Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 12.12.2017
  Czy jesteś gotowy do nowych zasad opłacania składek
  W nowym stanie prawnym wystarczy jeden zwykły przelew (z podaniem nazwy płatnika i łącznej kwoty do zapłaty) dokonany na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Numer ten każdy płatnik powinien otrzymać od ZUS listem poleconym. Jak wskazano w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zamieszczonym 29 września 2017 r. na stronie internetowej www.mpisp.gov.p, jeśli do ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.12.2017
  Nowa kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2018 r.
  Sprawdźmy, w jakiej wysokości stosować kwotę wolną od potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu. Możemy tutaj spotkać się z dwoma odmiennym stanowiskami. W myśl pierwszego z nich kwota wolna od zajęć powinna być kalkulowana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że znaczenie ma data ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku
  Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wskaźników związanych z podniesieniem płacy minimalnej.Od 1 stycznia 2018 r. pracownik pełnoetatowy, za przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym miesiącu nie może zarobić mniej niż 2.100 ...

  Składki ZUS 12.12.2017
  Co z 30-krotnością w 2018 roku
  Polski rząd postanowił zlikwidować limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, powyżej którego nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu przygotowano ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami ww. składki mają być opłacane od całości podlegającego ...

  Składki ZUS 18.10.2017
  Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  Mimo że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spoczywa na pracowniku, to pracodawca w praktyce wykonuje wszystkie czynności z tym związane. Jest to o tyle trudne, że członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego i tylko z jednego tytułu.Do zgłoszenia członka rodziny służy formularz ZUS ZCNA, za którego ...

  Świadczenia ZUS 18.10.2017
  Jak liczyć świadczenia chorobowe przy stałej stawce miesięcznej i umowie zlecenia
  Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, ale tylko w przypadku, gdy umowa zlecenia trwa w okresie, za który należne jest wynagrodzenie chorobowe.Wynagrodzenie z tego tytułu należy przyjmować w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce oraz zawarta umowa zlecenia ...

  Dokumentacja ZUS 03.10.2017
  Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  Mimo że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spoczywa na pracowniku, to pracodawca w praktyce wykonuje wszystkie czynności z tym związane. Jest to o tyle trudne, że członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego i tylko z jednego tytułu.Do zgłoszenia członka rodziny służy formularz ZUS ZCNA, za którego ...

  Świadczenia ZUS 25.09.2017
  Jak korygować ZUS ZLA do 1 lipca 2018 r.
  Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać zwolnienia lekarskie wystawiane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie, pracownik nie będzie musiał go już osobiście dostarczać pracodawcy. Nie będzie więc już sytuacji, w których ubezpieczony będzie musiał w czasie choroby osobiście je dostarczać, prosić o to swoich bliskich bądź przesyłać ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 25.09.2017
  Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – jak liczyć wynagrodzenie
  Pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego w trakcie roku kalendarzowego, pracodawca nie  obniży  wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie mają tu bowiem zastosowania przepisy prawa pracy mówiące o proporcjonalnym obniżeniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w trakcie roku kalendarzowego po nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc. Przepisy te mają zastosowanie ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 25.09.2017
  Upadłość konsumencka – jak pracodawca powinien współpracować z syndykiem
  Pracodawca zatrudniający takiego pracownika, z chwilą ogłoszenia jego upadłości  staje się dłużnikiem zajętej przez syndyka wierzytelności. Po otrzymaniu od syndyka powiadomienia o wszczęciu postępowania powinien z nim współdziałać. Współpraca taka może odbywać się w jednym z dwóch wariantów.Współpraca pracodawcy z syndykiem Lp. Wariant współpracy 1. Syndyk faktycznie ...