Częstotliwość przeprowadzania hospitacji nauczycieli

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 04-04-2017 r.

Czy nauczyciel dyplomowany musi być co roku hospitowany na zajęciach przez dyrektora?

Dyrektor, wypełniając zadania z nadzoru pedagogicznego, ma pełną autonomię w doborze metod i określaniu warunków prowadzenia nadzoru. Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektorów (w tym kontrole) powinny wynikać z potrzeb szkoły/ placówki (w tym z wniosków i rekomendacji z poprzedniego roku szkolnego, mogą być uzasadnione zmianą przepisów lub mieć związek ze złożonych skarg). Jeśli dyrektor przyjął w planie nadzoru pedagogicznego coroczne hospitacje nauczycieli dyplomowanych (widzi uzasadnienie dla takiego działania), to taki plan jest zgodny  z przepisami.

 

Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (tj. przepisów prawa oświatowego oraz zapisów prawa wewnątrzszkolnego) (§ 24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Obserwacja w dowolnej formie

W celu realizacji zadań z nadzoru dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki. Obserwacja może być stosowana w dowolnej formie. Hospitacja jest jedną z form prowadzenia obserwacji, a hospitowanie pracy nauczyciela jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

Hospitacje w planie nadzoru

Przepisy nie wskazują w jaki sposób, jakimi narzędziami, kiedy, jak często dyrektor ma przeprowadzać kontrole. Natomiast wymagają od dyrektor zaplanowania nadzoru. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej. Plan nadzoru zawiera w szczególności, m.in. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Jeśli dyrektor przyjął w swoim planie nadzoru pedagogicznego coroczne hospitacje nauczycieli, to taki plan jest zgodny  z przepisami.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40212 )
Array ( [docId] => 40212 )