Kiedy konieczne jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i co należy do niego dołączyć?

Kategoria: Prawo budowlane
Data: 31-01-2017 r.

Inwestor ma obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną (dalej: PIS) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego w dwóch przypadkach. 

Po pierwsze, jeżeli był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. I po drugie w sytuacji, gdy zakończył budowę, która nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale konieczne było uzgodnienie projektu obiektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane, dalej: pb).

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy w większości przypadków należy złożyć do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację obiektu, którego budowę zakończono. Przepisy nie regulują jakie dokumenty dołącza się do zawiadomienia. W większości przypadków wystarczy dołączenie kopii pozwolenia na budowę oraz pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej inwestora w przypadku ustanowienia pełnomocnika. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów najczęściej od inwestora żąda się ponadto:

  • kopii oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 pbo (tj. oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; lub

Niezajęcie przez PIS stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Od decyzji PIS można się odwołać w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania decyzji. Organem odwoławczym w przypadku wydania decyzji przez powiatowego inspektora sanitarnego jest wojewódzki inspektor sanitarny. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem powiatowego inspektora sanitarnego, który wydał decyzję.

Paweł Puch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39967 )
Array ( [docId] => 39967 )