Informacje prawne

experto24.pl
ul. Łotewska 9a,
03-918 Warszawa

NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Tel.: (+48 22) 429 4000 (centrala)
Tel.: (+48 22) 518 29 29 (Centrum Obsługi Klienta)
Internet: www.experto24.pl
E-mail: [email protected]

Zarząd
Michał Włodarczyk (Prezes Zarządu)

Copyright
© Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz "Wiedza i Praktyka" (WiP)

Powielanie treści serwisu experto24.pl, w jakiejkolwiek postaci, w  tym ich powielanie w celu wykorzystania w innych serwisach,  usługach internetowych  lub  ofertach bądź też  kopiowanie  na jakiekolwiek nośniki może mieć jedynie miejsce po uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności zgodzie WiP w tym przedmiocie, tym samym akceptacji WiP na takie działanie. 

Odpowiedzialność

Wszelkie treści zawarte w serwisie experto24.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako porady medyczne, porady prawne bądź jakiekolwiek inne wytyczne lub wskazówki do prowadzenia leczenia, podejmowania konkretnych, indywidualnych działań bez konsultacji specjalisty oceniającego konkretny stan faktyczny, w szczególności z pominięciem indywidualnej porady lekarskiej, porady prawnej, opinii specjalisty z danej dziedziny.

Redakcja serwisu experto24.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i działania podjęte w oparciu o zawarte w serwisie treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i dokładność treści w nim zawartych z uwagi na ciągłe zmiany w obowiązujących regulacjach i metodach działań.

Prawa autorskie

"Wiedza i Praktyka" Sp. z o.o. dołożyło wszelkich starań w celu zgodnego z prawem nabycia od podmiotów uprawnionych autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych opublikowanych na portalu experto24.pl. W przypadku osoby, której autorskie prawa majątkowe zostały naruszone poprzez działanie lub zaniechanie "Wiedza i Praktyka" Sp. z o.o., prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się celem uregulowania przedmiotowej kwestii.