Informacja o dotacji dla przedszkola niepublicznego jest informacją publiczną

Autor: Barbara Jarosz
Data: 03-10-2017 r.

Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że niektóre informacje wymagają udostępnienia, a wniosek musi być rozpatrzony w ściśle określonej formie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakim zakresie do przedszkoli niepublicznych mają zastosowanie regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Błędne przekonanie, że przedszkole niepubliczne nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej może doprowadzić do rozprawy przed sądem. Dyrektor przedszkola niepublicznego nie może odmówić udzielenia informacji związanej z uzyskaną przez przedszkole dotacją – jest to bowiem informacja publiczna. Jeżeli przedszkole jest częściowo finansowane z budżetu gminy, to staje się podmiotem zobowiązanym do rozpatrzenie wniosku, co więcej – konieczne jest także zachowanie określonej w ustawie formy.

STANOWISKO WSA

Zakres koniecznej transparentności przedszkola niepublicznego wobec podmiotów zewnętrznych jest zdeterminowany zakresem dysponowania przez to przedszkole majątkiem publicznym. Ubiegając się o dotacje publiczne, a następnie je przyjmując, dyrektor przedszkola musiał godzić się – uwzględniając obowiązujące prawo, w tym przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, że informacja z tym związana będzie podlegała udostępnieniu publicznemu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14 czerwca 2017 r. sygn. IV SAB/Wr 7/17). 

 

Informacje dotyczące dotacji otrzymanej przez przedszkole niepubliczne podlegają udostępnieniu zgodnie z regulacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Oznacza to, że ani dyrektor, ani organ prowadzący nie może odmówić zainteresowanym jej udostępnienia w zakresie, w jakim dotyczy gospodarowania środkami publicznymi.

Przedszkole niepubliczne gospodaruje mieniem publicznym

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązek udostępniania informacji publicznej dotyczy podmiotów wykonujących zadania publiczne, w szczególności są to:

  • organy władzy publicznej,
  • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przedszkole niepubliczne jest podmiotem wpisanym do rejestru, posiada kompetencje podmiotów oświaty i na prowadzenie działalności otrzymuje dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym podlega obowiązkom w zakresie wykonywania zadań publicznych (rozliczenie otrzymanej dotacji), na których wykonywanie otrzymuje dotacje ze środków publicznych. Skoro zatem dysponuje środkami publicznymi, to jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym, w razie wpłynięcia odpowiedniego wniosku, ma obowiązek rozpatrzenia go z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozpatrzenie wniosku wymaga zachowania odpowiedniej formy

Dyrektor przedszkola, po otrzymaniu wniosku o udostępnieniu informacji publicznej, ma obowiązek rozpatrzenia go i udzielenia wnioskodawcy odpowiedzi, której forma nie może być dowolna. Wykonując zadanie zgodnie z przepisami, dyrektor przedszkola może:

  1. udostępnić żądaną informację publiczną, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku, a jeżeli nie jest to możliwe – należy w tym terminie poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona (nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku),
  2. wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji wraz z powiadomieniem o przyczynach braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem,
  3. wydać decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyczynach odmowy udostępnienia informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych przez dyrektora przedszkola.

Nie można natomiast pozostawić wniosku bez rozpoznania lub rozpatrzeć go w innej niż wskazane powyżej formie – zostanie to bowiem potraktowane jako pozostawanie w bezczynności.

Barbara Jarosz, główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40678 )
Array ( [docId] => 40678 )