5 zmian istotnych dla dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego

Autor: Michał Kowalski
Data: 31-10-2017 r.

Reforma oświaty objęła także nadzór pedagogiczny. Zmiany w zakresie nadzoru wprawdzie nie są rewolucyjne. Niemniej jednak na dyrektorów zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie stałego monitorowania pracy szkoły i wspomagania. Monitorowanie stało się formą nadzoru pedagogicznego, zaś w przypadku wspomagania zaobserwować można istotne zwiększenie jego roli. Dowiedz się, jakie obowiązki ciążą na Tobie po zmianie przepisów w sprawie nadzoru pedagogicznego i za pomocą jakich narzędzi zapewnić należytą jakość funkcjonowania kierowanej przez siebie szkoły.

Stałe monitorowanie jako nowa forma nadzoru

Istotną nowością jest nadanie monitorowaniu statusu formy nadzoru pedagogicznego. Innymi słowy od 1 września 2017 r. dyrektor ma obowiązek stałego monitorowania pracy kierowanej przez siebie szkoły. Przez monitorowanie należy rozumieć zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz każdej innej działalności statutowej szkoły.

Wspomaganie stanie się obowiązkiem dyrektora

Z kolei w przypadku wspomagania doszło do rozciągnięcia obowiązku realizowania tej formy nadzoru pedagogicznego na dyrektorów szkół. O ile w ujęciu przedmiotowym definicja wspomagania nie uległa zmianie (nadal są to działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków), o tyle w nowym rozporządzeniu wskazuje się, że wspomaganie powinno być realizowane nie tylko przez organ nadzoru, ale także dyrektora szkoły.

Nowe treści w planie nadzoru pedagogicznego

Niezmieniony pozostał sposób ustalania planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora. Tak jak dotychczas, dyrektor musi przedstawić plan na posiedzeniu rady pedagogicznej. Radę należy też informować na bieżąco o zmianach w planie. Nowości przewidziano natomiast w zakresie treści planu nadzoru pedagogicznego. Poza dotychczasowymi elementami plan powinien także zawierać:

  • zakres monitorowania,
  • plan obserwacji.

Inaczej niż dotychczas, w planie nadzoru pedagogicznego należy też uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny.

Nowe dane w elektronicznej platformie nadzoru

Większy nacisk położono na elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego służącą osobom realizującym zadania z zakresu nadzoru. Przede wszystkim określono szczegółowy zakres danych dostępnych na platformie:

  • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
  • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
  • wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych,
  • informacje uzyskane w trakcie kontroli planowych,
  • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
  • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.

Co zmieni się w szkołach i placówkach niepublicznych

Czy treść nowego rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego powinni znać również dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych? Z całą pewnością tak. Zewnętrzny nadzór pedagogiczny będzie bowiem sprawowany w tego typu szkołach i placówkach na takich samych zasadach, jak w przypadku jednostek publicznych – a więc na podstawie Prawa oświatowego i rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dyrektorzy niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek będą więc musieli zapewnić zgodną z prawem działalność przedszkola.

Dyrektorzy niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek nie muszą prowadzić wewnętrznego nadzoru pedagogicznego na takich samych zasadach, jak w jednostkach publicznych. W szczególności brak jest obostrzeń dotyczących planu nadzoru pedagogicznego. Dlatego kwestie te powinny być uregulowane w statucie danej szkoły, przedszkola lub placówki.

Wizytatorzy sprawdzą kwalifikacje nauczycieli

Na koniec warto wspomnieć o poszerzeniu kompetencji wizytatorów kuratorium oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego. Otóż wizytatorzy w trybie czynności wynikających z nadzoru pedagogicznego począwszy od 1 września 2017 r. mają wgląd do znajdujących się w szkole dokumentów nauczycieli potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć. Na podstawie takich czynności mogą formułować zalecenia dla dyrektorów wraz z terminem ich realizacji. Innymi słowy wizytator może zweryfikować, czy zatrudniony nauczyciel spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowania danego stanowiska, a w razie ich niespełnienia, zalecić zatrudnienie na danym stanowisku osoby legitymującej się wymaganymi kwalifikacjami.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40728 )
Array ( [docId] => 40728 )