Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.


1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez WiP usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów/newsletterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczna, a należących do WiP.
1.3 Użytkownik korzystający ze witryn internetowych WiP, a w szczególności dokonując subskrypcji e-letterów/newsletterów akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.


2. Definicje

2.1 Informacja handlowa - informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku WiP.
2.2 Usługa - wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez WiP, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do WiP witrynach WWW, plików, forów i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów/newsletterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług.
2.3 Użytkownik - każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług.
2.4 WiP - Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 0000018620, Nr rejestrowy BDO: 000008579.
2.5 System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.
2.6 Sesja - okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje użytkownika.

3. Rodzaje i zakres usług
WiP świadczy następujące Usługi:
3.1 Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na należących do WiP witrynach WWW oraz w e-letterach/newsletterach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania Użytkownika lub przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniej tematyki e-lettera/newslettera z pośród e-letterów/newslettera oferowanych przez WiP.
3.2 Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez WiP.
3.3 Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.
3.4 Usługi szkoleniowe.
3.5 Zamawianie produktów i usług WiP w sklepie internetowym lub na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe.

4. Warunki świadczenia usług
4.1 W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox lub MS Internet Explorer 7. WiP nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.
4.2 WiP zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do WiP, traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuję aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówieniowego) będzie ona obowiązywać aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.
4.3 Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych i obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej usługi. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, WiP zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. WiP powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

5. Zawarcie i rozwiązanie umowy
5.1 Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez WiP z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.
5.2 Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do WiP, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
5.3 Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
5.4 Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

6. Postępowanie reklamacyjne
Użytkownicy mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel.: (22) 518 29 29.
WiP dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania.

7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Sprawdź w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe >>

8. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej
Treści udostępniane w ramach świadczenia Usługi chronione są prawem własności intelektualnej a w szczególności prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody WiP, jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2009 r.
9.2 WiP zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z serwisu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na witrynach WWW, należących do WiP. WiP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
9.3 Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie.
9.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.