Zgłoszenie robót budowlanych a decyzja o warunkach zabudowy

Kategoria: Prawo budowlane
Data: 31-01-2017 r.

W zgłoszeniu budowy lub robót budowlanych należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, dalej: pb).

Regulacje ustawy Prawo budowlane zasadniczo nie nakładają na inwestora obowiązku dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. Istnieją jednak pewne wyjątki. Decyzja taka będzie bowiem konieczna przy zgłaszaniu budowy:

 
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz

  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych należy dołączyć (art. 30 ust. 4b w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pb).

Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być załączana do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje jednak pewne wyjątki w tym zakresie. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest bowiem wymagane w przypadku budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych (art. 50 ust. 2a i art. 59 ust. 2a upzp). Dotyczy to jednak sytuacji, gdy dla danego obszaru brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Paweł Puch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39971 )
Array ( [docId] => 39971 )

Array ( [docId] => 39971 )