Nowa podstawa programowa – siedem zadań dyrektora przedszkola

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-03-2017 r.

Obowiązek wdrożenia od 1 września 2017 r. nowej podstawy programowej obliguje przedszkole do uważnej analizy przepisów oraz podjęcia działań, które zapewnią osiągnięcie zakładanych efektów realizacji zadań i przygotowanie dzieci do rozpoczęcia

Zadania dyrektora w związku z wprowadzeniem nowej podstawy wynikają z odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy przedszkola i obejmują między innymi:

ZADANIE 1. Zapewnienie działalności przedszkola zgodnie z przepisami prawa, w tym przestrzegania statutu, w którym powinny być określone między innymi cele i zadania przedszkola wynikające z nowej podstawy programowej oraz sposób ich realizacji oraz zadania nauczycieli i formy współdziałania z rodzicami, np. w zakresie informowania o postępach w rozwoju dziecka, współdziałania na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka czy uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych. Dostosowanie statutu przedszkola musi nastąpić nie później niż do 30 listopada 2017 r.

ZADANIE 2. Rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej (znajomość dokumentu, potrzeby w zakresie doskonalenia, bieżące wsparcie nauczycieli), np. wspólna analiza treści, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, zdefiniowanie obszarów, w jakich nauczyciele chcieliby uaktualnić wiedzę, np. poprzez zapewnienie wspomagania instytucji systemu doskonalenia, organizację WDN, ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli,

ZADANIE 3. Zapewnienie warunków organizacyjnych przedszkola w zakresie możliwości realizacji zadań określonych w podstawie programowej, w tym odpowiedniej bazy i wyposażenia, właściwej aranżacji przestrzeni edukacyjnej, zapewnienia bezpiecznych warunków sprzyjających samodzielnej eksploracji otoczenia i rozwijaniu kompetencji dzieci (np. możliwość wybierania i komponowania posiłków przez dzieci), racjonalnego rytmu dnia uwzględniającego czas na zabawę, wypoczynek, naukę, organizację zajęć na świeżym powietrzu, aktywność własną dziecka z możliwością korzystania z zabawek i pomocy dydaktycznych bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych, celebrowania posiłków,

ZADANIE 4. Dopuszczenie do użytku i ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zestawu programów wychowania przedszkolnego – w tym zakresie dyrektor powinien mieć pewność, że przedstawione przez nauczycieli programy obejmują całość podstawy programowej i gwarantują osiągnięcie celów opisanych w dokumencie, powinien zatem ustalić wspólnie z nauczycielami podstawowe kryteria, jakie powinien spełniać program (wymagania formalne, merytoryczne), sposób, w jaki program jest przedstawiany,

ZADANIE 5. Ustalenie zasad planowania pracy z dziećmi, w tym uwzględniania treści wykraczających poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

ZADANIE 6. Ustalenie sposobu prowadzenia dokumentacji (diagnozowanie, obserwacje dzieci, plany pracy, ocena osiągnięć itd.)

ZADANIE 7. Określenie celów i zakresu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem m.in.:

 • diagnozy potrzeb dzieci w zakresie indywidualnych potrzeb i zainteresowań determinujących osiąganie wymagań określonych w podstawie programowej,
 • planowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej przedszkola zgodnie z celem wychowania przedszkolnego, jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka – formułowanie wymagań adekwatnie do rozpoznanych potrzeb i etapów rozwoju dzieci oraz poziomu ich zaciekawienia otoczeniem, określoną aktywnością (np. poznawaniem liter, czy nauczyciele stosują zabawę jako preferowaną formę aktywności, czy dzieci zdobywają wiedzę przez działanie i gromadzenie bezpośrednich doświadczeń, czy mają dostateczną ilość ruchu, czy plan odnosi się do wszystkich sfer rozwoju, czy nauczyciele uwzględniają zróżnicowane możliwości uczniów i odpowiednio dobierają metody nauczania, środki dydaktyczne oraz indywidualizują tempo i zakres realizacji treści nauczania),
 • indywidualizacji oddziaływań i zapewnienia odpowiedniego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony),
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do potrzeb wychowanków,
 • analizy efektów realizacji podstawy (monitorowania osiągnięć dzieci) z uwzględnieniem ewentualnej modyfikacji pracy, sposobów działania.
Marzenna Czarnocka dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40159 )
Array ( [docId] => 40159 )

Array ( [docId] => 40159 )