16 sierpniowych obowiązków dyrektora przedszkola

Autor: Marta Wysocka
Data: 01-08-2017 r.

Tegoroczne przygotowania do rozpoczęcia nowego roku przedszkolnego należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Reforma oświatowa nakłada na dyrektorów wiele nowych obowiązków, dlatego konieczne jest dokładne zaplanowanie pracy na ostatni miesiąc poprzedzający wejście w życie nowych przepisów.

Już teraz zaplanuj wykonanie czynności, które muszą zostać dopełnione jeszcze w sierpniu. Poniżej przedstawiamy 16 zadań dyrektora przedszkola. Określ termin ich wykonania.

1) Przygotowanie aneksu do arkusza organizacji  przedszkola na rozpoczynający się rok szkolny.

2) Przesłanie aneksu arkusza do organu prowadzącego, zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami.

3) Zapoznanie się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty. Z jego uwzględnieniem opracuj własny plan nadzoru pedagogicznego i przedstaw go radzie pedagogicznej do 15 września.

4) Zapoznanie się ze zmianami prawa oświatowego, które zaczną obowiązywać w rozpoczynającym się roku szkolnym, poinformowaniu o nich nauczycieli oraz innych pracowników, jeśli ich dotyczą, i wdrożeniu ich w przedszkolu.

5) Opracowanie kalendarza przedszkolnego (uroczystości, imprezy, ważne wydarzenia)

6) Przygotowanie dokumentacji nauczania.

7) Zaplanowanie składu i przewodniczących zespołów nauczycielskich, które mają działać w rozpoczynającym się roku szkolnym i poinformowaniu nich nauczycieli.

8) Ustaleniu z zespołem do spraw ewaluacji (lub samodzielnie bądź z zastępcą) – planu ewaluacji wewnętrznej przedszkola.

9) Przygotowaniu harmonogramu szkoleń rady pedagogicznej.

10) Przygotowaniu i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej związanej z organizacją nowego roku szkolnego.

a) przegląd stanu technicznego i sanitarnego budynku,

b) ocena placówki pod względem bhp i ppoż.,

c) przegląd warunków pracy z udziałem społecznego inspektora pracy,

d) przegląd wyposażenia, pomocy dydaktycznych,

e) sprawdzenie, czy wyposażenie posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.

12) Przyznanie dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych.

13) Sprawdzenie, czy nauczycielom zostało wypłacone świadczenie urlopowe.

14) Sprawdzenie, czy nauczyciele przekazali dokumentację dotyczącą ubiegłego roku szkolnego i czy jest ona właściwie przechowywana.

15) Wydaniu aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

16) Wystąpienie do kuratorium oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40574 )
Array ( [docId] => 40574 )