Wszystkie artykuły

  Dokumentacja ZUS 03.10.2017
  Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  Mimo że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spoczywa na pracowniku, to pracodawca w praktyce wykonuje wszystkie czynności z tym związane. Jest to o tyle trudne, że członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego i tylko z jednego tytułu.Do zgłoszenia członka rodziny służy formularz ZUS ZCNA, za którego ...

  Świadczenia ZUS 25.09.2017
  Jak korygować ZUS ZLA do 1 lipca 2018 r.
  Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać zwolnienia lekarskie wystawiane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie, pracownik nie będzie musiał go już osobiście dostarczać pracodawcy. Nie będzie więc już sytuacji, w których ubezpieczony będzie musiał w czasie choroby osobiście je dostarczać, prosić o to swoich bliskich bądź przesyłać ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 25.09.2017
  Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – jak liczyć wynagrodzenie
  Pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego w trakcie roku kalendarzowego, pracodawca nie  obniży  wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie mają tu bowiem zastosowania przepisy prawa pracy mówiące o proporcjonalnym obniżeniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w trakcie roku kalendarzowego po nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc. Przepisy te mają zastosowanie ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 25.09.2017
  Upadłość konsumencka – jak pracodawca powinien współpracować z syndykiem
  Pracodawca zatrudniający takiego pracownika, z chwilą ogłoszenia jego upadłości  staje się dłużnikiem zajętej przez syndyka wierzytelności. Po otrzymaniu od syndyka powiadomienia o wszczęciu postępowania powinien z nim współdziałać. Współpraca taka może odbywać się w jednym z dwóch wariantów.Współpraca pracodawcy z syndykiem Lp. Wariant współpracy 1. Syndyk faktycznie ...

  Dokumentacja ZUS 30.08.2017
  ZUS ZLA dostarczone po terminie wypłaty
  Zdarzają się sytuacje, w których pracownik spóźni się z dostarczeniem ZUS ZLA i w wyniku tego dotrze ono do pracodawcy już po terminie naliczania wynagrodzeń. Pracodawca nie uwzględni go zatem w wyliczeniu wynagrodzenia za dany miesiąc oraz zdarza się, że także i w rozliczeniach z ZUS. Nie w każdej sytuacji jednak musisz dokonać korekty naliczonych list płac oraz deklaracji rozliczeniowej ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 07.07.2017
  Dyżurowanie zleceniobiorcy a minimalna stawka godzinowa
  Od początku 2017 r. w stosunku  do umów zlecenia i do umów o świadczenie usług objętych ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podmiot zatrudniający musi m.in. zapewnić zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie, które po przeliczeniu zagwarantuje mu stawkę godzinową nie niższą niż 13 zł.Przepis art. 8a ust. 1 ustawy jasno stanowi, że wynagrodzenie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 06.06.2017
  Pracownik z działalnością gospodarczą – co z podatkiem
  Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika wywołuje skutki w podatku dochodowym. Pracodawca potrąci mu zaliczkę na podatek bez kwoty zmniejszającej podatek.Dla obowiązków pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego fakt prowadzenia działalności przez pracownika nie ma znaczenia. Nie zwalnia go to obowiązku pobierania zaliczek na podatek od świadczeń ze stosunku pracy oraz ...

  Świadczenia ZUS 30.05.2017
  Zasiłek chorobowy a zakwaterowanie podczas oddelegowania
  Pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech można sfinansować koszty zakwaterowania. Wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionych przychód i wchodzi do podstawy składek zusowskich. Powinno ono być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego.W przypadku osób pracujących za granicą nie mają zastosowania zasady dotyczące wyłączania z podstawy świadczeń ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 23.05.2017
  Doba pracownicza – nie opłaca się jej łamać
  Z punktu widzenia czasu pracy niemałą rolę odgrywa pojęcie doby pracowniczej, która obejmuje 24 godziny licząc od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z obowiązującym podwładnego rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 kp). W sytuacji, gdy strony stosunku pracy nie porozumiały się w zakresie stosowania tzw. ruchomego czasu pracy, wówczas tzw. „łamanie” doby pracowniczej (czyli np. ...

  Składki ZUS 17.05.2017
  Składki ZUS twórców i artystów
  Opłacanie przez przedsiębiorców składek zusowskich na preferencyjnych zasadach przynosi spore oszczędności w skali roku. Przywilejem tym nie są jednak objęci m.in. twórcy i artyści.Podstawę wymiaru składek twórców i artystów stanowi: w przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego – zadeklarowana kwota dochodu, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego ...