Od założenia metryki akt sprawy do posiedzenia komisji – obowiązki dyrektora w postępowaniu o awans

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 25-07-2017 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego rozpoczyna się w momencie złożenia stosownego wniosku przez nauczyciela. Na dyrektorze, który w tym postępowaniu pełni rolę organu administracji, spoczywają liczne obowiązki – przypominamy jakie.

Złożenie przez nauczycielka wniosku o rozpoczęcie stażu lub planu rozwoju zawodowego nie jest wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie awansu zawodowego. Dyrektor przedszkola zakłada metrykę dopiero po złożeniu przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Metryka akt sprawy – jeżeli wniosek spełnia wymogi

Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne bądź nauczyciel stażysta usunie braki w wyznaczonym terminie, dyrektor powinien podjąć dalsze czynności. Jeżeli wniosek został złożony przez nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego, musisz założyć metrykę akt sprawy i powołać komisję kwalifikacyjną.

Powołanie komisji kwalifikacyjnej – w formie zarządzenia

Ponieważ powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego jest rozstrzygnięciem dyrektora przedszkola o charakterze wewnętrznym, to powinno mieć ono formę zarządzenia.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

  • dyrektor przedszkola (jako przewodniczący),
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w tym przedszkolu (w razie braku takich nauczycieli – nauczyciel kontraktowy)
  • opiekun stażu (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela).

W pracach komisji nie mogą brać udziału inne osoby, np. nauczyciel przedszkola, który byłby sekretarzem komisji zobowiązanym do sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji. Protokół sporządza członek komisji wskazany przez przewodniczącego.

Nieobecność opiekuna nie zablokuje prac komisji

Jeżeli opiekun stażu nie będzie mógł brać udziału w posiedzeniu komisji, np. z powodu choroby, to posiedzenie komisji odbędzie się, pod warunkiem że wezmą w nim udział pozostali członkowie. Rozstrzygnięcie komisji będzie ważne, ponieważ na posiedzeniu będzie obecne wymagane przepisami 2/3 składu komisji. Nieobecność jednego z powołanych członków komisji nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia zaplanowanych czynności.

W skład komisji może wejść członek związku zawodowego…

W skład komisji może również wejść przedstawiciel związku zawodowego. Warunkiem udziału przedstawiciela jest jednak wskazanie danego związku we wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Przedstawiciel związku zawodowego jest pełnoprawnym członkiem komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej. Podejmuje on wszystkie niezbędne czynności związane z oceną spełniania przez nauczyciela wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego, m.in.:

  • analizuje dokumentację dołączoną do wniosku,
  • zadaje pytania nauczycielowi,
  • dokonuje oceny punktowej,
  • uzasadnia ocenę,
  • podpisuje protokół.

Nauczyciel musi mieć zapewnioną realną możliwość realizacji swego uprawnienia, dlatego dyrektor powinien zawiadomić wybrany przez nauczyciela związek zawodowy o miejscu i terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

…a prace może obserwować członek organu nadzoru

Ponadto obserwatorem prac komisji może być przedstawiciel organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego. Choć nie wynika to wprost z przepisów, to jednak aby zagwarantować udział obserwatora, należy pisemnie powiadomić organ nadzoru i organ prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu posiedzenia komisji zawiadamiasz oczywiście również nauczyciela, przy czym zawiadomienie musi trafić do nauczyciela co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40566 )
Array ( [docId] => 40566 )