Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu

Kategoria: Firma
Data: 2017-04-18 r.
Ocena:

Załóżmy, że masz do przejrzenia listę danych dotyczącą sprzedaży, która zawiera kilkaset pozycji. Interesuje Cię informacja, które produkty sprzedawały się najlepiej. Sortujesz listę według produktów i sumujesz kwoty sprzedaż y pierwszego produktu, potem drugiego, trzeciego… Jak wiele czasu to zajmie? Zamiast sumować oddzielnie kilkaset pozycji można skorzystać z autofiltra. Dzięki (...)

Prawne uwarunkowania przeniesienia grobu

Kategoria:
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Aby w ogóle mówić o przeniesieniu grobu, najpierw należy ustalić, że taki grób w ogóle istnieje. Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wyraźnie przesądza, że każdy zmarły musi mieć swoje miejsce pochówku. Prawo pochowania zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Jeżeli zwłoki nie zostaną (...)

Co zrobić ze zużytymi lub niepotrzebnymi składnikami majątku

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Składniki majątku państwowych i samorządowych jednostek budżetowych należy regularnie sprawdzać pod względem technicznym, a także pod kątem ich przydatności do dalszego używania. W jaki sposób ustalić, który składnik mienia jednostki jest zbędny albo zużyty? Jak postąpić z rzeczami zużytymi lub niepotrzebnymi? I jak poprawnie zaksięgować sprzedaż zbędnych bądź wycofanie zużytych (...)

Jakimi dokumentami należy się posłużyć przy delegowaniu uprawnień w jednostkach

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Do wykonywania różnych zadań, które należą do kompetencji kierowników jednostek sektora finansów publicznych, upoważnia się często także inne osoby. Chodzi np. o podejmowanie decyzji bieżących. Kierownicy jednostek mogą wyznaczyć osoby zarządzające lub pracowników do działania w ich imieniu, określając zakres ich uprawnień. W tym celu udzielają im pełnomocnictw: ogólnego, rodzajowego (...)

Jak przygotować i przeprowadzić spis z natury zapasów własnych i obcych

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Jednostki sektora publicznego napotykają liczne problemy, jak w praktyce stosować przepisy dotyczące inwentaryzacji. Dlatego Komitet Standardów rachunkowości (KRS) przygotował wyjaśnienia interpretacyjne. Dotyczą one sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Mają zastosowanie do czynności inwentaryzacyjnych, począwszy od 2016 roku. Co wziąć pod uwagę, dokonując (...)

Które wydatki zaliczysz do strukturalnych. Poznaj przykład sporządzenia Rb-Wsa

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: Jakie są zasady klasyfikacji wydatków strukturalnych Jak poprawnie prowadzić ewidencję księgową według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu ukazania tych wydatków wRb-WSa Czy jednostka, która realizuje zadania finansowane ze środków unijnych powinna wykazywać wydatki, które podlegają refundacji? Czy do wydatków strukturalnych można zaliczyć grzywny, czy odsetki od zaległości? Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie (...)

Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ Jak poprawnie wykazać dane w sprawozdaniu Rb-27ZZ Czy odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa zasiłki, świadczenia rodzinne są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ? Czy paragraf 2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” może wystąpić w (...)

Zobacz, jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017

Wolontariat, innowacje, eksperyment, doradztwo zawodowe i in.
Kategoria: Oświata
Data: 2017-04-10 r.
Ocena:

Wrzesień przyniesie wiele zmian w pracy szkoły. Już teraz sprawdź, co czeka nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym. Z ebooka dowiesz się m.in. o: nowych regulacjach dotyczących wolontariatu w szkole, zmianach w działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, nowym wymiarze godzin doradztwa zawodowego, zmianach w podstawie programowej i ramowych planach nauczania. (...)

5 trudnych spraw kadrowych nauczycieli specjalistów - w pytaniach i odpowiedziach

Kategoria: Oświata
Data: 2017-04-10 r.
Ocena:

Przeczytaj odpowiedzi specjalistów na pytania dotyczące pracy nauczycieli specjalistów w szkołach. Z ebooka dowiesz się m.in.: czy wymiar pensum nauczyciela wspomagającego zależy od rodzaju niepełnosprawności ucznia; kto określa pensum nauczyciela wspomagającego; jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera; czy nauczyciel wspomagający powinien posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki (...)

Wielkanocne kolorowanki dla dzieci

Kategoria: Lifestyle
Data: 2017-04-07 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatną, wielkanocną kolorowankę dla swoich pociech!                                                                                           (...)

Array ( )