Dyrektor szkoły odpowiada za uczniów także poza świetlicą

Data: 01-03-2013 r.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, którzy mimo iż nie mają zajęć lekcyjnych przebywają na terenie szkoły. Jeżeli w szkole nie ma świetlicy i hałasujący uczniowie są problemem dla nauczycieli prowadzących zajęcia, dyrektor szkoły powinien podjąć stosowne działania.

Uczniowie często przebywają na terenie szkoły dłużej, niż przewiduje to ich rozkład zajęć. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić im opiekę, a szczegółowe zasady dotyczące jej funkcjonowania należy określić w statucie. Zapisy dotyczące zapewnienia opieki musi zawierać statut szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, nawet jeżeli część uczniów osiągnęła pełnoletniość.

Dyrektor szkoły wskazuje obowiązki dla nauczycieli

Nie tylko statut szkoły podstawowej i gimnazjum musi zawierać regulacje dotyczące zapewniania opieki uczniom przebywającym na terenie placówki. Każdy dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły na mocy rozporządzenia w sprawie higieny i bezpieczeństwa w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Część obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa może on jednak powierzyć kadrze nauczycielskiej. Objęcie opieki nad uczniami nie stanowi dla nauczycieli dodatkowego obowiązku, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela są oni zobligowani do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – niezależnie czy dziecko przebywa w klasie czy poza nią (art. 6 pkt 1 Karta Nauczyciela).

Nie ma przepisów, na które dyrektor szkoły może powołać się odsyłając do domu uczniów, którzy jeszcze nie rozpoczęli zajęć bądź już je skończyli, dlatego musi zorganizować im odpowiednią opiekę. Istotną informacją dla niego i dla nauczycieli są powody, które sprawiają, że dziecko zamiast w domu – spędza czas w szkole.

Kiedy dyrektor szkoły powinien utworzyć świetlicę

Jeżeli okazuje się, że uczniowie przebywają w szkole ponad wymiar lekcji, ponieważ rodzice nie mogą zapewnić im opieki, dyrektor szkoły powinien utworzyć świetlicę szkolną. Jeśli świetlica w szkole jest – statut szkoły podstawowej czy gimnazjum powinien zobowiązywać uczniów, którzy nie mają lekcji do spędzania czasu właśnie tam pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. Również w szkole ponadgimnazjalnej uczniowie nie powinni bez opieki przebywać na korytarzach. W niektórych sytuacjach funkcję świetlicy może pełnić biblioteka szkolna – wówczas statut szkolny powinien określać szczegółową organizację jej pracy oraz wyznaczać odpowiednie obowiązki dla nauczycieli.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 5 poz. 69 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) § 2 ust. 1 pkt. 2,
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 6 pkt. 1.
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30109 )
Array ( [docId] => 30109 )