Nowe obowiązki dyrektora sporządzającego plan nadzoru pedagogicznego przedszkola

Autor: Barbara Jarosz
Data: 29-08-2017 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada na dyrektora przedszkola nowy obowiązek. W planie nadzoru pedagogicznego trzeba uwzględnić nowy element – podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Co jeszcze się zmienia? Wyjaśniamy w artykule.

Dyrektor przedszkola odpowiada za zapewnienie prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce. W związku z tym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada na niego obowiązek przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, której wyniki należy wykorzystywać w celu poprawiania jakości pracy przedszkola.

Formy nadzoru dyrektora bez zmian

 

Od 1 września 2017 r. dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1)    przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

2)    kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

3)    wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez diagnozę pracy przedszkola, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

W celu realizacji ww. zadań dyrektor, oprócz prowadzenia obserwacji zajęć, monitoruje pracę przedszkola.

Nowy element planu nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru dyrektora przedszkola jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.  Z polityki oświatowej państwa wynikają wskazania, w zakresie jakich wymagań mają być prowadzone przez kuratora ewaluacje całościowe i problemowe oraz kontrole w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

Tabela: Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w przedszkolach

W zakresie kontroli

W publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

-       zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

W publicznych i niepublicznych przedszkolach organizujących naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego:

-       ocena prawidłowości realizacji zadań przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego

W zakresie ewaluacji

W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w zorganizowanych szkołach podstawowych:

-       dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

-       kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne

W zakresie monitorowania

Monitorowanie będzie obejmowało:

-       - organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ZASTOSUJ!

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok 2017/2018 musi zawierać:

  • przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
  • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
  • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
  • plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola,
  • zakres monitorowania pracy przedszkola.

O zmianach w planie informuj radę pedagogiczną…

W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, dyrektor przedszkola ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym rady pedagogicznej, a jeżeli w przedszkolu nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe przedszkola. Nowe przepisy nie wprowadzają zatem żadnych zmian w tym zakresie.

… a na koniec roku przedstaw sprawozdanie

Nowe przepisy nie wprowadzają zmian w regulacjach dotyczących obowiązku sporządzenia sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Podobnie jak w ubiegłych latach, w terminie do 31 sierpnia musisz przedstawić je na zebraniu rady pedagogicznej.

Barbara Jarosz, główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40614 )
Array ( [docId] => 40614 )