Dotacje celowe w księgach rachunkowych organizacji pozarządowych

Data: 17-11-2015 r.

Jednym ze źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych są dotacje. Tego rodzaju dofinansowanie wymaga dokładnego rozliczenia zgodnego przede wszystkim z zawartą umową.

Dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych przeznaczone na dofinasowanie realizacji zadań publicznych. Organizacji pozarządowych dotyczą głównie dotacje celowe, czyli środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie w szczególności zadań zleconych. Najczęściej są one przyznawane organizacji, która zwycięży w konkursie. Obowiązek ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego, a co za tym idzie, przyznanie pieniędzy, wynika z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja pozarządowa może także z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

 

Przyjmując do wykonania zadanie publiczne – w zakresie i na zasadach określonych w umowie – organizacja zobowiązuje się je wypełnić, natomiast organy administracji publicznej zobowiązują się przekazać środki (dotację) na realizację tego zadania.

Odrębna ewidencja każdego projektu

Każda organizacja pozarządowa zobowiązana jest prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową, dlatego powinna dostosować swoją politykę rachunkowości do specyfiki ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków publicznych. W celu zapewnienia odpowiedniego udokumentowania operacji związanych z realizowaniem zadań, na które organizacja otrzymała dotację ze środków publicznych powinna prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych z nimi związanych. Taka ewidencja może polegać na wprowadzeniu kont służących wyłącznie do obsługi danego zadania (projektu). Mogą to być wyodrębnione konta syntetyczne lub analityczne. Wyodrębnienie powinno nastąpić dla wszystkich kont, na których będzie dokonywana ewidencja operacji związanych z zadaniem. Przykładowo, jeśli środki dotacji przeznaczono na sfinansowanie zakupu bądź wytworzenia środków trwałych, to trzeba rozbudować ewidencję w zespole 0, tak aby możliwe było ustalenie wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych z dotacji.

Przychody z tytułu otrzymanej dotacji

Otrzymane dotacje są dla organizacji przychodem.Ustawa o rachunkowości dzieli przychody na:

 • przychody działalności podstawowej (operacyjnej lub statutowej),

 • pozostałe przychody operacyjne (przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną),

 • przychody finansowe,

 • zyski nadzwyczajne.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody związane z: przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych. Jednak dla wielu organizacji dotacje celowe są największą częścią przychodów, a czasami jedynym źródłem. Ujęcie ich do pozostałych przychodów zniekształciłoby rachunek zysków i strat organizacji.

Trzeba pamiętać, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. A zatem dotację przekazaną na cele działalności statutowej organizacji można ująć jako przychód z działalności statutowej. Przy czym metody ewidencji przychodów z dotacji powinny być opisane w polityce rachunkowości organizacji.

Ewa Ostapowicz, specjalista w dziedzinie rachunkowości i finansów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38061 )
Array ( [docId] => 38061 )

Array ( [docId] => 38061 )