Plan rozwoju zawodowego nie spełnia oczekiwań – nie odrzucaj, ale wskaż uchybienia

Autor: Wysocka Marta
Data: 13-09-2016 r.

Nauczyciel z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, składa wniosek o odbycie stażu. Do wniosku dołącza projekt planu rozwoju zawodowego - musi liczyć się z tym, że dyrektor przedszkola lub szkoły może zwrócić plan do poprawy. Nieuwzględnienie uwag dyrektora może oznaczać ustalenie negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego przygotowuje się na podstawie o wymagań określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Staż na kolejny stopień zawodowy nauczyciela ma umożliwić weryfikację wiedzy i umiejętności w konfrontacji z praktycznym działaniem w warunkach konkretnej przedszkola.

Dyrektor może zakwestionować plan

 

Dyrektor przedszkola zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

Każdy plan rozwoju zawodowego musi spełniać wymagania określone w przepisach. Jeśli plan rozwoju zawodowego jest przygotowany nieprawidłowo, dyrektor może go nie przyjąć.

Aby plan został zaakceptowany przez dyrektora przedszkola, konieczne jest wskazanie w nim, w jaki sposób nauczyciel zrealizuje zadania, osiągnie cele oraz zdobędzie widzę i kompetencje potrzebne do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora przedszkola i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi przedszkola.

Przed odrzuceniem projektu – wskazać uchybienia

Dyrektor nie powinien odmawiać przyjęcia projektu planu rozwoju zawodowego, lecz w razie nieprawidłowości – zwróć go z zaleceniem poprawek. Jeśli bowiem:

  • projekt spełnia oczekiwania dyrektora – należy go zatwierdzić,
  • projekt nie został nieprzedłożony – należy po zakończeniu stażu ustalić negatywną ocenę dorobku zawodowego,
  • projekt wymaga poprawienia – należy zwrócić go nauczycielowi do poprawy z pisemnym wskazaniem zakresu niezbędnych zmian,
  • nauczyciel przedłożył poprawiony projekt, w którym zrealizował zalecenia poprawek – należy zatwierdzić projekt,
  • nauczyciel przedłożył projekt, w którym jednak nie zrealizował wszystkich zaleceń poprawek – należy ponownie zwrócić projekt nauczycielowi do poprawy z pisemnym wskazaniem zakresu niezbędnych zmian,
  • nauczyciel nie przedłożył poprawionego projektu mimo jego zwrotu z zaleceniami – należy po zakończeniu stażu ustalić negatywną ocenę dorobku zawodowego,
  • nauczyciel przedłożył poprawiony projekt, lecz ze znacznym opóźnieniem – należy rozważyć, czy rozmiar opóźnienia nie powinien skutkować ustaleniem negatywnej oceny dorobku zawodowego.
Przykład:

Nauczyciel stażysta otrzymał zalecenia poprawek planu rozwoju zawodowego. W ciągu kilku dni po ich otrzymaniu przedłożył zmodyfikowany plan. Dyrektor uznał, że nie wszystkie jego zalecenia zostały wykonane należycie. Jaki powinien być kolejny krok dyrektora? Dyrektor powinien ponownie zwrócić nauczycielowi plan rozwoju zawodowego z zaleceniami poprawek. Ustalenie negatywnej oceny dorobku zawodowego byłoby w opisywanej sytuacji zbyt surową sankcją.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39492 )
Array ( [docId] => 39492 )