Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 19-10-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły lub przedszkola będzie dokonywał organ sprawujący nadzór pedagogiczny. MEN planuje też wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Zgodnie z regulacją, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły lub dyrektora przedszkola oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono obowiązki dyrektora będzie dokonywał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę/przedszkole. W związki z tym konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, w taki sposób, że  to organ nadzoru pedagogicznego będzie powoływał zespół oceniający wnioski dyrektorów szkół o ponowną ocenę ich pracy.

 

Ponadto projekt rozporządzenia MEN przewiduje zmianę części regulacji dotyczących karty oceny pracy – jej sporządzenie będzie wymagane także przy dokonywaniu ponownej oceny. Karta oceny pracy będzie zawierała:

 • imię (imiona) nauczyciela,
 • datę  i miejsce urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • wykształcenie,
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy,
 • stwierdzenie uogólniające o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela,
 • uzasadnienie oceny pracy,
 • datę sporządzenia oceny pracy,
 • podpis osoby dokonującej oceny pracy,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

Wzór karty oceny pracy zawierający ww. informacje będzie miał zastosowanie do oceny pracy sporządzanej zarówno przez dyrektora, jak i przez zespół oceniający. Odpis karty oceny pracy sporządzonej przez zespół oceniający również będzie włączony do akt osobowych nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39624 )
Array ( [docId] => 39624 )