Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 08.05.2017
  Świadczenia dla pracowników bez składek ZUS i podatku
  W ostatnim czasie rynek pracy sprzyja pracownikom. Pracodawcy zatem poszukują różnych form dodatkowych gratyfikacji, mających na celu podniesienie atrakcyjności zatrudnienia. Jedną z nich jest oczywiście podnoszenie płac, które jednak wiąże się ze sporymi kosztami. Stąd pracodawcy coraz chętniej skłaniają się ku wprowadzaniu pozapłacowych świadczeń, które są wyłączone z oskładkowania ...

  Składki ZUS 21.04.2017
  Uwaga! Zmiany w przekazywaniu składek na ubezpieczenia do ZUS
  Trwają prace nad projektem zgodnie z którym każdy przedsiębiorca zostanie wyposażony w indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do ZUS. Czytaj więcej o nowych przepisach.Przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 18.04.2017
  Wynagrodzenia – jak zaokrąglać kwoty
  Żadne przepisy prawne nie określają sposobu zaokrąglania wynagrodzeń, które wynikają z wewnętrznych uregulowań u pracodawcy. Wynagrodzenia, analogicznie do zasad obliczania kwot składek na ubezpieczenia społeczne, zaokrągla się do pełnych groszy: w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, lub w dół – jeżeli jest niższa od 0,5 grosza.Należy tu wskazać, ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 11.04.2017
  Błędne oświadczenia zleceniobiorców – rozlicz się z ZUS
  Jeśli w wyniku np. kontroli ZUS okaże się, że zleceniobiorca zamiast zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego powinien być zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń – Płatnik powinien dokonać korekty zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń poprzez wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zarejestrowanie go do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz ubezpieczenia ...

  Dokumentacja płacowa 27.03.2017
  Pracownik na urlopie – jak zgodnie z prawem go odwołać z urlopu
  Odwołanie z urlopu musi być dokonane w sposób wyraźny i jednoznaczny, a pracownik przebywający na urlopie nie musi stale śledzić środków komunikacji elektronicznej pod kątem ewentualnego odwołania z urlopu wypoczynkowego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 8 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 26/16).Odwołanie z urlopu ma charakter oświadczenia woli pracodawcy. Tym samym zastosowanie ...

  Dokumentacja płacowa 21.03.2017
  Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
  Od 1 marca br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Zmiana dotyczy organu uprawnionego do wydania takiej interpretacji. Jak więc wypełnić i złożyć taki wniosek? Od 1 marca br. składa się wniosek na formularzu w wersji ORD-IN(8).Jak wypełnić wniosek o interpretację indywidualną1. krok. Wypełnienie wniosku – gotową instrukcję krok po ...

  Świadczenia ZUS 13.03.2017
  Wynagrodzenie za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru zasiłków
  Do bazy obliczeniowej świadczeń chorobowych wlicza się m.in. wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu choroby i trwającej nadal w czasie tej choroby. Do wspomnianego wynagrodzenia stosujemy bowiem art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej, na mocy którego składniki płacy należne tylko do określonego terminu, nie są uwzględniane ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 08.03.2017
  Minimalna stawka godzinowa - 3 porady eksperta
  Minęły 3 miesiące stosowania znowelizowanej ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, której przepisy od 1 stycznia 2017 r. dotyczą nie tylko pracowników, ale także zleceniobiorców i usługodawców, gdyż regulują kwestie wynagradzania osób niebędących pracownikami, które w ramach umów zlecenia lub umów o świadczenie usług współpracują z przedsiębiorcami. ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 28.02.2017
  Potrącenia przy trzynastce – co z kwotą wolną od potrąceń
  W sytuacji gdy w tym samym miesiącu pracodawca wypłaca pracownikowi należności ze stosunku pracy z różnych tytułów prawnych, np. wynagrodzenie za pracę, a oprócz tego ekwiwalent urlopowy, trzynastkę lub odprawę pieniężną, wówczas poszczególne świadczenia finalnie należy zsumować i od łącznej kwoty dokonać potrącenia stosując jedną kwotę wolną. Za takim sposobem postępowania ...

  Dokumentacja płacowa 20.02.2017
  Samochód, telefon, prywatne narzędzia – jakie umowy zawierać z pracownikami
  Pracodawca potrzebuje do wykonywania swojej działalności różnego rodzaju składników majątku. Niektóre z nich stanowią jego własność lub pozostają w jego dyspozycji, ale czasem też korzysta ze składników majątku stanowiących własność pracownika. Zasady korzystania z obu grup składników majątku powinna regulować zawarta z pracownikiem umowa.A jak rozliczać koszty paliwa do ...