Od założenia metryki akt sprawy do posiedzenia komisji – obowiązki dyrektora w postępowaniu o awans

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 25-07-2017 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego rozpoczyna się w momencie złożenia stosownego wniosku przez nauczyciela. Na dyrektorze, który w tym postępowaniu pełni rolę organu administracji, spoczywają liczne obowiązki – przypominamy jakie.

Złożenie przez nauczycielka wniosku o rozpoczęcie stażu lub planu rozwoju zawodowego nie jest wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie awansu zawodowego. Dyrektor przedszkola zakłada metrykę dopiero po złożeniu przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Metryka akt sprawy – jeżeli wniosek spełnia wymogi

Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne bądź nauczyciel stażysta usunie braki w wyznaczonym terminie, dyrektor powinien podjąć dalsze czynności. Jeżeli wniosek został złożony przez nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego, musisz założyć metrykę akt sprawy i powołać komisję kwalifikacyjną.

Powołanie komisji kwalifikacyjnej – w formie zarządzenia

Ponieważ powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego jest rozstrzygnięciem dyrektora przedszkola o charakterze wewnętrznym, to powinno mieć ono formę zarządzenia.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

 • dyrektor przedszkola (jako przewodniczący),
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w tym przedszkolu (w razie braku takich nauczycieli – nauczyciel kontraktowy)
 • opiekun stażu (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela).

W pracach komisji nie mogą brać udziału inne osoby, np. nauczyciel przedszkola, który byłby sekretarzem komisji zobowiązanym do sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji. Protokół sporządza członek komisji wskazany przez przewodniczącego.

Nieobecność opiekuna nie zablokuje prac komisji

Jeżeli opiekun stażu nie będzie mógł brać udziału w posiedzeniu komisji, np. z powodu choroby, to posiedzenie komisji odbędzie się, pod warunkiem że wezmą w nim udział pozostali członkowie. Rozstrzygnięcie komisji będzie ważne, ponieważ na posiedzeniu będzie obecne wymagane przepisami 2/3 składu komisji. Nieobecność jednego z powołanych członków komisji nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia zaplanowanych czynności.

W skład komisji może wejść członek związku zawodowego…

W skład komisji może również wejść przedstawiciel związku zawodowego. Warunkiem udziału przedstawiciela jest jednak wskazanie danego związku we wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Przedstawiciel związku zawodowego jest pełnoprawnym członkiem komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej. Podejmuje on wszystkie niezbędne czynności związane z oceną spełniania przez nauczyciela wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego, m.in.:

 • analizuje dokumentację dołączoną do wniosku,
 • zadaje pytania nauczycielowi,
 • dokonuje oceny punktowej,
 • uzasadnia ocenę,
 • podpisuje protokół.

Nauczyciel musi mieć zapewnioną realną możliwość realizacji swego uprawnienia, dlatego dyrektor powinien zawiadomić wybrany przez nauczyciela związek zawodowy o miejscu i terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

…a prace może obserwować członek organu nadzoru

Ponadto obserwatorem prac komisji może być przedstawiciel organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego. Choć nie wynika to wprost z przepisów, to jednak aby zagwarantować udział obserwatora, należy pisemnie powiadomić organ nadzoru i organ prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu posiedzenia komisji zawiadamiasz oczywiście również nauczyciela, przy czym zawiadomienie musi trafić do nauczyciela co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40566 )
Array ( [docId] => 40566 )

Array ( [docId] => 40566 )