Konkurs na dyrektora przedszkola – jakich pytań można się spodziewać?

Autor: Małgorzata Krajewska
Data: 21-03-2017 r.

Większość pytań dotyczy zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju przedszkola. Zatem kandydat na dyrektora przedszkola powinien bardzo dobrze tę koncepcję znać i umieć rozwinąć oraz uzasadnić wszystkie zawarte w niej planowane działania. Jakie są najczęściej zadawane pytania podczas konkursu na dyrektora przedszkola?

Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

Większość pytań powinna dotyczyć zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju przedszkola. Treść  pytań  zależy od tego, kogo reprezentuje członek komisji konkursowej

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz nauczycielskich związków zawodowych. Każda z tych osób reprezentuje określone środowisko i zadawane pytania dotyczą spraw ważnych dla tych właśnie środowisk.

W poniższej tabeli przedstawiono pytania, które pojawiają się najczęściej.

Przedstawiciele

Przykładowe pytania

organu prowadzącego

Co będzie wyróżniać pana/pani przedszkole spośród  innych tego samego rodzaju placówek w gminie/mieście?

Jak będzie pana/pani motywować nauczycieli do zaangażowania w realizację statutowych przedszkola?

W jaki sposób będzie pan/pani zarządzać ewentualnym konfliktem między organami przedszkola, np. między radą pedagogiczną a radą rodziców?

Jakie dostrzega pan/pani możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków na rzecz przedszkola?

W jakich sytuacjach będzie pan/pani stosować  ustawę o zamówieniach publicznych?

Jakie działania na rzecz środowiska lokalnego zamierza pan/pani podejmować?

organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Jak pan/pani zamierza monitorować realizację podstawy programowej?

W jaki sposób pan/pani będzie wykorzystywać wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej dla poprawy efektywności pracy przedszkola?

Jak zorganizuje pan/pani pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

rady pedagogicznej

Jak będzie pan/pani przyznawać dodatek motywacyjny nauczycielom?

Jak będzie pan/pani motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego?

rady rodziców

W jakich sprawach zamierza pan/pani współpracować z radą rodziców?

Czy zamierza pan/pani wprowadzić e-dziennik?

Jak pan/pani zamierza zachęcać rodziców do bliższej współpracy z przedszkolem?

związków zawodowych

Jakie regulaminy opiniują związki zawodowe?

Jakich czynności dyrektor nie może podjąć bez zgody związków zawodowych?

Małgorzata Krajewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40135 )
Array ( [docId] => 40135 )