Nowe zasady wydawania zezwoleń usuwanie drzew i krzewów

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 27-02-2017 r.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zmieniły się zasady dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach gmina może udzielić takiego zezwolenia, a kiedy będzie zobowiązana zakazać wycinki.

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach wprowadziła istotne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu wydawania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za wycinkę niezgodną z przepisami. 

Drzewa i krzewy na prywatnych nieruchomościach

 

Nowelizacja zmieniła m.in. obowiązujący dotychczas katalog wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Obecnie zezwolenie to nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które:

  1. rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i

  2. są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody; dalej: uop).

Aby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej, oba powyższe warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. Wówczas osoba zainteresowana wycinką nie musi ubiegać się o zezwolenie ani spełniać dodatkowych przesłanek, takich jak obwód drzewa. Natomiast zezwolenie nadal musi być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne, np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoby fizyczne usuwają drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada gminy może jednak zwolnić takie podmioty z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, kierując się kryterium związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie takie będzie mogło dotyczyć usunięcia następującego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wybudowania obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, takiego jak warsztat samochodowy, magazyn czy sklep) lub w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zamierza usunąć drzewo w celu wybudowania parkingu dla mieszkańców lub gdy urząd zamierza wybudować szkołę).

Drzewa i krzewy na nieużytkach

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Także w tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew, i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia (art. 83f ust. 1 pkt 3b uop).

Większe dopuszczalne obwody

Efektem nowelizacji jest zwiększenie liczby przypadków, w których drzewa będą mogły być usuwane bez zezwolenia. Wzrosły bowiem obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Dotychczas zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Po zmianie wartości te są większe, ponieważ wynoszą odpowiednio 100 cm i 50 cm. Co także istotne, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz 130 cm (art. 83f ust. 1 pkt 3b uop).

*II* Krzewy rosnące w skupisku

   Zmianie uległ także sposób, w jaki gmina powinna kwalifikować krzewy, których usunięcie wymaga zezwolenia. Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 (art. 83f ust. 1 pkt 1 uop). Powyższy wymóg oznacza to, że kontroli administracyjnej podlega usuwanie krzewów, które mają powierzchnię powyżej 25 m2.

Zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne oraz ochrona konserwatorska

W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać, o ile wynika to z uchwały sejmiku województwa tworzącej park albo obszar, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. W takim przypadku urząd gminy będzie miał obowiązek odmowy wydania zezwolenia.

Wyjątkiem będą tu sytuacje, gdy usunięcie drzew lub krzewów wynika z potrzeby:

  1. ochrony przeciwpowodziowej,

  2. zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego,

  3. budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Natomiast objęcie zieleni ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej dotyczące będą wymagały zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Natomiast jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Uproszczony sposób ustalania stawki opłat za wycinkę

Znowelizowane przepisy znacznie upraszczają sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Nie ma już konieczności stosowania współczynników różnicujących opłatę w zależności od miejsca, w którym rośnie usuwane drzewo i krzew, a także stosowania niezwykle zróżnicowanych dotąd stawek opłaty. Obecnie opłatę za usunięcie drzewa ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Z kolei, aby ustalić opłatę za usunięcie krzewu, należy pomnożyć liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Stawki opłaty określać ma rada gminy w drodze uchwały. Będą zatem ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do warunków miejscowych i polityki danej gminy w zakresie ochrony drzew i krzewów.

Zapamiętaj!

Stawki opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu nie będą mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów.

Więcej przypadków zwolnionych z opłaty

Zwiększona została także liczba przypadków, w których opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie trzeba uiszczać. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 80 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Warunkiem jest jednak, aby usunięcie dokonywane było w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dotychczasowe przepisy zwalniały z takiego obowiązku usunięcie drzew o mniejszych obwodach – odpowiednio 75 cm i 50 cm.

Dotychczas zwolnione z obowiązku opłatowego było usuwanie krzewów, których wiek nie przekraczał 25 lat. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się także opłat za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niższa kara za wycinkę bez zezwolenia

Nowe przepisy przesądzają, że administracyjna kara pieniężna za usuniecie drzewa i krzewu niezgodnie z przepisami wynosi równowartość opłaty za usunięcie drzewa i krzewu, w przypadku kiedy takie usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty. Ustawodawca zmniejszył więc w takich sytuacjach wysokość potencjalnej kary z dwukrotności opłaty do jednokrotności opłaty, uznając, że kara w wysokości jednokrotności opłaty będzie miała wystarczająco silne działanie odstraszające od nielegalnego usuwania drzew i krzewów.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40119 )
Array ( [docId] => 40119 )