Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 14.02.2017
  Umowy zlecenia z cudzoziemcami a minimalna stawka godzinowa
  Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na mocy której w stosunku do umów zlecenia, z pewnymi wyjątkami, należy przestrzegać minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to zasadniczo także zleceń wykonywanych przez obcokrajowców, jednak z pewnym zastrzeżeniem.Otóż nowe reguły rozliczeń odnoszą się do umów ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 14.02.2017
  Minimalna stawka godzinowa – czy obowiązuje osoby prowadzące działalność gospodarczą
  Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu objęła gwarancją minimalnej stawki godzinowej m.in. osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników ani zleceniobiorców, które świadczą usługi na rzecz firm.Oznacza to, że przepisów tych nie stosuje się do osób: zatrudniających chociażby jednego pracownika albo zleceniobiorcę, wykonujących pracę wyłącznie ...

  Emerytury i renty 06.02.2017
  Jakie zmiany w emeryturach w 2017 roku?
  1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy emerytalnej przywracająca powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Nowela ta wprowadzatakże kilka innych zmian istotnych dla świadczeniobiorców. Powszechnie obowiązujący wiek emerytalny z dniem 1 października 2017 r. będzie wynosił 65 lat – w przypadku mężczyzn oraz 60 lat – w przypadku kobiet.Nastąpi ...

  Składki ZUS 06.02.2017
  Jakie są konsekwencje składkowe przywrócenia do pracy?
  Zwalniany pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy, który może: orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócić do pracy do pracy albo zasądzić wypłatę odszkodowanie. Pracodawca, rozwiązując umowę o pracę, musi liczyć się z konsekwencjami wyroku sądu. Nie każdy z wymienionych skutków postępowania sądowego oznacza określone obowiązki wobec ZUS. Różnice dotyczą m.in. ...

  Emerytury i renty 06.02.2017
  Jak poinformować ZUS od dochodach osiągniętych w ubiegłym roku przez zatrudnionych emerytów i rencistów?
  Do 28 lutego 2017 r. podmiot zatrudniający emeryta lub rencistę musi poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego przez daną osobę w roku ubiegłym. Informację taką ma obowiązek też przekazać sam świadczeniobiorca. Uzyskane informacje pozwolą ZUS na sprawdzenie, czy dane świadczenie powinno ulec zmniejszeniu albo zawieszeniu.W związku z tym, że nie został wprowadzony jednolity ...

  Dokumentacja ZUS 06.02.2017
  Komu płatnik składek przekazuje informację roczną za ubiegły rok?
  Informację roczną za 2016 rok płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu, np. pracownikowi czy zleceniobiorcy w terminie do 28 lutego 2017 r. Powinna ona zawierać dane, jakie płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych sporządzonych za ubezpieczonego za 2016 rok. Płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu informację roczną/informację miesięczną ...

  Świadczenia ZUS 06.02.2017
  Pracodawca przyznał nagrodę uznaniową – czy uwzględniać ją w podstawie zasiłkowej
  Dość często zdarza się w firmach, że pracodawca przyznaje premie lub nagrody pracownikom, mimo że zasady wynagradzania nie przewidują wypłaty takiego składnika wynagrodzenia. Trzeba tu podkreślić, że w odniesieniu do takich składników wynagrodzenia przyznawanych uznaniowo w zależności od oceny wyników pracy pracowników nie można uznać, że pracownicy zachowują do nich prawo za ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 24.01.2017
  Wynagrodzenie za umowę zlecenia musimy obecnie przeliczać na godziny
  Od 1 stycznia 2017 r. strony umów objętych nowymi regulacjami mają wskazywać w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takich umownych ustaleń, zatrudniony powinien przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia). ...

  Dokumentacja płacowa 18.01.2017
  Pracownik składa oświadczenie PIT-2 na nowym formularzu
  Do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. pracodawca przyjmuje od pracownika 3 nowe wzory oświadczeń podatkowych. Są to PIT-2(5), PIT-2A(5) i PIT-3(5). Nie dotyczy to sytuacji, gdy przed 12 stycznia 2017 r. płatnik otrzymał od pracownika oświadczenia na formularzach dotychczasowych. Oznacza to, że pracodawca powinien przyjąć oświadczenie na starym formularzu, jeśli pracownik ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 11.01.2017
  Godziny pracy zleceniobiorców – jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.
  Od 1 stycznia 2017 r. mamy obowiązek ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców oraz tzw. osób samozatrudnionych, jeżeli świadczą one usługi na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu zagwarantowanie tym osobom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub usług (art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).Ten ...