Obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego

Data: 14-01-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspierającego, jeżeli w szkole powołano klasę integracyjną. Istnieje również możliwość zatrudnienia go dla ucznia uczęszczającego do klasy ogólnodostępnej, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wówczas dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę organu prowadzącego.

Nauczyciel wspomagający wspiera uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji aktywnie współpracując z nauczycielem przedmiotowym. Powinien także aktywnie uczestniczyć w realizowaniu zajęć wynikających z faktu, że uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego – obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla uczniów uczęszczających do oddziału integracyjnego. Jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę, to istnieje także możliwość wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który uczy się w klasie ogólnodostępnej (§ 6 ust. 2. rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych).

Nauczyciel wspierający jest objęty przepisami Karty Nauczyciela i musi otrzymać umowę o pracę. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może zatrudnić go w oparciu o umowę cywilnoprawną (art. 10 Karta Nauczyciela).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinna być kompleksowa. Aby obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie były wypełniane rzetelnie, powinien on zapewnić dziecku wsparcie w możliwie maksymalnej liczbie zajęć. Nauczyciel wspomagający powinien być obecny także na zajęciach uważanych za „mniej ważnych”, takich jak muzyka czy plastyka. Dyrektor szkoły ma bowiem obowiązek zapewnić uczniom warunki optymalnego rozwoju, a wymienione lekcje stanowią część podstawy programowej i pomagają uczniowi rozwijać się.

Zadania nauczyciela wspomagającego

Nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje pedagoga specjalnego, a do jego obowiązków należy:

  • współprowadzenie lekcji z innymi nauczycielami i specjalistami,
  • współprowadzenie pracy wychowawczej dla uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i udzielają im pomocy w zakresie doboru form i metod pracy z uczniami korzystającymi z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 1 ust. 1, art. 10.
  • §6 ust. 2 i §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30106 )
Array ( [docId] => 30106 )

Array ( [docId] => 30106 )