Czy w oświadczeniu majątkowym zawsze trzeba uwzględnić majątek współmałżonka

Autor: Patryk Kuzior
Data: 02-08-2017 r.

Dyrektor przedszkola publicznego ma obowiązek składania oświadczenia majątkowego. W niektórych wypadkach w oświadczeniu musi uwzględnić także majątek małżonka. Dowiedz się, co należy uwzględnić w oświadczeniu majątkowym i w jaki sposób określić do kogo przynależą poszczególne składniki majątku.

Dyrektor przedszkola pierwsze oświadczenie majątkowe musi złożyć w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko. Kolejne oświadczenia składa corocznie w terminie do  30 kwietnia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. Ponadto dyrektor ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego w dniu odwołania ze stanowiska.

ZASTOSUJ!

Do pierwszego oświadczenia majątkowego musisz dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli była przez Ciebie prowadzona przed dniem powołania.

W oświadczeniu informacje o czterech składnikach majątku…

 

Oświadczenie majątkowe dotyczy Twojego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone (według interpretacji stosowanych przez organy kontrolne zobowiązania obejmują także wierzytelności a zatem jeśli pożyczyliśmy powyżej 10 tys. złotych ojcu, szwagrowi albo koledze, to także musimy to wykazać w oświadczeniu majątkowym).

… zwykle z uwzględnieniem majątku małżonka

W oświadczeniu musisz określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do Twojego majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Wynikający z powyższego przepisu ustrój majątkowy małżonków jest podstawowym znanym prawu polskiemu, ale zaznaczyć trzeba, że oprócz niego między małżonkami może istnieć także umowny lub przymusowy ustrój majątkowy z którego może wynikać rozdzielność majątkowa małżonków.

W oświadczeniu trzeba wykazać też pieniądze małżonka…

Jeżeli między osobą zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego a jej małżonkiem istnieje wspólność majątkowa, to zasoby pieniężne, w tym także zgromadzone na rachunku bankowym współmałżonka podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym, o ile nie stanowią majątku odrębnego tego współmałżonka.

… nawet jeżeli gromadzi je na własnym koncie

W praktyce więc jeśli małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, to środki na ich kontach bankowych, nawet kiedy właścicielem rachunku jest tylko jeden z małżonków objęte są wspólnością majątkową. Wynika to z faktu, że na rachunkach takich zwykle gromadzone są środki z pobranego wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków a te należą do majątku wspólnego, czy też dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

ZASTOSUJ!

W oświadczeniu majątkowym wykazujesz także składniki majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Do majątku wspólnego małżonków należą także środki zgromadzone na rachunku bankowym, choćby właścicielem konta był tylko jeden z małżonków, jeśli na rachunek ten wpływają środki z pobranego wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40586 )
Array ( [docId] => 40586 )