Dotacja w sprawozdaniu finansowym

Data: 17-11-2015 r.

Ujęcie otrzymanych dotacji w sprawozdaniu finansowym powinno być uzależnione od ich przeznaczenia. Dotacje w bilansie wykazuje się w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy dokonane równolegle do amortyzacji.

W bilansie wykazywane są jedynie rzeczywiście otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, które zostały ujęte na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wykazuje się je w pozycji B.IV.2 pasywów bilansu jako „Inne rozliczenia międzyokresowe”.

Inne cele

 

Otrzymane dotacje przeznaczone na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży i nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych odniesione na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” organizacja wykazuje w pozycji D.II porównawczego rachunku zysków i strat lub w pozycji G.II wariantu kalkulacyjnego jako „Dotacje”. W tej pozycji wykazuje się także kwoty przypadającej na dany okres sprawozdawczy raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie aktywów trwałych, dokonywanego równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

Dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów

Natomiast dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów wykazuje się jako „Przychody netto ze sprzedaży produktów” (w pozycji A.l) lub jako „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” (w pozycji A.II wariantu kalkulacyjnego bądź w pozycji A.IV wariantu porównawczego). Jeżeli w ocenie organizacji kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych, w związku z otrzymaną dotacją na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, są istotne, to w ustępie 1 pkt 11 dodatkowych informacji i objaśnień (objaśnienia do bilansu) –„wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych” (w tym rozliczeń międzyokresowych przychodów) można dokonać ich objaśnienia.

Ewa Ostapowicz, specjalista w dziedzinie rachunkowości i finansów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38062 )
Array ( [docId] => 38062 )