy uwzględnić w kwocie wpisywanej w kolumnie 7 „wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszone proporcjonalnie” tabeli ...

  Dokumentacja płacowa 21.05.2020
  Czy za zgodą pracownika można go zatrudniać przez 6 dni w tygodniu
  Zatrudniamy 3 pracowników, który pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Przychodzą do pracy również w 1 sobotę w miesiącu, za co mają wypłacane dodatkowe wynagrodzenie nadliczbowe (w pracy są przez 4 godziny, a pracodawca wypłaca im wynagrodzenie jak za pełną 8-godzinną dniówkę). Czy PIP może zakwestionować taka pracę? Dodam, że taki układ pasuje pracownikom.Sposób ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.05.2020
  Czy postojowe przysługuje studentom?
  PYTANIE: Mamy różne opinie w naszej organizacji co do tego czy studentom na umowach cywilnoprawnych należy się postojowe. Uprzejmie proszę o interpretację.ODPOWIEDŹ: Studentom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych mogą przysługiwać świadczenia postojowe.Zgodnie ze specustawą COVID, świadczenie postojowe przysługuje w szczególności osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 20.04.2020
  Jak zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?
  Czy pracodawca może przesunąć termin wypłat z ostatniego dnia każdego miesiąca na 10. dzień każdego miesiąca dla jednego z działów w firmie? W jaki sposób należałoby taką zmianę przeprowadzić i od kiedy zaczęłaby ona obowiązywać?Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia powinna zostać dokonana zależnie od okoliczności – albo w drodze zmian do regulaminu pracy (wówczas wejdzie ...

  Świadczenia ZUS 24.03.2020
  Koronawirus: dodatkowy zasiłek opiekuńczy – 7 różnych sytuacji losowych
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przesądza ona o prawie ubezpieczonego sprawującego opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8. roku życia do dodatkowego świadczenia opiekuńczego w przypadku ...

  Dokumentacja ZUS 03.09.2018
  Nowe druki ZUS w programie Płatnik
  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Zagwarantowane będzie zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez ...

  Nagrody i premie 28.08.2018
  Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu
  Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się w szczególny sposób do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Ten rodzaj gratyfikacji zatrudniona osoba otrzymać może np. za szczególne osiągnięcia w pracy na określonym stanowisku (np. wysoki ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Dodatki stażowe i nagroda w podstawie wymiaru świadczeń
  W podstawie wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należnych w razie choroby, macierzyństwa, opieki czy wypadku uwzględniamy wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika, osiągnięte za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do świadczenia chorobowego lub pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, gdy trwało ono krócej niż rok.Kalkulując ww. ...

  Dokumentacja płacowa 28.08.2018
  RODO a tajemnica informacji o wynagrodzeniu pracownika
  Informacja o kwocie należnego danemu pracownikowi wynagrodzenia jest daną osobową w rozumieniu RODO. Dotyczy bowiem zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podmiotem zobowiązanym do ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych. Funkcję taką pełni m.in. pracodawca.Pracodawca nie może udostępniać danych osobowych pracowników, w tym także dotyczących ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 28.08.2018
  Od 1 lipca 2018 r. zmieniły się kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków
  Dotychczas wysokość kwoty wolnej była ustalana poprzez odniesienie do kwot najniższych emerytur i rent.Od 1 lipca 2018 r. zasada ta ulega jednak zmianie. Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela ...