Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu można zmienić w każdym momencie

Autor: Zofia Rudzińska
Data: 01-11-2016 r.

Dynamiczne zmiany sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian do planu nadzoru pedagogicznego. Zmiany mogą dotyczyć każdego elementu planu nadzoru, ale trzeba wprowadzić je w odpowiedniej formie, aby mieć pewność, że są zrozumiałe dla nauczycieli.

Do zadań dyrektora przedszkola należy opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny. Plan nadzoru pedagogicznego przedstawiasz na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Rada pedagogiczna musi być zapoznana z planem nadzoru, natomiast nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w tym zakresie.

…ale później można wprowadzić zmiany

W każdym momencie, jeżeli pojawi się taka potrzeba, możesz dołączyć do planu nadzoru pedagogicznego nowe działania (np. kontrolne, wspomagające, diagnostyczne) lub zrezygnować z działań, które Twoim zdaniem − się zdezaktualizowały.

W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru przedszkola niezwłocznie poinformuj jednak radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.

Aneks – zalecana forma wprowadzania zmian

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nie określa procedury wprowadzania zmian. Jedynym warunkiem jest „niezwłoczne poinformowanie rady pedagogicznej” o wprowadzonych zmianach. Najlepiej zrobić to, wprowadzając aneks do planu nadzoru pedagogicznego. W aneksie powinna znaleźć się informacja, w którym elemencie planu następuje zmiana i na czym polega.

Aneks można przedstawić na planowanym wcześniej zebraniu rady pedagogicznej, uzupełniwszy jej porządek o zapoznanie z aneksem do planu nadzoru pedagogicznego, lub zwołać odrębne zebranie.

Plan nadzoru musi zawierać 3 elementy

Plan nadzoru jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym i powinien zawierać:

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Wskazane jest, by działania zawarte w planie nadzoru pedagogicznego były wypracowane wspólnie z radą pedagogiczną i przez nią akceptowane, część tych zadań będą bowiem wykonywać członkowie rady pedagogicznej, np. przeprowadzać ewaluację.

Działania w ramach nadzoru realizuje się z nauczycielami…

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:

1)    przeprowadzasz ewaluację wewnętrzną i wykorzystujesz jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

2)    kontrolujesz przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

3)    wspomagasz nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a)    diagnozę pracy przedszkola,

b)    planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c)     prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

Do tworzenia planu należy włączyć nauczycieli. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz angażować ich także do opracowywania koniecznych zmian. Zadania trzeba dzielić tak, by nauczyciele nie mieli wątpliwości, że angażowanie jest wyłącznie próbą włączenia ich w określanie kierunków ewaluacji wewnętrznej opartą na ich potencjale, a nie próbą przerzucenia własnych obowiązków i odpowiedzialności.

…dlatego forma przedstawienia planu musi być przejrzysta

Prezentacja planu oraz ewentualnych zmian na forum rady pedagogicznej stwarza płaszczyznę do wymiany poglądów, pozwala ujednolicić rozumienie pojęć i istoty zaplanowanego nadzoru, informuje, kto za co odpowiada, daje większą gwarancję autentycznego zapoznania się z planem.

Podobną zasadę należy stosować podczas informowania o zmianach wprowadzonych do planu nadzoru pedagogicznego – zadaniem dyrektora jest upewnienie się, że są zrozumiałe dla nauczycieli.

Niezależnie od sposobu przedstawienia planu ważne, aby udokumentować zapoznanie z nim rady pedagogicznej.

Zofia Rudzińska specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39671 )
Array ( [docId] => 39671 )

Array ( [docId] => 39671 )