Na czym polega stwierdzenie nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Michał Bursztynowicz
Data: 19-08-2017 r.

Ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę może zostać usunięta z obrotu prawnego nawet długo po zrealizowaniu inwestycji na jej podstawie jeśli dotknięta jest wadami powodującymi jej nieważność. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział szczególny tryb postępowania nadzwyczajnego.

Przesłanki stwierdzenia nieważności

Okoliczności, po wystąpieniu których organ zobowiązany jest do stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę zostały wyczerpująco wyliczone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że żadna inna przesłanka (prócz wskazanych w Kodeksie) nie może stanowić podstawy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wymienione przesłanki to:

 • wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości,

 • wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

 • decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco,

 • skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie,

 • decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

 • decyzja, w razie jej wykonania, wywołałaby czyn zagrożony karą,

 • decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Wniosek o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

Wniosek o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,

 • dane wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego adresu,

 • określenie żądania (np. „Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty X z dnia … o numerze ...”),

 • wskazanie przesłanki, na podstawie której ma zostać stwierdzona nieważność pozwolenia na budowę wraz z uzasadnieniem

 • wykazanie posiadania przez wnioskodawcę charakteru strony,

 • własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest zawsze organ wyższego stopnia nad organem, który wydał decyzję. W przypadku pozwolenia na budowę decyzja w pierwszej instancji wydawana jest co do zasady przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, a organem drugiej instancji jest wojewoda (należy mieć na uwadze to, że w przypadku szczególnych inwestycji organem pierwszej instancji może być wojewoda – w takim przypadku organem wyższego stopnia będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego). Wniosek o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę powinien zostać zatem skierowany właśnie do wojewody. Jeśli jednak wnioskodawca złoży wniosek do organu pierwszej instancji, to organ ten będzie zobowiązany do przekazania podania wojewodzie jako organowi właściwemu w sprawie.

Prawo nie wymaga, aby wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności miało formę postanowienia. Wojewoda skieruje do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, w którym powinien także wyjaśnić w jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy. Dalszy przebieg postępowania uzależniony jest od konkretnej sprawy, a przepisy prawa nie przewidują w tym zakresie żadnych szczególnych reguł. W praktyce najtrudniejsze są sprawy, w których pozwolenie na budowę będące przedmiotem postępowania zostało wydane przed wieloma laty. Podstawowym problemem w takich sytuacjach jest brak akt sprawy, w tym projektu budowlanego. Dlatego też ważne jest, aby w takich sytuacjach wnioskodawca przekazał organowi wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji jakie posiada. Oczywiście organ podejmie wszelkie czynności mające na celu odnalezienie akt sprawy, ale zwróci się on jedynie do inwestora i innych organów, a nie do archiwów bliżej nieokreślonych osób prywatnych.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę zawsze musi zostać zakończone decyzją administracyjną, w której wojewoda stwierdzi nieważność pozwolenia na budowę lub odmówi stwierdzenia nieważności. W wyjątkowych sytuacjach postępowanie może zakończyć decyzja umarzająca postępowanie – będzie to dotyczyło sytuacji, w której w toku postępowania wyjdzie na jaw, że wnioskodawca jednak nie posiada statusu strony (np. dlatego, że sprzedał nieruchomość znajdującą się w obszarze oddziaływania inwestycji). Od decyzji kończącej postępowanie nieważnościowe w pierwszej instancji przez wojewodę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Natomiast do decyzji wydanej w drugiej instancji strony mogą wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (w przypadku decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanej stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ).

Michał Bursztynowicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40694 )
Array ( [docId] => 40694 )

Array ( [docId] => 40694 )