Wszystkie artykuły

  Świadczenia ZUS 24.03.2020
  Koronawirus: dodatkowy zasiłek opiekuńczy – 7 różnych sytuacji losowych
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przesądza ona o prawie ubezpieczonego sprawującego opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8. roku życia do dodatkowego świadczenia opiekuńczego w przypadku ...

  Dokumentacja ZUS 03.09.2018
  Nowe druki ZUS w programie Płatnik
  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Zagwarantowane będzie zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez ...

  Nagrody i premie 28.08.2018
  Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu
  Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się w szczególny sposób do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Ten rodzaj gratyfikacji zatrudniona osoba otrzymać może np. za szczególne osiągnięcia w pracy na określonym stanowisku (np. wysoki ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Dodatki stażowe i nagroda w podstawie wymiaru świadczeń
  W podstawie wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należnych w razie choroby, macierzyństwa, opieki czy wypadku uwzględniamy wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika, osiągnięte za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do świadczenia chorobowego lub pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, gdy trwało ono krócej niż rok.Kalkulując ww. ...

  Dokumentacja płacowa 28.08.2018
  RODO a tajemnica informacji o wynagrodzeniu pracownika
  Informacja o kwocie należnego danemu pracownikowi wynagrodzenia jest daną osobową w rozumieniu RODO. Dotyczy bowiem zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podmiotem zobowiązanym do ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych. Funkcję taką pełni m.in. pracodawca.Pracodawca nie może udostępniać danych osobowych pracowników, w tym także dotyczących ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 28.08.2018
  Od 1 lipca 2018 r. zmieniły się kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków
  Dotychczas wysokość kwoty wolnej była ustalana poprzez odniesienie do kwot najniższych emerytur i rent.Od 1 lipca 2018 r. zasada ta ulega jednak zmianie. Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego
  Pracownik nabywa prawo do zasiłku / wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, tj. od 31. dnia tego ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania, do którego zalicza się m.in. poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem ...

  Nagrody i premie 28.08.2018
  W jaki sposób rozliczać premie z ZUS
  Premia pomniejszana za czas absencji spowodowanej niedyspozycją zdrowotną podlega w całości oskładkowaniu. Wolne od składek ZUS są składniki płacy o charakterze roszczeniowym, które w myśl postanowień układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu, przysługują pracownikowi w okresie pobierania świadczeń chorobowych.Premie i nagrody przyznawane pracownikom uznaje się za przychody ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 28.08.2018
  Co kontroluje PIP, ZUS i urząd skarbowy przy umowach zlecenia
  W przypadku braku spisania ustalonych zasad współpracy w ramach umowy zlecenia treść praw i obowiązków stron można wykazać, przykładowo, dowodem z przesłuchania stron czy zeznaniami świadków (np. w razie sporu ze zleceniodawcą). Co prawda umowa zlecenia nie musi dla swej ważności mieć formy pisemnej, ale do celów dowodowych przyjmuje się wyłącznie formę papierową, która pozwala ...

  Świadczenia ZUS 28.08.2018
  Zasiłek macierzyński – nie dla każdej zleceniobiorczyni
  Po urodzeniu dziecka osobie wykonującej umowę zlecenia przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w dniu porodu podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłku nie otrzyma więc zleceniobiorczyni, która nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Wysokość zasiłku macierzyńskiego odpowiada 100% podstawy jego wymiaru. Co prawda zleceniobiorcy nie mają prawa do urlopów macierzyńskich, ...