Czy nauczyciele rozpoczynający pracę 1 września 2017 r. mogą uczestniczyć w posiedzeniu sierpniowej rady pedagogicznej?

Data: 02-08-2017 r.

Przyszli pracownicy przedszkola mogą i powinni zostać zaproszeni na posiedzenie rady pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego. Nie będą jednak jej członkami, dlatego zakres ich uprawnień będzie ograniczony.

Nauczyciele, którzy zostaną zatrudnieni po posiedzeniu rady pedagogicznej, mogą uczestniczyć w posiedzeniu tej rady, ale jedynie z głosem doradczym.

W składzie rady nauczyciele już zatrudnieni…

 

Do końca roku szkolnego 2016/2017 w zakresie funkcjonowania rady pedagogicznej należy stosować dotychczas obowiązujące przepisy. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

  • dyrektor przedszkola lub szkoły,
  • wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu lub szkoły,
  • pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

Członkiem rady pedagogicznej jest nauczyciel, który pozostaje w zatrudnieniu w przedszkolu lub szkole w dniu, w którym odbywa się posiedzenie rady.

… zaś przyszli pracownicy tylko z głosem doradczym

Nauczyciele, którzy w dniu posiedzenia rady pedagogicznej nie będą jeszcze zatrudnieni w tej szkole, nie wejdą w skład tej rady. Nie oznacza to jednak, że nie będą mogli wziąć udziału w posiedzeniu – sprawdź, w jakich charakterze mogą brać udział w sierpniowej radzie pedagogicznej.

ZAPAMIĘTAJ!

Przewodniczący rady może zapraszać na jej posiedzenia – za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej – osoby „trzecie”, w tym przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Osoby te mają głos doradczy, niemniej jednak nie są członkami rady pedagogicznej. Nie mogą więc brać udziału w głosowaniu nad podjęciem uchwały i nie są brane pod uwagę w ustalaniu, czy na radzie obecna jest minimalna liczba jej członków uprawniająca do podejmowania uchwał.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40582 )
Array ( [docId] => 40582 )